Zápisnica zo schôdze výboru, Belá Nižné Kamence 8.10.2016

Prítomní:          Ľuboš Zaremba

                        Miriam Pavíková

                        Ing. Janka Tarkaničová

                        Ing. Veronika Bognárová

                        Marcela Šlangová

                        František Bajana

Neprítomní:     Viktor Veliký

Zahájenie schôdze

Program:

1.      Kontrola uznesení

2.      Termínový kalendár 2017

3.      Vyjadrenie k vydaným krycím listom

4.      Klubový šampión práce a pracovný jedinec roku

5.      Vymenovanie nového čestného predsedu

6.      Schválenie nových členov

 

1.      Kontrola uznesení

·         Zápisnica CHK: splnené

·         Vylúčenie Pavla Porubana: splnené

·         Odstúpenie Mgr. Ondreja Vavru z funkcie 1. podpredsedu KCHČSV SR a zvolenie nového 1. podpredsedu: splnené

·         Schválenie nových členov: splnené

2.      Termínový kalendár 2017

·         22.aprílSVP I-III Šamorín  s možným  udelením CACT.

Zodpovedná: Marcela Šlangová

·         13. májZvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce. Zodpovedná: Ing. Janka Tarkaničová

·         26.-28. májVýcvikový víkend Mošovce.

     Zodpovední: Miriam Pavlíkova a František Bajana      

·         10.júnSpoločná prechádzka: Miesto bude včas doplnené.

     Zodpovedná: Ing. Veronika Bognárová

·         11.-19. augustLetný výcvikový tábor Mošovce.

     Zodpovedný: Ľuboš Zaremba

Ø  12. august - Zvod mladých a bonitácia (+  zvod chovných jedincov).

Zodpovedný: Ing. Janka Tarkaničová

Ø  12. august 16:00 - Členská schôdza a voľby do výboru klubu.

Zodpovedná: Ing. Veronika Bognárová

Ø  13. august - Klubová výstava.

Zodpovedný: Ľuboš Zaremba

Ø  19. august - Skúška z výkonu BH.

Zodpovedný: František Bajana

·         23. september - SVP I východ (presná lokalita bude doplnená).

     Zodpovední: Marcela Šlangová a Viktor Veliký

·         7. októbra - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.

     Zodpovedná: Marcela Šlangová

·         13.-15. októbra - Výcvikový víkend Belá Nižné Kamence .

     Zodpovední: František Bajana a Miriam Pavlíková

·         4. novembra - Zvod mladých a bonitácia Horný Hričov (+ zvod chovných jedincov). Zodpovedná: Ing. Janka Tarkaničová

·         31. decembra - Silvestrovská prechádzka (lokalita bude  včas doplnená).

     Zodpovedná: Ing. Veronika Bognárová

Podľa záujmu chovateľov zvažujeme pridať ešte jednu bonitáciu na západe Slovenska.

3.      Vyjadrenie k vydaným krycím listom. Vzhľadom na debatu, ktorá vznikla na Facebook-u okolo niektorých krycích listov vydaných CHK sa Klub rozhodol vydať vyhlásenia a predbežné opatrenie.

Vyhlásenie KCHČSV SR:

Pri výbere chovného páru v riadenom chove berie CHK okrem rodokmeňa do úvahy aj iné faktory, medzi ktoré patria aj dedičné ochorenia. Jedince do chovných párov kombinuje tak, aby sa neuskutočnilo párenie dvoch jedincov prenášajúcich rovnaké dedičné ochorenie. Vo  voľnom chove chovný pár vyberá chovateľ, CHK má v tomto prípade iba poradnú funkciu. Na základe chovateľského poriadku môže zamietnuť chov na príliš príbuzných jedincoch. Nemá však právomoc nepovoliť párenie dvoch jedincov, ktorí sú nosičmi tej istej dedičnej choroby, ak chovateľ na takomto spojení nástojí aj napriek upozorneniam na možné riziká.

Cieľom KCHČSV SR ako aj Chovateľskej komisie Klubu je rozvoj plemena pri dodržaní štandardu ako aj etiky chovu. Preto Chovateľská komisia navrhla a Výbor KCHČSV SR schválil mimoriadne opatrenie, ktoré v riadenom aj voľnom chove umožní schváliť len také spojenie, ktoré neumožní počatie a narodenie jedincov postihnutých známym a testovateľným dedičným ochorením. Zároveň sa CHK aj Výbor KCHČSV SR dištancujú od rozhodnutia chovateľov spojiť vo voľnom chove dvoch prenášačov toho istého dedičného ochorenia napriek upozorneniu na riziko.

Viď príloha: vyjadrenie HPCH a CHK. Výbor sa s vyhlásením stotožňuje.

4.      Klubový šampión práce a pracovný jedinec roka. V súvislosti s udeľovaním týchto titulov boli bodovacie tabuľky doplnené o nové skúšky a skúšobné poriadky platné v SR vrátane pridelenia bodových hodnôt. Všetky výsledky skúšok a pracovných úspechov (aj so spätnou platnosťou) je potrebné posielať na adresu člena výboru (výcvikového referenta) Františka Bajanu. Titul "Klubový šampión práce" a "Pracovný jedinec roku" budú slávnostne odovzdané každoročne  na členskej schôdzi.

