SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA -Trebišov PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ!!!

                                  

Skúška vytrvalosti psa I. stupňa

Skúška SVP I sa bude konať v sobotu 23.09.2023 v Trebišove, v parku pri kaštieli.

Časový harmonogram akcie:

- od 7:30 do 7:50 prezentácia, kontrola zdravotných preukazov psov

- o 8:00 začiatok skúšok

- cca o 15:00 koniec akcie, čas záleží na počte prihlásených účastníkov

Trať vedie v Trebišovskom parku. Pre cyklistov je možnosť ísť po chodníčku, psy môžu bežať po trávnatom povrchu takmer celú trasu. Trať je tvorená v štyroch 10 km okruhoch. Kontrolné stanovište - miesto, kde bude minimálne jeden človek s autom a telefónom pre prípad poskytnutia pomoci a voda pre psov. Majiteľ je rovnako zodpovedný za prípadné zranenia, či úhyn zvieraťa - je povinný prispôsobiť tempo jazdy jedincovi a v prípade, že jedinec skúšku nezvláda, má zdravotné problémy, zranenia, skúšku preruší alebo úplne ukončí. V prípade potreby je k dispozícii rýchly odvoz k veterinárovi.  Zároveň doporučujeme účastníkom SVP na uváženie mať v zálohe pár psej obuvi preprípad poranenia labiek.

Podmienky účasti na skúške sú uvedené v skúšobnom poriadku (uverejnenom na stránke www.csv.sk).

Základná podmienka - pes starší ako 12 mesiacov.

Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parviviróze.

Nezabudnite si preukaz pôvodu psa!

Termín uzávierky prihlášok je 18.09.2023

Poplatky: PLATBA VOPRED NA ÚČET KLUBU! (bez úhrady vopred nebudú prihlášky akceptované)

17 € - člen / Mitglied / member

51 € - nečlen / Nichtmitglied/ non member

BANKOVÉ SPOJENIE: Klub chovateľov československého vlčiaka SR

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX

Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (SVP Trebišov 23.9.2023)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Organizátor skúšky SVP je Marcela Gábrielová, kontakt: +421 915139244, alebo csv.1podpredseda@gmail.com
The Organisator of the exam is Marcela Gábrielová, contact +421 915139244 csv.1podpredseda@gmail.com

PRIHLÁŠKA

 

Uveďte druh skúšky. Please select the exam
Uveďte číslo zápisu psa v plemennej knihe (Napr. SPKP XXX, CMKU XXXX,...) Please write the full registration number and the breeding book number.
Uveďte meno vodiča, ktorý sa zúčastní na skúške. Please write down the full name of the driver, who will be on the road with the dog.
Uveďte meno druhého vodiča iba v prípade, ak sa budete počas jazdy striedať. Please write down of the second driver, if you will change on the check point.