Členská prihláška • Club membership entry form

 

Členom KCHČSV SR sa môže stať každý, kto vyplní prihlášku, zaplatí členský príspevok a je prijatý výborovou schôdzou.

Členský príspevok: 30 € / rok, študenti denného štúdia a dôchodcovia: 5 € / rok, rodinné členské (pre jeden manželský pár): 45 € / rok, treba uhradiť na bankový účet KCHČSV SR.

Pri akejkoľvek platbe na účet Klubu uveďte prosím do správy pre prijímateľa Vaše meno a účel platby (členské na rok...).

Prosíme, uhrádzajte platbu až po obdržaní správy na váš mail, že ste boli prijatí!!!

Členstvom v Klube získavate zľavu na prihlášky klubových akcií, ako je napr. zvod mladých a bonitácia, klubom organizované výstavy a podobne. Každý člen je informovaný o dianí prostredníctvom Spravodaja, emailu alebo poštovej korešpondencie. Člen klubu sa môže zúčastniť na členskej schôdzi a má hlasovacie právo.

Po elektronickom podaní prihlášky túto musí schváliť výborová schôdza, ktorá sa koná spravidla 3-4 x ročne. O prijatí budete informovaní elektronicky v prípade, že ešte nie je uhradený členský poplatok. V prípade ak už členský poplatok uhradený máte, príde Vám aicky po prijatí klubový preukaz so známkou na aktuálny kalendárny rok

Member of KCHČSV SR can become everyone, who filled out the application, pay the membership fee and is received by the committee's meeting.

Membership fee: 30 / year shoulf be paid on bank account KCHČSV SR.

By any payment on account of the Club please report to the recipient, your name and purpose of the payment (Membership for year...).

Please, pay the fee after recieving confirmation message, that the club did akcept you as member!!!

With club membership you get a discount on the application of club events, such as youth presentations and bonitations, the club organized shows and the like. Each member is informed about events via newsletter, email or postal correspondence. Club member may participate in the general meeting of members, but foreign members are NOT ALLOWED TO VOTE.

After the electronic filing must be approved by committee meeting, which is usually held 3-4 times a year. About the admission you will be informed electronically, if not already paid the membership fee. In case you have already paid your membership fee, you receive an aically receipt, club card and mark of the current calendar year.

 

Členská prihláška do Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej Republiky * Club membership entry form:
 

Základné informácie • Basic informations
Adresa • Address
Kontakt • Contact
Doplňujúce informácie • Informations