5.      Vymenovanie nového čestného predsedu. Za nového čestného predsedu na podnet členskej schôdze sa výbor rozhodol vymenovať doc. Ing. Emíliu Kollárovú, CSc. Zodpovedný: Ľuboš Zaremba.

6.      Schválenie nových členov. Výbor schvaľuje týchto nových členov: Šimlovičová Alexandra, Kubiš Mário, Stolárik Filip, Ostrožlík Miroslav, Ciriak Ondrej, Litvíková Terézia.

Členovia schválení medzi schôdzami výboru v mailovej konverzácii výboru: Šimko Adam, Ravn Ivalo Yo Ninja, Štatnik Lukáš, Slobodová Monika, Chovan Štefan, Horečný Zdeno, Zsoldosová Flóra, Kernaševičová Kvetoslava, Kmeť Patrik, Šopoňová Timea, Melicherčík Michal, Vera Francisco, Kuzmanová Johanka, Švihura Ľubomír, Petruska Peter, Podmanická Marcela, Podmanický Igor, Nemček Michal, Hadjigeorgiou Giorgos, Hasanová Andrea, Tejbus Ľubomír, Ferneza Anton, Bekeš Marcel, Galo Jozef, Horňáková Nicole, Kecík Roman, Zelman Branislav, Slobodová Monika, Wieznerová Nicole, Konečný Milan, Cvičela František, Vrábel Marek, Kupkovič Radoslav, Wójtowicz Agnieszka, Mifsud Silvia, Dudíková Jana, Rosenbergerová Klaudia, Môčka Branislav, Mercanzin Ginevra, Mesároš Daniel, Bukoci Milan, Marťáková Eva, Lavo Matúš, Lavo Lubomír, Zušťaková Lucia, Wagnerová Lenka, Exner Róbert.

 

Príloha

MIMORIADNE OPATRENIE!

Zdravie a blaho každého psa musí byť prvoradým záujmom každého chovateľa. Je potrebné podporovať zodpovedný chov založený na princípoch genetiky, prevencii dedičných chorôb a láskyplnom prostredí!

Aj keď v súčasnosti nie sú v chove psov plemena československý vlčiak povinné genetické testy na poruchy génov spôsobujúcich ochorenia ako degeneratívna myelopatia (DM), dwarfizmus (DW) a iné, čoraz viac majiteľov psov si necháva svojich psov testovať, nakoľko  výsledok testu je dosť podstatnou informáciou pre zdravie budúceho potomstva chovného páru. Zodpovedný chovateľ by mal pri propagácii svojich psov uvádzať vždy pravdivé údaje, neznevažovať a neohovárať iných chovateľov alebo iných psov a vyhýbať sa poskytovaniu falošných či prehnaných tvrdení, ktoré nie sú dokladovateľné. Chov čistokrvných psov prináša so sebou určité povinnosti a záväzky, ktoré by zodpovední chovatelia nemali brať na ľahkú váhu.

Výsledky genetických testov nie sú zverejňované ani verejne dostupné bez súhlasu chovateľov, slúžia len na správny výber a kombináciu rodičovských párov a vyhotovenie štatistík. Samozrejme majiteľ je o výsledku informovaný a ako s informáciou naloží, bude na ňom. Avšak nie všetci chovatelia konajú zodpovedne a často dochádza ku klamlivým tvrdeniam a zatajovaniu výsledkov. Preto sa chovateľská komisia a hlavný poradca chovu KCHČSV rozhodli navrhnúť predbežné opatrenie platné v riadenom aj voľnom chove.

CHK a HPCH KCHČSV rozhodli, že hrozba počatia a narodenia šteniat nesúcich v homozygotnej forme poruchu génu dokázateľne spôsobujúcu dedičné ochorenie, ktoré vážne poškodzuje zdravie a pohodu postihnutého zvieraťa, je neprípustná. Preto oprávňuje hlavného poradcu chovu KCHČSV a chovateľskú komisiu odmietnuť vystaviť odporúčanie na párenie dvoch jedincov nesúcich takúto genetickú poruchu v tom istom géne. V prípade, ak jeden z rodičovského páru nie je pre konkrétne ochorenie testovaný, druhý z rodičovského páru musí mať genetické testy s výsledkom N/N "free" alebo čistý, bez prítomnosti poruchy génu.

Každý chovateľ by mal čo najlepšie napĺňať ciele a poslanie chovateľského klubu. Poslanie a ciele klubu by mal každý chovateľ prijať za svoje a napĺňať ich podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Chov sa uskutočňuje v súlade s poriadkami a predpismi FCI, SKJ a chovateľského klubu. Musí byť v súlade so Zákonom o ochrane zvierat, Zákonom o veterinárnej starostlivosti a s ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. Za všetkých okolností by mal chovateľ šíriť dobré meno klubu, odlíšiť sa tak od komerčných množiteľov a riadne reprezentovať dané plemeno.

Majitelia vedome nevyužijú na chov psa alebo sučku viditeľne nesúcich exteriérové, genetické alebo povahové nedostatky, ktoré by mohli mať za následok negatívny vplyv na potomstvo alebo na plemeno ako také. Chovateľ nebude vedome produkovať choré šteňatá. Odchovávanie potomstva na jedincoch s vrodenou poruchou alebo na jedincoch smrteľne chorých, je v príkrom rozpore s etikou chovu. Každé spojenie musí byť plánované s prvoradým zámerom zlepšenia plemena.

 

 

kategoria: