Hlavný poradca chovu informuje

Vetgene - oficiálne vyjadrenie

Pri analýze vzoriek na vyšetrenie mutácii na dwarfizmus bol zaznamenaný výskyt problému v testovaní. Pri konzultáciách s vedením firmy bolo nariadené opätovne pretestovanie daných vzoriek. Na základe nášho ďalšieho štúdia oblastí DNA , kde sa mutácie na dwarfizmus nachádzajú, a ktorá je veľmi problematická na detekciu, bola špecialistami-genetikmi metodika modifikovaná.

V snahe vyhnúť sa v budúcnosti podobným ťažkostiam, s cieľom poskytnúť chovateľom ucelenú systematickú bázu výsledkov sa vedenie našej firmy rozhodlo Vám oznámiť nasledovné:

- metodika na vyšetrenie dwarfizmu bola v priamej konzultácii so špecialistami v humánnej genetike modifikovaná

- vzorky testované pôvodnou metodikou budú postupne pretestované novou modifikovanou metódou zdarma
- po ukončení testácie a jej výsledkoch bude informovaný predseda klubu chovateľov československých vlčiakov ako i chovatelia

Mgr. Daniela Jakabová PhD.
Ondrejovova 30
821 03 Bratislava
Slovakia

t.č.:0907/025005
fax: 02/33016065
jakabova.medgene@gmail.com

 

 

MIMORIADNE OPATRENIE!

Zdravie a blaho každého psa musí byť prvoradým záujmom každého chovateľa. Je potrebné podporovať zodpovedný chov založený na princípoch genetiky, prevencii dedičných chorôb a láskyplnom prostredí!

Aj keď v súčasnosti nie sú v chove psov plemena československý vlčiak povinné genetické testy na poruchy génov spôsobujúcich ochorenia ako degeneratívna myelopatia (DM), dwarfizmus (DW) a iné, čoraz viac majiteľov psov si necháva svojich psov testovať, nakoľko  výsledok testu je dosť podstatnou informáciou pre zdravie budúceho potomstva chovného páru. Zodpovedný chovateľ by mal pri propagácii svojich psov uvádzať vždy pravdivé údaje, neznevažovať a neohovárať iných chovateľov alebo iných psov a vyhýbať sa poskytovaniu falošných či prehnaných tvrdení, ktoré nie sú dokladovateľné. Chov čistokrvných psov prináša so sebou určité povinnosti a záväzky, ktoré by zodpovední chovatelia nemali brať na ľahkú váhu.

Výsledky genetických testov nie sú zverejňované ani verejne dostupné bez súhlasu chovateľov, slúžia len na správny výber a kombináciu rodičovských párov a vyhotovenie štatistík. Samozrejme majiteľ je o výsledku informovaný a ako s informáciou naloží, bude na ňom. Avšak nie všetci chovatelia konajú zodpovedne a často dochádza ku klamlivým tvrdeniam a zatajovaniu výsledkov. Preto sa chovateľská komisia a hlavný poradca chovu KCHČSV rozhodli navrhnúť predbežné opatrenie platné v riadenom aj voľnom chove.

CHK a HPCH KCHČSV rozhodli, že hrozba počatia a narodenia šteniat nesúcich v homozygotnej forme poruchu génu dokázateľne spôsobujúcu dedičné ochorenie, ktoré vážne poškodzuje zdravie a pohodu postihnutého zvieraťa, je neprípustná. Preto oprávňuje hlavného poradcu chovu KCHČSV a chovateľskú komisiu odmietnuť vystaviť odporúčanie na párenie dvoch jedincov nesúcich takúto genetickú poruchu v tom istom géne. V prípade, ak jeden z rodičovského páru nie je pre konkrétne ochorenie testovaný, druhý z rodičovského páru musí mať genetické testy s výsledkom N/N "free" alebo čistý, bez prítomnosti poruchy génu.

Každý chovateľ by mal čo najlepšie napĺňať ciele a poslanie chovateľského klubu. Poslanie a ciele klubu by mal každý chovateľ prijať za svoje a napĺňať ich podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Chov sa uskutočňuje v súlade s poriadkami a predpismi FCI, SKJ a chovateľského klubu. Musí byť v súlade so Zákonom o ochrane zvierat, Zákonom o veterinárnej starostlivosti a s ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. Za všetkých okolností by mal chovateľ šíriť dobré meno klubu, odlíšiť sa tak od komerčných množiteľov a riadne reprezentovať dané plemeno.

Majitelia vedome nevyužijú na chov psa alebo sučku viditeľne nesúcich exteriérové, genetické alebo povahové nedostatky, ktoré by mohli mať za následok negatívny vplyv na potomstvo alebo na plemeno ako také. Chovateľ nebude vedome produkovať choré šteňatá. Odchovávanie potomstva na jedincoch s vrodenou poruchou alebo na jedincoch smrteľne chorých, je v príkrom rozpore s etikou chovu. Každé spojenie musí byť plánované s prvoradým zámerom zlepšenia plemena.

Registrácia uchovneného jedinca do plemennej knihy!

  • Vykonáva LEN Plemenná kniha Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ).
  • Do PP dostane pes pečiatku CHOVNÝ PES / CHOVNÁ SUKA a dátum registrácie.
  • Potvrdenie chovnej spôsobilosti sa u psa vykonáva čo najskôr po bonitácii (majiteľ pošle ORIGINÁL PP psa doporučeným listom na adresu SPZ spolu so žiadosťou o uznanie chovnej spôsobilosti). Plemenná kniha zašle PP späť majiteľovi na dobierku.
  • U sučky stačí žiadať o uznanie chovnej spôsobilosti pri zápise jej prvého vrhu (ORIGINÁL PP sučky pošle majiteľ/chovateľ na Plemennú knihu SPZ spolu s Prihláškou vrhu). Preukaz pôvodu (PP) sučky vráti Plemenná kniha spolu s PP šteniat.

Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti

http://csv.sk/chov/docs/1096

------------------------------------------------

Vážení chovatelia a záujemcovia o uchovnenie. Dňa 05.06.2015 sa v Nitre konala Svetová výstava národných plemien,
vrátane československého vlčiaka. Túto výstavu bude KCHČSV SR akceptovať ako
podmienku absolvovania výstavy pre zaradenie do chovu.

------------------------------------------------

Základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení je „Pripúšťacie povolenie“.
Odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia.
Ak sa chystáte kryť vašu sučku, preverte si jeho platnosť.
Ak ju potrebujete predĺžiť, stačí kontaktovať csv.hpch@gmail.com

------------------------------------------------

Pri vývoze chovného psa/suky alebo pri úhyne/utratení/strate chovného jedinca
je majiteľ povinný oznámiť to hlavnému poradcovi chovu.

------------------------------------------------

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak