Zápisnica z členskej schôdze, Hrabušice – Podlesok, 3.9.2016

Zápisnica z členskej schôdze, Hrabušice – Podlesok, 3.9.2016

 

·         Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny

·         Zahájenie schôdze

·         Program:

1. Voľba komisií.

2. Voľba overovateľa zápisu.

3. Schválenie programu členskej schôdze.

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2015.

5. Predloženie správy KRK za rok 2015.

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2017.

7. Návrh na miesto pre LVT 2017 v Mošovciach – Drienku.

8. Predloženie správy o chove za rok 2015.

9. Voľba 1.podpredsedu.

10. Odstúpenie Mgr. Petry Rothbauerovej z postu 2.podpredsedu KCHČSV SR, s platnosťou ihneď.

    Voľba 2.podpredsedu.

11. Schválenie Pavla Porubana staršieho a pána Petra Krotkovského za členov KCHČSV SR.

12. Návrhy zo schôdzí CHK na schválenie členmi. CHK predkladá členskej schôdzi aktualizovaný chovný plán.

13. Výbor predkladá podmienky za ktorých bude člen vyškrtnutý z KCHČSV SR.

           

·         Iné – diskusia

·         Uznesenie

·         Záver

1. Voľba komisií.

Návrhová komisia: predseda: Šlangová Marcela, členovia: Juraj Polónsky, Vladimír Popelka

Mandátová komisia: predseda: Dávid Vrteľ, členovia: Marián Breza, Roman Devečka

Volebná komisia: predseda: Ján Polóny, členovia: Jana Furicová, Jozef Kristl

2. Voľba overovateľa zápisu.

Peter Turek

3. Schválenie programu členskej schôdze.

Program členskej schôdze bol schválený: za: 21 proti: 0 zdržali sa: 0.

Program bol schválený.

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2015.

Správa o činnosti a hospodárení klubu za rok 2015 nebola predložená, lebo ekonómka Miriam Pavlíková sa nemohla dostaviť. Bude doložená do zverejnenia zápisnice zo schôdze.

5. Predloženie správy KRK za rok 2015.

Správa KRK nebola predložená, lebo KRK nemala možnosť nahliadnuť do ekonomických papierov. Bude doložená do zverejnenia zápisnice z členskej schôdze.

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2017.

Apríl (sobota) - SVP I-III Šamorín

1.5.2017 (pondelok) - spoločná prechádzka

Máj (sobota) - zvod mladých a bonitácia Pavlovce

Jún -výcvikový víkend (lokalita bude upresnená)

August - LVT (Mošovce), EV a KV, zvod mladých a bonitácia, členská klubová schôdza + voľby do výboru

September - SVP 1 Trebišov

Október - SVP I-III Šamorín, výcvikový víkend

November - zvod mladých a bonitácia Horný Hričov

Za: 20 zdržali sa: 1 proti: 0. Termínový kalendár bol schválený. Počet právoplatných hlasov 21.

7. Návrh na miesto pre LVT 2017 v Mošovciach – Drienku.

Za: 21 zdržali sa: 0 proti: 0. Miesto na LVT bolo schválené. Počet právoplatných hlasov 21.

8. Predloženie správy o chove za rok 2015.

Správu o chove predložila Ing. Janka Tarkaničová. Všetkým prítomným ju odprezentoval Oskár Dóra. Správu o stave chovu členská schôdza berie na vedomie.

9. Voľba 1.podpredsedu - návrh výboru: Marcela Šlangová.

Za: 19 zdržali sa: 3 proti: 0. Počet právoplatných hlasov 22.

10. Odstúpenie Mgr.Petry Rothbauerovej z postu 2 podpredsedu KCHČSV SR, s platnosťou ihneď. Voľba 2. podpredsedu – návrh výboru: Mária Michaličková a Marek Medvecký.

Voľba sa ruší. Na návrh Oskára Dóru bude výbor fungovať bez 2. podpredsedu do volieb v roku 2017 a rozdelí si jeho povinnosti.

11. Schválenie Pavla Porubana staršieho a páno Petra Krotkovského za členov KCHČSV SR.

            Pavol Poruban st.: za: 0 zdržali sa: 4 proti: 18 nebol schválený

            Peter Krotkovský: za: 1 zdržali sa: 10 proti: 11 nebol schválený

12. Body zo schôdzí CHK na schválenie členmi:

1. CHK predkladá návrh výboru KCHČSV pre potreby predloženia a schválenia na členskej schôdzi na zmenu zápisného poriadku v bode č. 24: „ Chovateľ je povinný oznámiť hlavnému poradcovi chovu KCH ČSV SR adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia. Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto požiadavky (zmena - tajomník na HPCh). “ Chovateľská komisia navrhuje aj schváliť zlúčenie chovného a zápisného poriadku.

            Za: 22 zdržali sa: 0 proti: 0 návrh bol schválený.

2. CHK predkladá návrh členskej schôdzi o prebonitovávaní chovných jedincov používaných v chove. S odstupom 3-4 roky po prvej bonitácii. Cieľom bonitácie je získanie poznatkov o exteriérových a povahových vlastnostiach predvedených psov, ich nedostatkoch a vadách v porovnaní so štandardom plemena. Poznatky hodnotených jedincov umožňujú neskôr štatistické vyhodnotenie, ktoré sa použije ako podklad pre ďalšie riadenie chovu a výrazne napomáhajú poradcom chovu pri vyberaní a schvaľovaní chovných párov. S odstupom rokov vieme zhodnotiť stav, že zvieratá v neskoršom veku strácajú pigment, chýbajú im zuby, mení sa farba očí, častejšie sa ukazujú spadnuté pysky, otvorená srsť a pod. Prebonitácia by bola iba informatívnou súčasťou k bonitačnej karte psa. Nebola by spoplatnená.

            Za: 22 zdržali sa: 0 proti: 0. Návrh bol schválený. Členská schôdza ukladá výboru sformulovať presný návrh a zaviesť ho do praxe.

3. CHK predkladá návrh členskej schôdzi o zrušení podmienky, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia, t.j. SVP 1, RTG max. B/B a absolvovanie klubom odporúčanej výstavy. Navrhuje aby psom, ktorí pristúpia na bonitáciu a nemajú splnené tieto zvyšné podmienky, nebola vydaná chovnosť klubom. To znamená, že v bonitačnej karte by ostala kolónka spôsobilosť pre chov prázdna. Úplná bonitačná karta by bola vydaná až po splnených a doložených ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou k uchovneniu psa. Spôsobilosť pre chov zapíše HPCH a následne majiteľ zašle rodokmeň spolu s ostatnými náležitosťami do SPZ na zapísanie chovnosti.

            Za: 7 zdržali sa: 2 proti: 13 Návrh nebol schválený.

4. CHK predkladá členskej schôdzi aktualizovaný chovný plán, ktorý rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:

            Sk.1:    Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora...),

            Sk.2:    Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor),

            Sk.3:    Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina),

            Sk.4:    Binc Pohostinstvo,

            Sk.5:    Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodokmeni,

            Sk.6:    Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova CS).

            Členská schôdza berie plán na vedomie.

13. Výbor predložil podmienky za ktorých bude člen vyškrtnutý (uznesenie z minulej schôdze):

Člen KCHČSV SR bude vyškrtnutý z evidencie na základe neuhradenia poplatku po jednom písomnom upozornení. Riadne zaplatenie členského poplatku je možné len do 31.3. daného kalendárneho roku. Po tomto termíne, nie je možné uhradiť poplatok za rok minulý. Člen bude upozornený na nezaplatenie príspevku písomne a to do 14.1. (teda do dvoch týždňov – elektronicky alebo poštou). Ak nebude členské uhradené, člen bude vyškrtnutý ako neplatič – bez ďalšieho upozornenia. Opätovné prihlásenie bude možné po schválení výborom klubu a zaplatením jednorazovej pokuty vo výške + 20 € k základnému členskému. To znamená členské na daný kalendárny rok vo výške 37 €, bez ohľadu na to, či je žiadateľ študent alebo dôchodca a má nárok na zvýhodnené členské. V prípade členského rodinného sa jedná o sumu 48 € (28 € základné členské + 20 € pokuta).

Odôvodnenie: KCHČSV SR má za to, že každý člen je schopný ustrážiť si termín platenia členského poplatku a nie je nutné nechávať platbu na koniec kalendárneho roka a platiť poplatky spätne. Preto nie je nutné umelo predlžovať dobu od napomenutia alebo zvyšovať počet napomenutí. Samozrejmosťou je úhrada členského pred účasťou na akcii, pri ktorej členské znižuje štartovné. Bez úhrady členského nebude členská zľava poskytnutá – bez výnimky.

Ošetrenie neplatičov z rokov minulých: Po schválení na členskej schôdzi budú vyzvaní všetci neplatiči za rok 2015 na úhradu členského do 2 týždňov od konania schôdze. Po neuhradení v danom termíne budú vyškrtnutí z dôvodu neplatenia členského. Neplatiči za roky 2014 a menej, budú automaticky vyškrtnutí – spätné predlžovanie členského nie je možné! Opätovné prihlásenie neplatiča do klubu po jeho vyškrtnutí, bude možné len na základe schválenia výborom a zaplatením zvýšeného poplatku, teda s pokutou +20 €.

Za: 22 zdržali sa: 0 proti: 0.

Iné - diskusia

·         Návrh Oskára Dóru na vymenovanie doc. Emílie Kollárovej na vymenovanie za čestnú predsedkyňu.

Za: 22  zdržalo sa: 0 proti: 0.

·         Návrh Oskára Dóru ponúknuť Európsku výstavu československého vlčiaka iným krajinám.

Uznesenie:

Členská schôdza berie na vedomie:

·         doloženie správy o činnosti a hospodárení za rok 2015 do zverejnenia zápisnice zo schôdze;

·         doloženie správy KRK za rok 2015 do zverejnenia zápisnice zo schôdze;

·         správu o stave chovu za rok 2015;

·         zvolenie Marcely Šlangovej za 1.podpredsedu klubu;

·         odstúpenie Mgr. Petry Rothbauerovej z postu 2. podpredsedu KCHČSV SR, s platnosťou ihneď, bez nástupcu;

·         neschválenie Pavla Porubana staršieho a páno Petra Krotkovského za členov KCHČSV SR;

·         aktualizovaný chovný plán;

·         návrh zmeny  o zrušení podmienky, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia nebol schválený.

Členská schôdza schvaľuje:

·         program členskej schôdze;

·         plán činností na rok 2017 a návrh na miesto pre LVT 2017 v Mošovciach – Drienku;

·         voľba 1.podpredsedu - Marcela Šlangová;

·         zmenu v zápisnom poriadku v bode č. 24: „ Chovateľ je povinný oznámiť hlavnému poradcovi chovu KCH ČSV SR adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia. Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto požiadavky. “ Chovateľská komisia navrhuje aj schváliť zlúčenie chovného a zápisného poriadku.

·         Podmienky za ktorých bude člen vyškrtnutý z evidencie členov (bod 13.členskej schôdze)

- Člen KCHČSV SR bude vyškrtnutý z evidencie na základe neuhradenia poplatku po jednom písomnom upozornení. Riadne zaplatenie členského poplatku je možné len do 31.3. daného kalendárneho roku. Po tomto termíne, nie je možné uhradiť poplatok za rok minulý. Člen bude upozornený na nezaplatenie príspevku písomne a to do 14.1. (teda do dvoch týždňov – elektronicky alebo poštou). Ak nebude členské uhradené, člen bude vyškrtnutý ako neplatič – bez ďalšieho upozornenia. Opätovné prihlásenie bude možné po schválení výborom klubu a zaplatením jednorazovej pokuty vo výške + dvojnásobku aktuálneho riadneho členského poplatku + členský poplatok na aktuálny rok.

Odôvodnenie: KCHČSV SR má za to, že každý člen je schopný ustrážiť si termín platenia členského poplatku a nie je nutné nechávať platbu na koniec kalendárneho roka a platiť poplatky spätne. Preto nie je nutné umelo predlžovať dobu od napomenutia alebo zvyšovať počet napomenutí. Samozrejmosťou je úhrada členského pred účasťou na akcii, pri ktorej členské znižuje štartovné. Bez úhrady členského nebude členská zľava poskytnutá – bez výnimky.

Ošetrenie neplatičov z rokov minulých: Po schválení na členskej schôdzi budú vyzvaní všetci neplatiči za rok 2015 na úhradu členského do 2 týždňov od konania schôdze. Po neuhradení v danom termíne budú vyškrtnutí z dôvodu neplatenia členského. Neplatiči za roky 2014 a menej, budú automaticky vyškrtnutí – spätné predlžovanie členského nie je možné! Opätovné prihlásenie neplatiča do klubu po jeho vyškrtnutí, bude možné len na základe schválenia výborom a zaplatením zvýšeného poplatku, teda s pokutou +dvojnásobok aktuálneho riadneho členského poplatku.

Členská schôdza ukladá výboru:

·         Aktualizovať zoznam členov na stránke.

·         Ukladá výboru zvážiť ponúknuť Európsku výstavu inej európskej krajine.

·         Ukladá výboru osloviť doc. Emíliu Kollárovú a vymenovať ju za čestnú predsedkyňu KCHČSV SR.

·         V závislosti na schválený bod 13 oznámiť zmenu stanov na ministerstve.

·         Zaviesť bod 12.2 do praxe

Schválenie uznesenia: Za: 19 zdržali sa: 0 proti: 0.

Záver:

Zapísala 3.9.2016 v Hrabušiciach-Podlesku:             Ing. Veronika Bognárová

                                                                              tajomníčka KCHČSV SR

 

kategoria: