Prehlásenie člena klubu KCHČSV SR

PREHLÁSENIE člena KCHČSV SR

potvrdzujem a súhlasím v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov s podmienkami spracovania mojich osobných údajov Klubom chovateľov československého vlčiaka SR, so sídlom Štefánikova 10,811 05 Bratislava, IČO: 31773125, pričom budú spracovávané moje nasledovné osobné údaje:

a) spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a telefonický a emailový kontakt - pre vnútorné potreby KCHČSV SR, administratívu KCHČSV SR, dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči KCHČSV SR a SPZ /Slovenský poľovnícky zväz /

b) zverejnenie osobných údajov na webovej stránke KCHČSV SR (www.csv.sk), vo výstavnom katalógu alebo odbornom spravodaji, resp. časopise , na FB KCHČSV SR v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách a aktivitách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie, v rozsahu podľa §1 2 ods. 3 a nasl. Občianskeho zákonníka, najmä na vyhotovovanie, použitie a šírenie podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov, ktoré sa týkajú osoby alebo zachytávajú prejavy osobnej povahy, v spojitosti s členstvom v KCHČSV SR, účasťou na podujatiach organizovaných KCHČSV SR, alebo jeho strešnými organizáciami, za účelom informovania verejnosti o činnosti KCHČSV SR, zviditeľnenia KCHČSV SR a súťaží, v ktorých sa zúčastňujem, a v rámci všetkých legitímnych aktivít KCHČSV SR, ktoré sú v jeho oprávnenom záujme.

 
1 Start 2 Complete
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak