Zápisnica zo schôdze výboru, Pavlovce, 13.05.2017

 

Zápisnica zo schôdze výboru, Pavlovce, 13.05.2017

 

Prítomní                          Ľuboš Zaremba

                                        Miriam Pavlíková

                                        Ing. Janka Tarkaničová

                                        Marcela Šlangová

 

Neprítomní                       Ing. Veronika Bognárová

                                         František Bajana

 

Zahájenie schôdze

 

Program:

1.      kontrola uznesení

2.      kontrola termínového kalendára 2017

3.      stretnutie aktívnych chovateľov čsv               

4.      informácie o skúškach na rozhodcov medzinárodnej skúšky SVP 

5.      kniha „História o vzniku plemena československý vlčiak“

6.      schvaľovanie nových členov klubu

7.      návrhy na členskú schôdzu

 

1.       Kontrola uznesení:  všetky body predchádzajúceho zasadnutia výboru boli splnené okrem bodu č.5. odôvodnenie: pani Kollárová bude vymenovaná za čestného predsedu klubu počas nadchádzajúcej klubovej výstavy

2.       Kontrola termínového kalendára 2017 – výbor schválil zmenu dátumu bonitácie na tohoročnom letnom tábore a to tak, že v sobotu 12.augusta sa uskutoční klubová výstava a následne v nedeľu, 13.augusta sa uskutoční zvod a bonitácia.

3.       Výbor si dal za úlohu pripraviť a zvolať stretnutie aktívnych chovateľov československého vlčiaka, presný dátum a miesto bude dopredu zverejnené. Kľúč, na základe ktorého sa určí doba aktívneho chovateľa, je v kompetencii HPCH.

4.       Výbor si dal za úlohu informovať čakateľov a súčasných rozhodcov SVP o pripravovaní skúšok v roku 2018 na rozhodcov pre medzinárodnú skúšku SVP, zodpovedný Ľuboš Zaremba

5.       Kniha „História o vzniku plemena československý vlčiak“ Ľuboš Zaremba informoval prítomných členov výboru o postupe pri vydaní dlhoročne  pripravovanej publikácie od autora Petra Nevolného

-          Požiadať Národnú knižnicu o pridelenie čísla ISBN

-          Výber tlačiarne  : kritéria sú časový horizont a primeraná cena

-          Podpis licenčnej zmluvy s autorom

6.       výbor týmto schválil a predkladá tajomníčke postup pri uverejňovaní mien schválených nových členov klubu a to: schvaľovanie bude stále v posledný deň v mesiaci, nasledovne bude zoznam hneď aktualizovaný

7.       návrhy výboru na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 12.8.2017

-          ZMENA STATUSU ČLENSTVA V KLUBE A TO NASLEDOVNE -

 

ČLENSTVO

1.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v klube. Za asociovaného člena prijíma výbor klubu. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena  má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstve v nasledujúcom kalendárnom roku.

1.2. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

1.3. RIADNE ČLENSTVO

1.3.1.  Riadnymi členmi sú tí členovia KCHČSV SR, ktorí sa nimi stali do 12. 08. 2017.

1.3.2 Riadnym členom sa od 12. 08. 2017 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

-          Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí  usporiadanom KCHČSV SR.

-          Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku KCHČSV SR.

-          Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

-          Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou.

-          Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

-          1.4. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO

1.4.1     Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.

1.4.2.    O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor KCHČSV SR. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu KCHČSV SR.

1.4.3.    Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.

1.4.4.    Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.

1.4.5.    Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu národného plemena československý vlčiak a KCHČSV SR.

1.4.6.    Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou.

1.4.7.    Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

1.4.8.    Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská schôdza KCHČSV SR.

 

1.5. ČESTNÉ ČLENSTVO

1.5.1.    Členská schôdza  klubu môžu tých riadnych členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za  čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

 

-          ZMENA BONITAČNÉHO PORIADKU –

„ Bonitácie prevádzajú 3 členné komisie menované výborom KCHČSV SR. Bonitačná komisia je oprávnená zo závažných dôvodov svoje rozhodnutie o spôsobilosti k chovu odložiť na ďalšiu bonitáciu. Komisia je zložená z poradcu chovu, rozhodcu exteriéru a člena usporiadajúcej organizácie.“

Výbor predkladá Členskej schôdzi návrh na úpravu bonitačného poriadku v doplňujúcom znení: „meranie bonitovaného jedinca môže vykonávať ktorýkoľvek člen bonitačnej komisie pod dohľadom posudzovateľa exteriéru FCI“

 

-          POVINNOSŤ TESTOVANIA DM A DW –

Výbor predkladá návrh členskej schôdzi na schválenie povinnosti testovania jedincov československého vlčiaka na DM / DW.

 

 

 

 

 

kategoria: