Bonitačný poriadok

Bonitačný poriadok

Základné ustanovenia

Účelom bonitačného poriadku je stanovenie smerníc pre usporiadanie a organizáciu bonitácií a pre činnosť bonitačných komisií klubu.

Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe poznatkov o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a vadách v porovnaní s platným štandardom FCI a na základe posúdenia rodokmeňovej hodnoty bonitovaného jedinca, slúži na určenie jeho chovnej upotrebiteľnosti a je vodítkom pre výber chovných párov.

Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Platí po celý život jedinca. Výnimku stanovuje KCHČSV SR.

Bonitácie prevádzajú 3 členné komisie menované výborom KCHČSV SR. Bonitačná komisia je oprávnená zo závažných dôvodov svoje rozhodnutie o spôsobilosti k chovu odložiť na ďalšiu bonitáciu. Komisia je zložená z poradcu chovu, rozhodcu exteriéru a člena usporiadajúcej organizácie.

Posudzovanie psov na bonitáciách musí byť prevedené na základe platného štandardu FCI. Výsledok bonitácie sa zapisuje do PP bonitačným kódom, ktorý obsahuje aj vypočítaný index a označuje sa písmenom X :

- XV – index výšky, XF – index formátu, XH – index hlavy

POZOR! Novoprijaté hodnotenie indexov výšky a formátu (členská schôdza, Jasenie,18.07.2014)

Indexy výškyIndex formátu

54 a viac ................... P1

53- 53,9  ..................  P3

Menej ako 52,9  .......  P5

111,1 – 107 ............. P1

106,9 – 104.............. P3

111,2 – 113 .............. P3

103,9 a menej.......... P5

      113,1 a viac............. P5

Hodnotenie povahy skúšaného jedinca na bonitácii zohľadňuje (novoprijatá metodika - členská schôdza, Jasenie,18.07.2014):

1.správanie jedinca počas merania

2.správanie jedinca počas skúšky povahy

   a) skupina osôb

   b) prepadnutie za prítomnosti psovoda

   c) prepadnutie psa  bez prítomnosti psovoda

   d) reakcia na nárazový zvuk - výstrel

   e) kontrola útlmu psa

Pri nesplnení tejto povinnosti nariadi výbor klubu opakovanie bonitácie, toto rozhodnutie má odkladný účinok so zreteľom na použiteľnosť bonitovaného jedinca v chove.

Výbor klubu je ďalej oprávnený nariadiť opakovanie bonitácie najmä :

  • v prípade nedodržania tohoto bonitačného poriadku
  • v prípade nedodržania chovateľského a zápisného poriadku klubu
  • v prípade oprávnenej pochybnosti o identite bonitovaného jedinca

Proti rozhodnutiu bonitačnej komisie má majiteľ bonitovaného jedinca právo odvolania k výboru klubu. Musí však tak urobiť do 1 mesiaca po obdržaní výsledku bonitácie a to doporučeným listom, v ktorom uvedie podrobné dôvody odvolania. V prípade vyhovenia výborom klubu tomuto odvolaniu bude bonitácia opakovaná pred zvláštnou komisiou.

Všeobecné ustanovenie

Bonitácie sa môžu zúčastniť výhradne jedince spĺňajúce podmienky chovateľského a zápisného poriadku klubu, ktoré sa môžu preukázať platným PP.

Posúdenia na bonitácii sa môže zúčastniť iba jedinec, ktorého majiteľ zdokladuje splnenie všetkých podmienok chovnosti okrem DNA profilu, ak bude vzorka na tento profil odobraná počas bonitácii (podmienka s platnosťou od 01.01.2014).

U importovaného jedinca je oprávnená komisia pre chov a zbor rozhodcov exteriéru rozhodnúť o jeho predvedení na posúdenie aj vtedy, keď absolvoval skúšku spôsobilosti na chov v krajine, z ktorej bol dovezený, alebo z ktorej pochádza.

Bonitácie sa môžu zúčastniť len zdravé zvieratá. Pri prijímaní na bonitáciu musí majiteľ predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním. Ak pes nepochádza z miesta konania bonitácie, musí majiteľ predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska, kde bude potvrdené, že pes pri vyšetrení v období stanovenom veterinárnymi predpismi pred bonitáciou nejavil klinické známky ochorenia a že pochádza z miesta prostého nebezpečia nákaz.

Posudzovateľ je oprávnený vylúčiť z posudzovania jedinca špinavého, nečesaného alebo zahmyzeného. Ďalej je oprávnený vylúčiť psa, ktorý neumožní rozhodcom kontrolu zubov, zhryzu, semenníkov, meranie výšky a dĺžky.

Povinnosti usporiadateľa bonitácie

Zaistiť účasť posudzovateľov a ostatných členov bonitačnej komisie, zaistiť primerané ubytovanie. Včas v tomto zmysle informovať a po ukončení bonitácie vyplatiť príslušné náhrady.

Zaistiť vhodné miesto na konanie bonitácie so zreteľom na potreby a pracovné podmienky bonitačnej komisie i so zreteľom na primerané prijatie bonitovaných jedincov a ich majiteľov.

Na zaistenie riadneho priebehu bonitácie určí vedúceho bonitácie,jeho práva a povinnosti.

Vedúci bonitácie do 14 dní od bonitácie zašle výsledky hlavnému poradcovi chovu.

Každoročne na záver roku hlavný poradca chovu zverejní pre potreby chovateľov spracované výsledky bonitácií.

Hlavný poradca chovu vedie prehľad o jedincoch, ktoré sa bonitácie zúčastnili, spracováva pravidelne výsledky bonitácií s perspektívnym zameraním chovu.

 

Hronec, 8.8.2008 (vrátane úprav neskôrších členských schôdzí)