Zápisnica z členskej schôdze 7.8.2022

Zápisnica z členskej schôdze 7.8.2022 Dolný Kubín (odložená schôdza z roku 2021)

 1. Voľba komisií:
  Mandátová komisia:

Predseda: Ján Kalamenovič

Členovia: Sandra Popaďáková, Patrik Slováček

Prítomní: 62                                       ZA: 62                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

SCHVÁLENÉ

 

Návrhová komisia:

                                               Predseda: Lucia Šuleková

                                               Členovia: Eva Brezinová, Martina Guštafíková

Prítomní: 62                                       ZA: 62                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

                                                               SCHVÁLENÉ

 

 1. Voľba overovateľa zápisu:

Peter Turek

Prítomní: 62                                       ZA: 62                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

                                                               SCHVÁLENÉ

 

 1. Schválenie programu členskej schôdze

Prítomní: 62                                       ZA: 62                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

                                                               SCHVÁLENÉ

 

 1. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2021

Ekonómka Miriam Pavlíková sa zdravotných dôvodov na schôdzu nedostavila a nedoložila správu o činnosti a hospodárení klubu za rok 2021.

Členská schôdze berie na vedomie

 

 1. Predloženie správy KRK za rok 2021

KRK správu za rok 2021 nepredložili z dôvodu nedodania materiálov na jej spracovanie. Od výboru požadovali zvolanie ďalšej členskej schôdze do 60 dní, predloženie zoznamu nových členov a odídených členov na konci každého roka a tiež aktualizáciu smerníc a stanov s ohľadom na aktualizovanú legislatívu.  Členská schôdza berie na vedomie.

Pozmeňovací návrh na usporiadanie ďalšej členskej schôdze do 90 dní.

Hlasovanie za pozmeňovací návrh:

Prítomní: 62                                       ZA: 59                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 3

Pozmeňovací návrh bol SCHVÁLENÝ

 

 1. Schválenie termínového kalendára na rok 2023

PREDBEŽNÝ termínový kalendár na rok 2023 (termínový kalendár sa ešte môže zmeniť)

15. apríl 2023                     SVP I-III Šamorín

13. máj 2023                      Zvod mladých a bonitácia Pavlovce

Máj 2023                             Výcvikový víkend

Júl/ august                         Letný tábor (KV, EV, členská schôdza, zvod mladých a bonitácia)

September                        beh východ

7.október 2023                 SVP I-III Šamorín

November                          zvod mladých a bonitácia

31. december 2023         Silvestrovské prechádzky

Prítomní: 61                                       ZA: 61                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

                                                               SCHVÁLENÉ

 1. Predloženie správy o chove

Správu o chove predložila hlavná poradkyňa chovu pani Janka Brussová. Správa bude uverejnená na klubovej stránke.

Členská schôdza berie na vedomie

 

 1. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou

úloha číslo 1.: Génová rezerva- v riešení                               členská schôdza berie na vedomie

úloha číslo 2: Koncom každého kalendárneho roka vyberie výbor 10 členov najviac aktívnych pri organizovaní klubových akcií (SVP, výstavy, bonitácie, výcvikový víkend) a na nasledujúci kalendárny rok im odpustí členské Potrebné zapracovať do smerníc a poriadkov a zároveň sa riadiť platnou legislatívou.

prítomní: 62                                       ZA: 61                   PROTI: 1                              ZDRŽALI SA: 0

SCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na zmenu bonitačného poriadku:

V znení: Počet zvierat bonitovaných v jeden deň jednou komisiou je určený na maximálne 20. V prípade väčšieho počtu prihlásených zvierat budú vytvorené 2 komisie.

Prítomní: 62                                       ZA: 4                     PROTI: 58                            ZDRŽALI SA: 0

                                                               NESCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na zmenu bonitačného poriadku v znení: Z bonitačného kódu sa vyradí kód P (súlad so štandardom). Ak návrh prejde bude na CHK vypracovať ďalšie podmienky hodnotenia

Prítomní: 62                                       ZA: 30                   PROTI: 25                            ZDRŽALI SA: 7

NESCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na zmenu chovateľského a zápisného poriadku v bode 12 b) „dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom“ na psy minimálne 18 mesiacov (aktuálne je to 24 mesiacov).

Prítomní: 60                                       ZA: 33                   PROTI: 14                            ZDRŽALI SA: 13

NESCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na doplnenie chovateľského a zápisného poriadku v znení:
 1. V prípade, že sú obaja rodičia vrhu neuchovnení (neplatí pre jedincov, ktorí už boli z chovu vylúčený kvôli vade) bude chovateľovi uložená pokuta vo výške 1000 EUR, zároveň je chovateľ povinný dať vypracovať všetkým šteňatám DNA profil, a rodičov okamžite uchovniť. Individuálna bonitácia pôjde na náklady chovateľa.
 2. V prípade, že je nechovný jeden z rodičov, bude chovateľovi uložená pokuta 500 EUR. S neuchovneným rodičom je majiteľ povinný absolvovať bonitáciu v čo najbližšom možnom termíne. Individuálna bonitácia pôjde na náklady majiteľa neuchovneného jedinca.
 3. V prípade, že sú chovní obaja rodičia, ale nebol vystavený krycí list bude pokuta 250 EUR.

