Správa o chove

Správy o chove vypracováva hlavný poradca chovu, vždy za predchádzajúci rok k výročnej členskej schôdzi.

V menu vľavo si vyberte príslušný rok.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak