Klub a jeho činnosť

Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky (KCHČSV SR) je občianskym združením, ktoré je registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3438. Združuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov slovenského národného plemena psov uznávaného FCI, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, alebo majú na jej území dlhodobo trvalý pobyt.

V súčasnosti je klub členom Slovenského poľovníckeho zväzu, pričom svoju činnosť riadi podľa stanov registrovaných na MV SR. Prostredníctvom SPZ je klub členom SKJ a tým aj členom FCI. Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza, ktorá sa spravidla zvoláva raz do roka.

V období medzi dvoma členskými schôdzami je riadiacim orgánom klubu volený výbor klubu, ktorý je tvorený predsedom, I. a II. podpredsedom, tajomníkom, ekonómom klubu, hlavným poradcom chovu a hlavným výcvikárom. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda, podpredsedovia a tajomník. Kontrolným orgánom klubu je volená kontrolná a revízna komisia, ktorej úlohou je kontrolovať zabezpečovanie a plnenie cieľov klubu. Poradným orgánom výboru klubu je chovateľská komisia.

Prvoradou úlohou klubu je predovšetkým zabezpečovať chov čistokrvných psov. K tomuto cieľu dospeje klub plnením viacerých úloh:

 • Prostredníctvom SKJ zabezpečuje garanciu plemena ČSV pred FCI. 
 • Organizuje a zabezpečuje cieľavedomú plemenitbu zameranú na udržanie, zlepšenie a spojenie vhodných vlastnosti psov.
 • Zameriava sa na rozširovanie chovateľskej základne.
 • Umožňuje odborné posúdenie psov na chovných zvodoch, bonitáciach a špeciálnych výstavách.
 • Organizuje skúšky výkonu ČSV.
 • Zabezpečuje zjednocovanie názorov a pohľadov na štandard a jeho vysvetľovanie.
 • Zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie pre členov i nečlenov klubu v Plemennej knihe psov.
 • Poskytuje poradenskú službu ohľadom chovu a výcviku ČSV.
 • Predkladá návrhy na školenie rozhodcov exteriéru a výkonu.
 • Spolupracuje doma i v zahraničí s kynologickými klubmi a chovateľmi ČSV. Taktiež spolupracuje s ďalšími organizáciami riadiacimi kynológiu.
 • Schvaľuje predpisy súvisiace s chovom, bonitáciou a zápisom šteniat, výstavný poriadok a ďalšie predpisy.
 • Pre svoje potreby vydáva informačný spravodaj. Zabezpečuje získavanie informácii o ČSV a jeho chovateľoch a súčasne ich informuje o plnení úloh, činnosti klubu a aj o činnosti chovateľov v zahraničí.
 • Svoju činnosť zabezpečuje využívaním všetkých možností na samostatné financovanie, rešpektujúc platné nariadenia a zákony.

KCHČSV SR vyvíja aktivity v oblasti spolupráce s klubmi iných krajín. Spoluprácu vyjadrujú zmluvy:

Zmluva s Českou republikou.

Zmluva s Talianskom.