Uvedené platí pre člena aj nečlena klubu KCHČSV SR rovnako

Prítomní: 58                                       ZA: 35                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 23

NESCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na doplnenie chovateľského a zápisného poriadku v bode 13 a) e/ v znení „Vzorka krvi na vytvorenie profilu DNA a vyšetrenie na DM a DWARF bude môcť byť odobratá aj pri RTG, ak majú obaja rodičia yvtvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku

Prítomní: 62                                       ZA: 62                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 0

SCHVÁLENÉ

 

 1. ČS ukladá výboru pripraviť aktualizáciu stanov, vnútorných poriadkov a smerníc k aktuálnym potrebám legislatívy pričom zakomponuje návrh z bodu 14 (rozdelenie na riadnych a čakajúcich členov).

Prítomní: 62                                       ZA: 52                   PROTI: 1                              ZDRŽALI SA: 9

                                                               SCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na možnosť nahradenia SVP I (ku chovnosti) inou skúškou podľa IGP.

Prítomní: 62                                       ZA: 58                   PROTI: 1                              ZDRŽALI SA: 3

                                                               SCHVÁLENÉ

 

 1. Návrh na schválenie pána Jána Polónyho a MVDr. Františka Rosíka za čestných členov.

Prítomní: 62                                       ZA: 61                   PROTI: 0                              ZDRŽALI SA: 1

                                                               SCHVÁLENÉ

 1. Vyhlásenie pracovného jedinca roku 2021
 1. Miesto OBI-WAN Malý Bystrerec
 2. Miesto HEAVEN AND HELL de Campos y Lobos
 3. Miesto GREYSI ALESSEA z Devínskej

 

Členská schôdza berie na vedomie:

Bod číslo 4.: Správu o činnosti a hospodárení za rok 2021

Bod číslo 5.:Správu KRK

Bod číslo 7.: Správu o chove za rok 2021

Bod číslo 8.: úloha 1. Génová rezerva

 

Členská schôdza schvaľuje:

Bod číslo 1.: voľbu komisií

Bod číslo 2.: Voľbu overovateľa zápisu

Bod číslo 3.: Program členskej schôdze

Bod číslo 6.: Termínový kalendár na rok 2023

Bod číslo 8.: úloha 2. Koncom každého kalendárneho roka vyberie výbor 10 členov najviac aktívnych pri organizovaní klubových akcií (SVP, výstavy, bonitácie, výcvikový víkend) a na nasledujúci kalendárny rok im odpustí členské

Bod číslo 13.: 1. Návrh na doplnenie chovateľského a zápisného poriadku v bode 13 a) e/ v znení „Vzorka krvi na vytvorenie profilu DNA a vyšetrenie na DM a DWARF bude môcť byť odobratá aj pri RTG, ak majú obaja rodičia yvtvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku

Bod číslo 14.: 1. ČS ukladá výboru pripraviť aktualizáciu stanov, vnútorných poriadkov a smerníc k aktuálnym potrebám legislatívy pričom zakomponuje návrh z bodu 14 (rozdelenie na riadnych a čakajúcich členov).

Bod číslo 15.: možnosť nahradiť SVP I inou skúškou podľa IGP.

Bod číslo 16.: Návrh na schválenie pána Jána Polónyho a MVDr. Františka Rosíka za čestných členov.

 

Členská schôdza neschvaľuje:

Bod číslo 9.: 1.   Návrh na zmenu bonitačného poriadku: V znení: Počet zvierat bonitovaných v jeden deň jednou komisiou je určený na maximálne 20. V prípade väčšieho počtu prihlásených zvierat budú vytvorené 2 komisie

Bod číslo 10.:Návrh na zmenu bonitačného poriadku v znení: Z bonitačného kódu sa vyradí kód P (súlad so štandardom). Ak návrh prejde bude na CHK vypracovať ďalšie podmienky hodnotenia

Bod číslo 11.:Návrh na zmenu chovateľského a zápisného poriadku v bode 12 b) „dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom“ na psy minimálne 18 mesiacov (aktuálne je to 24 mesiacov)

Bod číslo 12.:Návrh na doplnenie chovateľského a zápisného poriadku v znení:

a)            V prípade, že sú obaja rodičia vrhu neuchovnení (neplatí pre jedincov, ktorí už boli z chovu vylúčený kvôli vade) bude chovateľovi uložená pokuta vo výške 1000 EUR, zároveň je chovateľ povinný dať vypracovať všetkým šteňatám DNA profil, a rodičov okamžite uchovniť. Individuálna bonitácia pôjde na náklady chovateľa.

b)           V prípade, že je nechovný jeden z rodičov, bude chovateľovi uložená pokuta 500 EUR. S neuchovneným rodičom je majiteľ povinný absolvovať bonitáciu v čo najbližšom možnom termíne. Individuálna bonitácia pôjde na náklady majiteľa neuchovneného jedinca.

c)            V prípade, že sú chovní obaja rodičia, ale nebol vystavený krycí list bude pokuta 250 EUR.

Uvedené platí pre člena aj nečlena klubu KCHČSV SR rovnako

 

kategoria: