Zápisnica zo schôdze výboru 2.2.2013

Zápisnica

Výborová schôdza, Suchá nad Parnou, 2.2.2013

Prítomní:            Ľuboš Zaremba

                           Ondrej Vavro

                           Mária Kajanovičová

                            František Bajana

                            Ján Richter

                           Monika Benkovičová

                        Hostia:                Viktor Veliký

Zahájenie schôdze:

Program:

 1. Zahájenie schôdze
 2. Organizácia klubovej výstavy
 3. Úprava termínu bonitácie v Pavlovciach
 4. Inventarizácia majetku klubu
 5. DNA profil ako podmienka chovnosti
 6. Komplexreal
 7. Úhrada členských poplatkov
 8. Zostavenie vzoru kúpno-predanej zmluvy
 9. Prijatie nových členov
 10.  Návrh čakateľstva na posudzovanie exteriéru psov
 11.  Zavedenie titulu klubového šampióna práce
 12.  Záver

 

 1. Zahájenie schôdze

kontrola plnenia bodov z predchádzajúcej schôdze výboru:

- Stretnutie s Českým klubom -  Ján Richter zatiaľ nepredložil podklady

- LVT Podskalie - areál a termín LVT je definitívne potvrdený

                                               - pracovná skúška na LVT podľa IPO zabezpečená v plnom rozsahu(zaregistrovaná v ZŠK, delegačeka                                                  doručená -  rozhodca: p.Piotr Čurila)

                                               - veterinárne povolenia zatiaľ nie sú vybavené

- EV - v riešení

- Issar Kollárov Dvor - pre neprítomnosť hl.poradcu chovu nebola táto téma otvorená

- List Pavla Porubana - Ľ.Zaremba komunikuje s p.Porubanom

- plány na rok 2013 a termínový kalendár - zverejnené na klubovej stránke

- List Soják - v štádiu príprav

- Silvestrovský výstup - sa uskutočnil

 1. Organizácia klubovej výstavy

- posudzovateľ F. Rosík

- kruh sme dostali grátis

- platba zahraničných vystavovateľov je možná aj na mieste

- Organizačný tím   - riaditeľka - Monika Benkovičová

                                                      - zapisovateľ Maja Tarkaničová

                                                      - Vedúca kruhu - Paula Benkovičová

                                                      - ekonóm - Tomáš Pataky

- objednávka medailí, trofejí, výstavných čísel - Ján Richter

- katalóg     - zostaví - Monika Benkovičová

                  - príhovor - Emília Kollárová

                  - tlač  (Katalóg + diplomy) - Ľuboš Zaremba

- oslovenie spozorov  - Luboš Zaremba - Royal canin,

                               - Maja Kajanovičová - ostatní

- Vyzdvihnutie kartičiek v SKJ - Monika Benkovičová

- papier na zapisovanie na tabuľu

- stužky pripraví - Monika Benkovičová

- možnosť zakúpiť na mieste propagačné materiály

- Maja Kajanovičová - donesie meradlá

- do budúcna : otvárať na KV štandardne triedu čestnú

 1. Úprava termínu bonitácie v Pavlovciach

              Termín bonitácie sa presunul na 25.5.2013

Za bonitácie a zvody zodpovedná Mária Kajanovičová

 1. Inventurizácia majetku klubu

                Do budúcej výborovej schôdze pripraví Tomáš Pataky súpis majetku klubu, zároveň sa odpíše nepotrebný majetkok - kalendáre z r. 2012 - sponzorský dar SOŠ Ivánka pri dunaji

 1. DNA profil ako podmienka chovnosti
 • Mária Kajanovičová - kontaktuje dostupné akreditované pracoviská ohľadom prieskumu cenových ponúk pre vyhotovenie DNA profilov
 • prebehla diskusia ohľadom prípravy DNA profilov pre nevyhnutnosť v chove do budúcna, a ako jedna z podmienok chovnosti (príprava podkladov pre členskú schôdzu)
 1. Komplexreal

- na návrh advokáta Mgr.Martina Junga (zastupujúceho KCHČSV SR v súdnom spore s firmou Komplexreal) bol spor stiahnutý so súdu. S firmou Komplexreal bola dojednaná dohoda o urovnaní, čím sa vec uzatvára.

 1. Úhrada členských poplatkov
 • Výbor rozhodol o platení členských poplatkov vždy do konca marca aktuálneho roku
 1. Zostavenie vzoru kúpno-predanej zmluvy

- do budúcej schôdze výboru sa pripraví návrh kúpno-predajnej zmluvy pri predaji štenaťa medzi chovateľom a budúcim majiteľom, ktorá sa zverejní na klubovej stránke. Pôjde o notárom skontrolovaný vzor kúpno-predanej zmluvy, ktorý bude slúžiť k ochrane dobrého mena chovateľa , ochrane a záväzkom kupujúceho, k ochrane každého šteňaťa a tiež ako ochrana pri prípadnom budúcom spore. Dostupná bude ako slovenská, tak aj anglická verzia zmluvy.

- Vystavenie Kúpno-predajnej zmluvy pritom nie je povinné, no je v záujme každého chovateľa.

- za vypracovanie návrhu je zodpovedný Ján Richter

 1. Prijatie nových členov

- prijatí:            - Slávka Zapachová

                       - Mária Michaličková

                       - Tomáš Majerčík

                       - Oliver Valentovič

                       - Štefan Vilk

                       - Martin Vasiľ

                       - JUDr. Jozef Píry

                       - Emil Selčan

                       - Ľubomír Jurika

                       - Stanislav Vandžura

                       - Pavol Mikulička

                       - Petra Pavligovska

 1. Návrh čakateľstva na posudzovanie exteriéru psov

- Výbor klubu odporučí M. Benkovičovú na SPZ ako čakateľa na posudzovanie exteriéru psov po prehodnotení splnenia všetkých podmienok, ktoré SPZ má. Zodpovedný Ľ. Zaremba

 1.  Zavedenie klubového šampióna práce

- od r. 2013 klub zavádza titul "Klubový šampión práce"  a súťaž “Pracovný jedinec roka“ -pravidlá budú uverejnené na klubovej stánke do 14 dní.Klub upravil aj bodové hranice pre získanie titulu Klubový šampión.

 1. Záver

Vypracovala

Bc. Mgr. Monika Benkovičová

Tajomníčka KCHČSV - SR

kategoria: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak