ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Dolný Kubín - 9.8.2021 PRIHLÁŠKA ONLINE

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.
 
 
Miesto a termín konania *  Place and date: Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ
09.08.2021 od 09:00 hod. ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA
 
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 03.08.2021
 
Posudzovateľ * Judge: Janka BRUSSOVÁ  /SK/
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 6 mesiacov. * For youth presentation only puppies older than 6 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 10,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 10 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 30,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 30 €
Ak sa bonitovaný jedinec zúčastnil zvodu (potrebné doložiť zvodovú kartu), tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%, t.z. poplatok: člen  5,- €/ nečlen 15,- €. 
(rozhodnutie z členskej schôdze konanej dňa 18.8.2018 V Dolnom Kubíne).
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste. Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia, t.j. SVP 1, RTG max.B/B a absolvovanie klubom odporúčanej výstavy (doloženie originálom alebo fotokópiou). * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
 
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Dňa 12.8.2017 na členskej schôdzi bola schválená povinnosť testovania jedincov československého vlčiaka na dedičné ochorenia DM a DW.  
 
Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA (38 eur) je možné doobjednať aj test na DM a dwarf (pokiaľ ho nemáte), ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil + DM + dwarf = 38 + 25 + 25 = 88 eur).
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste:
Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! IMPORTANT NOTICE!
COVID-19 COVID-19

Zvod a bonitácia bude mať určite mnohé obmedzenia a nebude poskytovať taký komfort na aký sme zvyknutí. Počet vystavovateľov bude pohyblivý, upravovaný podľa aktuálnych možností. 

V deň konania zvodu a bonitácie bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. (rúška počas posudzovania, rukavice, odstupy, dezinfekcia a pod.)

 

The bonitation will have many limitations and will not provide the comfort. The number of exhibitors will be exactly defined, according to current possibilities. 

 On the day of the bonitation, it will be necessary to observe the currently valid hygienic conditions. (face masks during judging, gloves, clearances, desinfection, etc.)

 
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  Ing. Janka Brussová, tel.: 0903 597 438csv.hpch@gmail.com (hlavný poradca chovu)
 

 

Základné informácie • Basic information
Otec • Sire
Matka • Dame
Kontaktné údaje • Contact