Zápisnica zo schôdze výboru 10.1.2015

Z á p i s n i c a

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 10. januára 2015 v Nitre

 

Prítomní:

Ľuboš Zaremba
Ondrej Vavro
Petra Rothbauerová
Miriam Pavlíková
František Bajana
Mária Kajanovičová


Neptítomní:

Monika Benkovičová

Hostia: 

Zuzana Melkusová

 

Zahájenie schôdze:

Program:

 1. Kontrola uznesení

 2. Odstúpenie Moniky Benkovičovej z funkcie tajomníčky KCHČSV SR

 3. Kontrola chovných priestorov chovateľskej stanice Radov dvor

 4. Návrh zmien chovateľského poriadku

 5. Návrh zmien podmienok zaradenia do chovu

 6. Termínový kalendár na rok 2015

 7. Vylúčenie člena KCHČSV SR

 8. Klub chovateľov československých vlčiakov v Rakúsku

 9. Čakateľstvo na poradcov chovu

 

 1. Kontrola uznesení
  -
  klubový majetok – nesplnené, zatiaľ nie je spísaný, aktuálny zoznam majetku pripraví Miriam Pavlíková do ďalšej schôdze výboru,
  - reklamné predmety – brožúrky, ako aj stanovy aktualizované, pôjdú do tlače,
  - zmeny v zápisnom poriadku – splnené,
  - sumarizácia finančného stavu poslednej výstavy - splnené,
  - úprava webstránky – splnené,
  - termínový kalendár – splnené,
  - spolupráca s KCHČSV ČR – splnené,
  - Československý triatlon – splnené,
  - zjednotenie formulára – Prihláška na zápis šteniat a Pripúšťacie povolenie zo SPZ – splnené, nové formuláre bude vydávať Hlavný poradca chovu od 10.1.2015,
  - podnet na CHK robiť chovný plán, štatistiky – v riešení,
  - rozhodcovia exteriéru – nesplnené, J.Tarkaničová nepodala prihlášku,
  - navrhnutie a schválenie skúšok na rozhodcov SVP – splnené, skúšky sa uskutočnili,
  - CHS z Dubničanky – v riešení,
  - Spravodaj – v riešení,
  - príjem nových členov – splnené,
  - kontrola chovných priestorov chovateľskej stanice Radov dvor – splnené.

 2. Odstúpenie Moniky Benkovičovej z funkcie tajomníčky KCHČSV SR
  Na žiadosť Moniky Benkovičovej o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov, výbor KCHČSV SR dočasne poveruje činnosťou tajomníka Zuzanu Melkusovú do najbližšej členskej schôdze.

 1. Kontrola chovných priestorov chovateľskej stanice Radov dvor
  Po vykonanej kontrole, na ktorej sa zúčastnil Ondrej Vavro a Alexandra Zahradníková v CHS Radov dvor dňa 10.7.2014, boli zistené viaceré nedostatky. Na základe toho výbor pozastavuje chovateľskú činnosť na 5 rokov od 10.1.2015, po uplynutí tejto doby výbor navrhuje opätovne uskutočniť kontrolu. O tomto bude informovaný chovateľ p. R.Rosík ako aj príslušný orgán - SPZ. Zašle tajomníčka klubu.

 2. Návrh zmien chovateľského poriadku
  Návrh na doplnenie do chovateľského poriadku:
  „Psi aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď získali chovnosť v zahraničí.
  Návrh sa posunie členskej schôdzi na schválenie.

 1. Návrh zmien podmienok zaradenia do chovu
  Návrh znížiť počet výstav ako podmienky na zaradenie do chovu z 2 na 1, pričom ako podmienka k uchovneniu jedinca bude uznaná len výstava organizovaná KCHČSV SR (Klubová, alebo Európska) od triedy mladých s udelením známky a posudku (nie diskvalifikácia).
  Návrh sa posunie členskej schôdzi na schválenie.

 1. Termínový kalendár na rok 2015
  Skúška vytrvalosti psa 1-3, Šamorín 25.4.2015
  – zodpovedný O. Vavro,
  Zvod mladých a bonitácia, Pavlovce
  – zmena termínu na 23.5.2015,
  – zodpovední M.Kajanovičová, J. Tarkaničová, Ľ. Zaremba,
  Výcvikový víkend 23.5.2015
  – miesto zatiaľ neurčené, návrh na zmenu termínu,
  – zodpovedný F. Bajana,
  Svetové klubové výstavy národných plemien, Nitra 5.6.2015
  – zodpovedný Ľ. Zaremba,
  Turistická akcia, 20.6.2015
  – miesto zatiaľ neurčené, možnosť zmeny termínu podľa aktuálneho počasia,
  – zodpovedná M. Pavlíková,
  Letný výcvikový tábor 8.-15.8.2015, Žiarska dolina
  Klubová výstava, 8.8.2015
  - poplatok za psa 25 € člen/ 35 € nečlen,
  - poplatok za psa (triedy šteniat , dorast, čestná a veteránov) o 5 € menej,
  XIX.Európska výstava, 9.8.2015
  - poplatok za psa 25 € člen/ 35 € nečlen,
  - poplatok za psa (triedy šteniat , dorast, čestná a veteránov) o 5 € menej,
  Poplatok za psa na oba dni 40 € člen/ 60 € nečlen (Klubová + Európska výstava),
  Zvod mladých a bonitácia, 14.8.2015
  Členská schôdza, 15.8.2015
  Skúška z výkonu, 15.8.2015
  Skúška vytrvalosti psa 1, Trebišov 19.9.2015
  – zodpovední O. Vavro a V. Veliký,
  Skúška vytrvalosti psa 1-3 so zadávaním CACT, Šamorín 3.10.2015
  – zodpovedný O. Vavro,
  Zvod mladých a bonitácia ,H.Hričov 7.11.2015
  – zodpovední M. Kajanovičová a F. Bajana

 2. Vylúčenie člena KCHČSV SR
  Výbor KCHČSV SR rozhodol o vylúčení člena JUDr. Pavla Porubana z dôvodu dlhodobého porušovania Stanov KCHČSV SR. Pán Poruban bude o vylúčení informovaný písomne najneskôr do 15 dní od schôdze výboru. Zašle tajomníčka Klubu.

 1. Klub chovateľov československých vlčiakov v Rakúsku
  Ondrej Vavro bol oslovený predstaviteľmi novovzniknutého Klubu chovateľov čsv v Rakúsku so žiadosťou o spoluprácu pri organizovaní výstavy a bonitácie. Výbor navrhuje pozvať predstaviteľov klubu na LVT 2015.
  - zodpovedná za pozvanie P. Rothbauerová

 1. Čakateľstvo na poradcov chovu
  Zverejniť na webstránke výzvu pre záujemcov, ktorí sa chcú stať čakateľmi na poradcov chovu. Zistiť podmienky zaradenia medzi čakateľov na poradcov chovu ako aj samotný priebeh čakateľstva.
  - zodpovedná za zverejnenie P. Rothbauerová

Zapísala: Ing. Zuzana Melkusová (zastupujúca tajomníčka KCHČSV SR)
Nitra 10. januára 2015

 

kategoria: