Zvod mladých a bonitácia, Horný Hričov (okres Žilina)

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.
 
Miesto a termín konania * Place and date: Horný Hričov 05.11.2016 o 09:00
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 04.11.2016 !
 
Posudzovateľ * Judge: MVDr. František Rosík
 
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 3 mesiace. * For youth presentation only puppies older than 3 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 7,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 7 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 21,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 21 €
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia, t.j. SVP 1, RTG max.B/B a absolvovanie klubom odporúčanej výstavy (doloženie originálom alebo fotokópiou). * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
 
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA je možné doobjednať aj test na DM a dwarf, ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil+DM+dwarf= 38+50=88 eur).
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste:
Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  csv.hpch@gmail.com     (hlavný poradca chovu)
                           csv.klub@gmail.com       (tajomník)
 
MIESTO KONANIA:
Horný Hričov (okres Žilina)