Zápisnica z CHK 19.06.2022 Arnutovce

Prítomní:                                   

Ing. Janka Brussová (Tarkaničová)

 MVDr. František Rosík

Ľuboš Zaremba

Matej Španko

Marek Medvecký 

Lukáš Bača

PROGRAM

  1. Privítanie členov chovateľskej komisie 
  2. Návrh kompletného programu schôdze CHK KCHČSV a prezentačná listina
  3. V prípade prihláseného väčšieho počtu zvierat ako 20 na zvod a 20 na bonitáciu v jeden deň budú 2 komisie v daný deň alebo sa uskutoční viac bonitácií v roku. 
  4. Zápis nežiadúcich vrhov do plemennej knihy SPZ. Stanoviť jednotné podmienky pre všetkých v rámci pravidiel FCI.
  5. Schvaľovanie chovu a jeho činností by mala schvaľovať len chovateľská komisia, nie členská schôdza. Návrh: Lukáš Bača
  6. Úprava pováh v bonitačnej karte, kde bude jasné a zrozumiteľné znenie pre všetkých majiteľov psov.
  7. Úprava vekovej hranice psa (samca) ku dňu bonitácie  na spodnú hranicu18 mesiacov. Návrh: Marek Medvecký
  8. Schvaľovanie plánovaných vrhov väčšinovou časťou CHK. Návrh: Ľuboš Zaremba.
  9. Diskusia

 

K bodu 1: splnené

K bodu 2: splnené

K bodu 3:

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 4: CHK KCHČSV navrhuje členskej schôdzi, že pre neplánované krytia bude rovnaký meter pre všetkých bez rozdielu a to: Neplánované krytia - ak sú obaja rodičia nechovní, tak 1000 eur pokuta v prospech klubu, zároveň DNA testy šteniatkam, a dorobiť okamžitú chovnosť rodičom. Individuálna bonitácia možná na náklady chovateľa. Ak jeden z rodičov neplánovaného vrhu je nechovný, tak 500 eur pokuta v prospech klubu. A samozrejme nutnosť dokončiť chovnosť. Ak sú obaja jedinci neplánovaného vrhu chovní a všetky ostatné náležitosti vyhovujú danému spojeniu, no vrh sa narodil bez vydaného krycieho listu, tak 250 eur pokuta v prospech klubu. Nerozlišujeme člen/nečlen. Verejne vypísané budú všetky nežiadúce krytia. Vystavenie krycieho listu je možné len v tom prípade, ak nebude porušený medzinárodný chovateľský poriadok.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 5: Členovia v klube by sa rozdelili na 2 skupiny: Riadny člen a čakajúci člen (čakateľ).  Hlasovať môže len člen, ktorý sa zúčastnil min.2 členských schôdzí v platnosti od členskej schôdze. Chovateľská komisia naďalej necháva rozhodovať o všetkých interných veciach členskú schôdzu.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 6: CHK si berie na zodpovednosť vytvoriť jasnú metodiku pováh v bonitačnej karte, kde bude zrozumiteľné vysvetlenie hodnotenia povahy na bonitácii pre všetkých zúčastnených.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 7: CHK navrhuje, aby sa znížila veková hranica psov (samcov) ku dňu bonitácie z 24 mesiacov na 18 mesiacov. Dôvod je, aby sa zvýšilo možné krytie starších súk s mladšou krvou a vytvorila sa väčšia variabilita nových vrhov.

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 2

K bodu 8: CHK bude nápomocná pri vytváraní nových chovných spojení spolu s HPCH KCHČSV pri všetkých žiadostiach o vystavenie krycieho listu. Organizačne si to vytvorí CHK sama a nebude nutné mať súhlas od všetkých členov CHK.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

 

Vypracovala Ing. Janka Brussová

(Hlavný poradca chovu KCHČSV SR)