Členská prihláška • Club membership entry form

 

Členom KCHČSV SR sa môže stať každý, kto vyplní prihlášku, zaplatí členský príspevok a je prijatý výborovou schôdzou.

Členský príspevok: 17 € / rok, študenti denného štúdia a dôchodcovia: 1 € / rok, rodinné členské (pre jeden manželský pár): 28 € / rok, treba uhradiť na bankový účet KCHČSV SR.  Ak máte záujem odoberať klubový spravodaj, je členské 20 € na rok, resp. + 3 € pre šudentov a dôchodcov.

Pri akejkoľvek platbe na účet Klubu uveďte prosím do správy pre prijímateľa Vaše meno a účel platby (členské na rok...).

Prosíme, uhrádzajte platbu až po obdržaní správy na váš mail, že ste boli prijatí!!!

Členstvom v Klube získavate zľavu na prihlášky klubových akcií, ako je napr. zvod mladých a bonitácia, klubom organizované výstavy a podobne. Každý člen je informovaný o dianí prostredníctvom Spravodaja, emailu alebo poštovej korešpondencie. Člen klubu sa môže zúčastniť na členskej schôdzi a má hlasovacie právo.

Po elektronickom podaní prihlášky túto musí schváliť výborová schôdza, ktorá sa koná spravidla 3-4 x ročne. O prijatí budete informovaní elektronicky v prípade, že ešte nie je uhradený členský poplatok. V prípade ak už členský poplatok uhradený máte, príde Vám automaticky po prijatí klubový preukaz so známkou na aktuálny kalendárny rok

Member of KCHČSV SR can become everyone, who filled out the application, pay the membership fee and is received by the committee's meeting.

Membership fee: 17 / year shoulf be paid on bank account KCHČSV SR. If you are interested in a club newsletter, is the membership 20 € per year.

By any payment on account of the Club please report to the recipient, your name and purpose of the payment (Membership for year...).

Please, pay the fee after recieving confirmation message, that the club did akcept you as member!!!

With club membership you get a discount on the application of club events, such as youth presentations and bonitations, the club organized shows and the like. Each member is informed about events via newsletter, email or postal correspondence. Club member may participate in the general meeting of members, but foreign members are NOT ALLOWED TO VOTE.

After the electronic filing must be approved by committee meeting, which is usually held 3-4 times a year. About the admission you will be informed electronically, if not already paid the membership fee. In case you have already paid your membership fee, you receive an automatically receipt, club card and mark of the current calendar year.

 

Členská prihláška do Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej Republiky * Club membership entry form:
 

Základné informácie • Basic informations
Adresa • Address
Kontakt • Contact
Doplňujúce informácie • Informations

Vyhlasujem, že psy nebudem predávať prostredníctvom priekupníkov a obchodníkov so psami.

Vyhlasujem, že dané plemeno budem chovať len v rámci tohto klubu.

Uvedené osobné údaje budú použité len pre potreby klubu, nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou mena a adresy, ktoré môžu byť poskytnuté distribučným spoločnostiam len za účelom distribúcie klubových materiálov. Meno bude uverejnené v zozname členov (webové stránky, príp. Spravodaj). Prehlasujem, že budem dodržiavať Stanovy klubu a súvisiace klubové poriadky (zverejnené na www.csv.sk).

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z.  Dávam svoj výslovný súhlas KCHČSV SR na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v rámci počítačovej siete internet ako i vnútornej databázy KCHČSV SR v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených vyššie. Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy evidencie členov klubu KCHČSV SR v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

****************************************************

I declare that the dogs I breed will not sell through resellers and dealers with dogs.

That personal information will only be used for the needs of the club will not be provided to third parties except name and address, which may be provided by distribution companies for the sole purpose of distribution of club materials. Your name will be published in the list of members (websites, if necessary. Newsletter). I declare that I will held Club's rules and related orders (published on www.csv.sk).

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak