Výstavy psov

Na výstavách sa nejedná len o krásu psov, ide aj o medzinárodné chovateľské podujatie, kde si majitelia vymieňajú informácie a skúsenosti, kde zistia, akým smerom sa vyvíja plemeno a pod. Hlavne sú však príležitosťou pre budúcich majiteľov alebo záujemcov o plemeno vidieť úspechy alebo neúspechy chovateľských staníc a vidieť svojich favoritov naživo. Pre majiteľa je to pohladenie na duši, keď sa práve jeho odchovanec páči návštevníkom, dostane dobrú známku alebo sa umiestni na predných priečkach. To, aký pes je, nie je dané len exteriérom a výsledkom chovateľskej stanice, ale aj práce majiteľa a jeho snaha vychovať dobrého psa. Výstava je tiež miesto, kde majú chovatelia možnosť predstaviť svoje plemeno a dať ho do povedomia verejnosti.

Na uchovnenie československého vlčiaka je potrebné absolvovanie  minimálne jednej výstavy, ktorá je organizovaná klubom:   Klubová resp. Európska výstava resp. Špeciálna výstava usporiadaná KCHČSV v SR alebo Svetová výstava Slovenských národných plemien, ktorá je usporiadavaná každý rok v SR, platí od triedy mladých, bez ohľadu na hodnotenie - okrem diskvalifikácie, neohodnotený.

Na výstavách je niekoľko tried. Zvlášť sa posudzujú rôzne plemená, zvlášť sučky a psy, ďalej sú triedy podľa veku psa. Na výstavách prebiehajú aj súťaže medzi víťazmi plemien o najkrajšieho psa podľa veku, súťaž o najlepšiu chovateľskú skupinu, pár, ... Celé podujatie je preto rozdelené na niekoľko dní, zväčša dva a každý deň sú na programe iné plemená, prípadne niektoré sú oba dni.

Podmienky účasti na výstave psov

 • preukaz pôvodu psa (iné názvy "papiere", pedigree, rodokmeň)
 • včasné a správne vyplnenie prihlášky podľa pokynov usporiadateľa
 • zaplatenie výstavného poplatku určeného usporiadateľom. Československý vlčiak je slovenské národné plemeno a preto majiteľ platí len polovičnú cenu za prihlášku na slovenskú výstavu. Avšak nie na klubové a európske výstavy - vždy si pozorne prečítajte tzv. "propozície", ktoré sú prílohou prihlášky.
 • doklad o očkovaní min. 30 dní pred výstavou a max. 1 rok (táto podmienka sa môže meniť, presné informácie nájdete rovnako v propozíciách)
 • ďalšie podmienky, meniace sa s druhom výstavy. Iné podmienky sú v zahraničí a iné na Slovensku

Na výstavu sa treba riadne pripraviť, naučiť svojho psa správne stáť, predviesť sa, nechať na seba siahať. Je to deň náročný a záleží na chovaní nás ako vystavovateľa, tak aj psa v kruhu aj mimo neho.

Druhy výstav

Počas kalendárneho roka sa organizuje niekoľko druhov výstav, pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. Ak ste členom klubu, môžete sa zúčastniť na Klubovej výstave, ktorú organizuje KCHČsV SR každý rok a bojovať o titul Klubový víťaz (ak členom nie ste, môžete sa síce zúčastniť, ale váš pes nemôže získať titul Klubový víťaz). To, či sa budete zúčastňovať len na klubových alebo na oblastných výstavách, alebo vás výstavy natoľko nadchnú, že sa to stane vaším hobby, záleží len od vás.

Vlčiak je aj výstavný pes. Niektoré línie a chovateľské stanice sa zamerali práve na výstavy, preto majú väčšiu pravdepodobnosť na umiestnenie sa. Ale i keď nemáme psa krásavca, zúčastniť sa na výstave je zážitok nie len pre nás, ale aj pre psa a vynikajúca príležitosť spoznať nových ľudí, stretnúť sa s chovateľmi a priateľmi a svojho psíka socializovať. Určite výstavy nie sú týraním zvierat. Vlčiak nepatrí medzi plemená, ktoré sa musia upravovať, strihať, lakovať chlpy, či dajako výnimočne kefovať! Výstavy sú stresujúce len pre psa nesprávne socializovaného, ktorí nie je zvyknutý na dav ľudí a psov, ruchy a pachy haly,...

Výstavné triedy

Pri podávaní prihlášky na výstavu vyplníme aj triedu, do ktorej psa prihlasujeme. Rozdelenie je podľa veku psa v deň výstavy. V každej triede sa posudzujú zvlášť feny a zvlášť psy, alebo podľa získaných titulov, pracovných skúšok je rozdelenie nasledovné:

 • Trieda mladšieho dorastu (šteniat) od 3 do 6 mesiacov
 • Trieda dorastu od 6 do 9 mesiacov
 • Trieda mladých od 9 do 18 mesiacov, je to prvá trieda, kde už je možné získať titul
 • Trieda stredná od 15 do 24 mesiacov - sem môžeme zaradiť svojho psa, pokiaľ sa nám zdá pre triedu otvorenú ešte málo vyspelý exteriérom.
 • Trieda otvorená od 15 mesiacov (bez ohľadu na pracovné skúšky a získané ocenenia)
 • Trieda pracovná od 15 mesiacov - jedinci s odpovedajúcou skúškou z výkonu (u ČsV stačí aj skúška z vytrvalosti SVP1 avšak s pracovným certifikátom od SKJ)
 • Trieda víťazov od 15 mesiacov - jedinci s titulmi národný alebo medzinárodný šampión krásy, prípadne národný alebo klubový víťaz.
 • Trieda šampiónov od 15 mesiacov - na medzinárodných výstavách - jedinci s titulom národný alebo medzinárodný šampión
 • Trieda veteránov od 8 rokov
 • Trieda čestná od 15 mesiacov - jedinci s titulmi napr. národný alebo medzinárodný šampión krásy, národný alebo klubový víťaz. V tejto triede je možné predstaviť psa bez nároku na tituly i poradie.

Cieľom výstavy je ohodnotiť známkou vystavovaných psov. Tá sa skladá z titulu, resp. len ocenenia a miesta umiestnenia od 1 po 4. Môže sa stať, že aj keď sú v triede traja psy, nedostane ani jeden umiestnenie. Je na rozhodcovi, či umiestnenie udelí a či využije všetky 4 umiestnenia. Samozrejme, vyššiu váhu má hodnotenie z vyššej výstavy s vyššou konkurenciou.

Ocenenie v triede šteniat a dorastu

 • veľmi nádejný
 • nádejný

Ocenenie v triede mladých, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov, veteránov

 • výborný
 • veľmi dobrý
 • dobrý
 • dostatočný

Výstavné tituly

Tí najlepší majú okrem známky možnosť získať aj titul, či už uznaný - potrebný na získanie vyššieho ocenenia šampióna, alebo tituly skôr prestížne. Uznané tituly sú denné, získané priamo na výstave, alebo tituly čakateľské - čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Presné podmienky získania týchto titulov nájdete na stránkach www.skj.sk. Nie na každom druhu výstavy môžete so psom získať všetky tituly, napr. na oblastných nezískate tituly, ktoré môžete získať len na výstave klubovej.

Víťaz výstavy BIS – určuje sa z víťazov skupín FCI.

Víťaz skupiny BIG – víťazi plemien (BOB) zodpovedajúcej skupiny FCI.

Víťaz plemena BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z národných víťazov). Jeho protiklad je BOS - Best opposite sex, teda najlepší BOB, ale opačné pohlavie.

Najkrajší veterán – pes alebo suka z víťazov tried veteránov.

CAJC – čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých, psovi a suke so známkou výborný 1.

CAC – čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovi a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.

r.CAC – rezervný CAC pre psa i fenu z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.

Čakateľstvá na šampionáty a tituly šampiónov krásy

Slovenský šampión krásy šteniat - Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12  mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampión krásy mladých - Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov. A jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa (www.skj.sk).

Slovenský šampión krásy - Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ). Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami. Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB,  ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC (www.skj.sk).

Slovenský šampión veteránov - Pes alebo suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (www.skj.sk).

Slovenský šampión práce - získanie 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach (www.skj.sk).

Slovenský Grand šampión - Pes alebo suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes alebo suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (www.skj.sk).

Slovenský výstavný šampión -Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných rozhodcov. Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Super Grand Šampión - Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Šampión SKJ - Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Zoznam Československých vlčiakov s titulom šampióna krásy Slovenskej republiky.

Výstavné súťaže

Na výstavách sa usporadúvajú aj súťaže, na ktoré sa treba prihlásiť rovnako ako na výstavu avšak na niektoré môžete nastúpiť aj bez prihlásenia, podľa výsledku vášho psa na výstave. Ide o niekoľko súťaží (všetky informácie o súťažiach tej ktorej výstavy nájdete v propozíciách):

 • Súťaž dieťa a pes
 • Mladý vystavovateľ (junior handling)
 • Najkrajší mladší dorast (šteniatko)
 • Najkrajší dorast výstavy (sučka a pes)
 • Najkrajší mladý jedinec výstavy (sučka a pes)
 • Najkrajší pár psov
 • Najkrajšia chovateľská skupina
 • Cena národných plemien
 • Víťaz čestnej triedy
 • Najkrajší veterán
 • Víťaz skupiny FCI - Best of group - BOG
 • Víťaz výstavy - Best in show - BIS

ZOZNAM VÝSTAV NA ROK 2015 na Slovensku

FCI už neposiela kartičku CACIB poštou, môžte si ju stiahnuť priamo z FCI stránok

spracovala: Mgr.Petra Rothbauerová, ChS Tobrok