Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.

Program členskej schôdze:
1. Voľba komisií
2. Voľba overovateľa zápisu
3. Schválenie programu členskej schôdze
4. Voľba 2.podpredsedu
     Návrh výboru:
5. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2022
6. Predloženie správy KRK za rok 2022
7. Predloženie správy o chove za rok 2022
8. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2024
9. Kontrola plnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou
10. Návrh na zmenu SVP
11. Návrh na zmenu stanov
12. Rôzne

 

UBYTOVANIE -Letný tábor, D. Kubín 2023

Ubytovanie je možné v bungalovoch, vo vlastných stanoch prípadne karavane, v kempe Tília Gäceľ.

Rekreačné /ubytovacie poukazy nebude možné uplatniť.

Ubytovanie v bungalovoch

Ubytovanie je možné iba v termíne 04.08. – 07.08.2023 (piatok – pondelok), prípadne so začiatkom od 03.08.2023 (štvrtok).

Cena za ubytovanie v bungalove od 99 EUR / noc (6 osôb)

Raňajky - povinne: 9 EUR / deň / osoba

Poplatok za psa: od 5 EUR / noc

Obedy / večere bude možné si zakúpiť podľa dennej ponuky.

Rezervácia ubytovania je platná až po záväznom potvrdení a uhradení poplatkov.

Záujem o rezerváciu ubytovania nahlasujte emailom: eva.brezinova@gmail.com , prípadne FB, bližšie informácie 0907 642 323 (prosím poslať SMS v prípade nedovolania). 

 

Ubytovanie vo vlastnom stane/karavane/aute

Začiatok ubytovania možný od 04.08.2023 (štvrtok).

Cena za ubytovanie vo vlastnom stane vrátane raňajok, poplatku: od 13,- EUR / noc / osoba

Cena za ubytovanie vo vlastnom karavane vrátane raňajok, poplatku: od 16,- EUR / noc / osoba

Raňajky - povinne: 9 EUR / deň / osoba

Poplatok za psa: 2,- EUR/noc

Obedy / večere bude možné si zakúpiť podľa dennej ponuky.

Záujem o rezerváciu ubytovania nahlasujte emailom: eva.brezinova@gmail.com , prípadne FB, bližšie informácie 0907 642 323 (prosím poslať SMS v prípade nezastihnutia). 

Rezervácia ubytovania je platná až po záväznom potvrdení a uhradení poplatkov.

30. výročie Klubu chovateľov československého vlčiaka Skovenskej republiky

Milí priatelia,
tento rok a dnešný dátum 4.7. je veľmi významný pre náš klub, pre KLUB CHOVATEĽOV ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Tento rok oslavuje náš klub 30 rokov samostatnosti. Dnes je to už 30 rokov čo zodpovedáme za toto nádherné a obdivované plemeno.
Po rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty bola na 23.1.1993 zvolaná konferencia delegátov pobočiek ešte celoštátneho československého klubu chovateľov ČSV, na ktorej sa po hlasovaní delegátov rozhodlo o odčlenení pobočiek klubu  Českej republiky od slovenskej pobočky.
Zo slovenskej pobočky vznikol samostatný klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky.
Z iniciatívy ČMKÚ (Českomoravskej kynologickej únie) bolo na 04.07.1993 zvolané do Brna jednanie za účelom rozhodnutia o zastupovaní plemena Československý vlčiak u FCI.
Jednania sa zúčastnili za českú stranu prezidentka ČMKÚ Dr. Filipová, pani Černá a Ing. Karel Hartl, za slovenskú stranu prezident SKJ Ing. Štefan Štefík, pán František Rosík a pán Oskár Dóra.
Po prerokovaní sa obe strany dohodli, že názov plemena Československý vlčiak a krajina pôvodu Československo zostávajú nezmenené a garantom plemena Československý vlčiak v FCI sa stáva a zastupovať ho bude prostredníctvom SKJ (Slovenská kynologická jednota) slovenský KLUB CHOVATEĽOV ČSV.

Malý úryvok z príspevku Františka Rosíka, čestného predsedu KCHČSV SR na I. medzinárodnom sympóziu o československom vlčiakovi, Nitra 7.júna 1997

Perspektívy a rozvoj plemena ČSV
„Perspektíva vývoja československého vlčiaka je úzko spojená s človekom a jeho záujem o toto prekrásne plemeno.
Tak tomu bolo v minulosti a tak je tomu i dnes. Jeho vznik, jeho šľachtenie nebolo prechádzkou po rozkvitnutej
záhrade.
Československy vlčiak môže byť prirovnaný k stromu, ktorý i napriek tomu, že je mladý, prekonal mnoho búrok, mnoho prietrží, prežil mnoho katastrof od useknutia polovice koreňového systému , cez osekávanie mladých výhonkov, uberanie vzduchu k dýchaniu až po snahu rozlomiť mladý kmeň. Tieto skutočnosti a poznanie o nich
boli pre nás veľkým poučením, jednoznačne z neho vyplýva, čo je rozhodujúce pre existenciu a rozvoj československého vlčiaka.
Tou rozhodujúcou veličinou je človek.
Človek vzal prvej polovici z ktorej československý vlčiak vznikol – vlkovi – možnosť samostatného života, lovu, rozmnožovania, zabránil mu v prípade nutnosti a v spojitosti s prírodou, realizovať boj o záchranu rodu, z ktorého zostali len tí najlepší, najzdatnejší, najschopnejší, prispôsobiť sa terajším podmienkam.
Od druhej domestifikovanej – nemeckého vlčiaka – prevzal priamu závislosť na človeku, ochotu sa mu podriaďovať a očakávanie, že sa bude o neho starať.
Týmto poznaním vzniklo potvrdenie toho , že rozhodujúcou veličinou v ďalšom vývoji československého vlčiaka je človek. Človek je povinný upevňovať korene, rozširovať ich systém, zabezpečovať prostredníctvom koreňov výživu, pevnosť, odolnosť, nevyvratiteľnosť z pôdy, odkiaľ berie obživu.
Len človek má možnosť a schopnosť zabezpečiť zosilnenie a chrániť kmeň pred zlomením, rozštiepením alebo inou katastrofou. Človek so svojim mozgovým potenciálom a nevyčerpateľnou vitalitou dokáže usmerňovať pravidelný rast koruny, jej ošetrovanie, dokonalú látkovú výmenu, aby tento „strom“ náš ČESKOSLOVENSKˇY VLČIAK, jeho živý organizmus mal možnosť žiť, rozvíjať sa a prinášať svojmu okoliu radosť a potešenie.
Mojim vlastným poznaním je, že najväčším našim pomocníkom v tomto tvrdom boji za rozvoj československého bude, aby chovatelia nezostali osamotení a zabezpečíme im potrebné množstvo informácií a kontaktov.
Osamelý chovateľ sa cíti slabý, nastáva u neho pocit nepotrebnosti, vytvára si vlastný svet – JA A MOJ PES- iné ho prestáva zaujímať, pretože nemá informácie o nikom, kto by ho potreboval, komu by mohol pomôcť alebo opačne.
Pokiaľ pôjdeme za jedným cieľom, spoločne správnym smerom, potom budeme schopní vytvoriť zdravý a pevný kmeň, schopný uniesť a vyživovať silnú a životaschopnú korunu, ktorá bude svojimi vetvami dosahovať do všetkých dielov sveta.“


Tak si prajme v dnešný deň, aby sme sa hrdo a poctivo aj naďalej usilovali o udržanie štandardu,  krásy a zdravia nášho národného klenotu.


Na záver chceme upriamiť Vašu pozornosť a pozvať Vás na Špeciálnu výstavu KCHČSV SR, ktorá bude venovaná práve tomuto významnému výročiu. Uskutoční sa v novembri tohto roku v Pezinku. Bližšie informácie o nej budú zverejnené v predstihu.

LETNÉ VÝSTAVY 2023 SPONZORING

Milí priatelia,

už o dva mesiace organizujeme klubové výstavy. Aby boli výstavy atraktívne, tak hľadáme sponzorov, ktorí by vedeli prispieť vecnými darmi pre vystavovateľov a ich vystavovaných miláčikov - víťazov tried ako aj celkových víťazov výstav. Mená a logá sponzorov budú samozrejme uvedené vo výstavných katalógoch.

Kto by chcel prispieť sponzorskými darmi, nech najneskôr do 20.7.2023 píše na csv.1podpredseda@gmail.com , ďalšie informácie na tel.č. 0915139244

M.G.

Prehliadka plemenných psov 6.8.2023

Aj tento rok sa chystá Letný tábor s československými vlčiakmi, ktorý prináša bohatý program pre všetkých majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena. 
 
Týmto chceme pozvať všetkých majiteľov CHOVNÝCH PSOV na Slovensku - samcov bez ohľadu na vek a počet vrhov, aby predviedli svojich plemenníkov na tejto prehliadke, kde máte jedinečnú možnosť ich zviditelniť a predstaviť chovateľskému publiku. 
 
Veľkou výhodou oproti klasickej výstave bude verejné PREDSTAVENIE konkrétneho jedinca, žiadne meranie, žiadne poplatky a žiadne hodnotenie. Bude zabezpečené aj profesionálne fotenie do katalógu, ktorý poslúži aj ďalším generáciám a chovateľskej komisii. 
 
Prihlásenie je možné na tel.č. 0903 597 438 alebo csv.hpch@gmail.com (Janka Brussová - hlavný poradca chovu)
 

Klubová a Európska výstava 2023 - PROPOZÍCIE

Milí priatelia,

prihlasovanie na naše klubové výstavy je spustené. Všekty potrebné informácie nájdete v propozíciach.

4. august 2023 Klubová výstava KCHČSV SR

5. august 2023 XXVI. Európska výstava KCHČSV SR

V prípade nejasností kontaktujte: csv.1podpredseda@gmail.com alebo 0915139244 Marcela Gábrielová

PROPOZÍCIE

ZÁPISNICA Z VÝBOROVEJ SCHôDZE, 21.1.2023, Poprad

Dňa 21.1.2023 sa v Poprade sa konala výborová schôdza.

PRETEK SO ZADANÍM SKÚŠKY - 25.3.2023

KCHČSV SR v spolupráci s KK Revúca pripravujeme pretek so zadaním skúšky BH - VT. Rozhodca - Štefan Szabó.
Kontakt: Kvetoslava Slaná 0904678078
V prípade záujmu vyplňte prihlášku čo najskôr

PRIHLÁŠKA
SKÚŠOBNÝ  PORIADOK

Povinné očkovanie proti besnote a infekčným chorobám. Miesto konania Revúca, 25.3.2023 o 8,00 hod.

DOBROČINNÝ PLES KCHČSV

Vážení priatelia,členovia klubu
pozývame Vás na 1. Dobročinný ples Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorý sa uskutoční 4.3.2023 v obci Prosiek (okr. Liptovský Mikuláš). Výťažkom zo zbierky na plese prispejeme na konto pre o.z. Labka pomoci.
Informácie a rezervácia lístkov na tel.č.0905210051( Robo Hanzo )

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Milí priatelia,

uhraďte členský poplatok do 31.3.2023.
Pri platbe uveďte svoje meno a účel platby (členské).
Doporučujeme využiť platbu formou prevodu na účet - IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160. Pri úhrade poplatku poštovou poukážkou budú platby uznané až po poslaní fotokópie ústrižku na klubové emailovú adresu .Platba poštovou poukážkou nie je identifikovateľná na výpise z účtu klubu. Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Členský príspevok.......................................................................................  30 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

Členský príspevok – dôchodcovia, študenti......................................... 5 €, schválené ČS dňa 8.8.2021(neplatí pre externých študentov)

Rodinné členské (pre jeden manželský pár)........................................45 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ r 2023

Ponúkame vám prehľad podujatí organizované klubom v roku 2023

ZÁPISNICA z ČLENSKEJ SCHODZE , 5.11.2022 , Vincov les

Dňa 5.11.2022 sa vo Vincovom lese konala členská schôdza klubu. Prikladáme zápisnicu.

SVP 15.10.2022 - DISKVALIFIKÁCIA

Dňa 15.10.2022 sa v Šamoríne uskutočnila SVP I, na ktorej sa zúčastnil aj pan Jakub Slaninka. Na základe dodatočnej fotodokumentácie zo 6 rôznych miest na trati bolo dokázané porušenie skúšobného poriadku a to v časti, kde sa hovorí : zo skúšok je zrejmé, že ide o preverovanie prirodzených vlastností psa a v tom zmysle je vyžadované vedenie psa v jeho prirodzenom tempe, bez donucovania. Pán rozhodca Ján Polóny na základe tejto fotodokumentácie dodatočne diskvalifikuje pána Jakuba Slaninku s jeho psom Bodríkom Zdychavský vlk z SVP I .

 

VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH A BONITÁCIE – Vincov les 5.11.2022

Rozhodca: Ing. Janka Brussová (SVK) - bonitácie, Mgr. Petra Hercegová (SVK) - zvod mladých

ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV, 5.11.2022 Vincov les

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.

Miesto a termín konania * Place and date: Chatová osada, Termálne kúpalisko Vincov les, 925 21 Sládkovičovo

05.11.2022 od 08:00 hod. ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA (súčasne začína zvod mladých aj bonitácia! )

 
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 28.10.2022
 
Posudzovateľ * Judge: Janka BRUSSOVÁ  /SK/ a PETRA HERCEGOVÁ /SK/
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 6 mesiacov. * For youth presentation only puppies older than 6 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 10,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 10 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 30,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 30 €
Ak sa bonitovaný jedinec zúčastnil zvodu (potrebné doložiť zvodovú kartu), tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%, t.z. poplatok: člen  5,- €/ nečlen 15,- €. 
(rozhodnutie z členskej schôdze konanej dňa 18.8.2018 V Dolnom Kubíne).
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste. Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia:
  • SVP 1 
  • RTG max.B/B
    absolvovanie klubom odporúčanej výstavy
    krvné testy DM, DW, DNA ak boli vykonané samostatne / DNA je možné vykonať mimo bonitáciu, ak obidvaja rodičia majú testy DNA už vykonané /
  • (doloženie originálom alebo fotokópiou). 
    * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Dňa 12.8.2017 na členskej schôdzi bola schválená povinnosť testovania jedincov československého vlčiaka na dedičné ochorenia DM a DW.  
Vzorka krvi na vytvorenie profilu DNA a vyšetrenie na DM a DWARF bude môcť byť odobratá aj pri RTG, ak majú obaja rodičia vytvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku ( Vetgene).
 
Cena odberov na mieste bonitácie sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA (38 eur) je možné doobjednať aj test na DM a dwarf (pokiaľ ho nemáte), ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil + DM + dwarf = 38 + 25 + 25 = 88 eur).
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste:
Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  Ing. Janka Brussová, tel.: 0903 597 438csv.hpch@gmail.com (hlavný poradca chovu)

AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY - SVP I,II,III - Šamorín 15.10.2022

V sobotu sa uskutočnila skúška vytrvalosti čsv. Počasie ideálne pre vytrvalostný beh a nádherné prostredie Hrušovskej zdrže poskytli ideálne podmienky pre túto akciu. Výsledky tomu aj zodpovedajú

 

VÝCVIKOVÝ VÍKEND , Vincov les 6.-9.10.22

TABUĽKA ČINNOSTÍ
TABUĽKA UBYTOVANIA ...
tabuľka je už uzamknutá, prípadné zmeny či prihlásenie kontaktujte 0905325963 Jana D. !!!

Plánik chatiek
Výcvikový víkend sa bude konať dňa 6.-9.10.2022 v chatovej osade Vincov les .
Výcvik začína vo štvrtok 6.10. o 16,00. Všetky informácie ohľadne rozvrhu jednotlivých výcvikových činností budú uvedené v tabuľke činností.
Výcvik povedú 2-3 skúsení výcvikári , Kvetka Slaná, výcvikový referent klubu, bude mať zameranie na vyhľadávanie, záchranárske nácviky a problémové chovanie . Júlia Ledvinková z ČR, povedie hlavne poslušnosť a stopy a tiež problémové správanie.  Tretieho výcvikára ešte nemáme úplne dojednaného, bude sa odvíjať aj od počtu prihlásených.

Výcvikový víkend doporučujeme všetkým majiteľom s mladými psami, kde sa dozviete,aké metódy používať na to, aby ste spolužitie s vaším čsv zvládli. Ďalej majiteľom s rôznymi problémami v chovaní vášho psa, ďalej tým, ktorí majú radi nové činnosti napr. záchranárstvo, vyhľadávanie, stopy a podobne. Cieľom je mať zvládnutého ale nezlomeného psa.

Poplatok za výcvik 40 € jeden pes/ a jeden psovod. Cena sa zvyšuje vzhľadom na zvýšené ceny dopravy, ubytovania a aj stravy. Ceny výcviku pre viac psov či psovodov vo svorke, budú uvedené v tabuľke ubytovania.

Na ubytovanie máme k dispozícii 4 posteľové chatky s 2 izbami / priechodnými / s vlastným soc.zariadením a sprchou a malou kuchynkou. Celková úroveň je slušná pre naše účely. Tabuľka ubytovania bude pridaná onedlho.

Ceny sú kalkulované s raňajkami

pri obsadenosti 4 osobami v chatke- 76 € na chatku
pri obsadenosti 3 osobami v chatke- 57 € na chatku
pri obsadenosti 1-2 osobami v chatke-50 € za chatku

Poplatok za psa 2€/noc . K dispozícii bude aj možnosť objednania obeda a aj večere v jednotnom menu v cene obed 7,5/detské 6,5 € ,  večera 6,5/detské 5,5 €. Bufet s nápojmi bude k dispozícii pre nás počas celého pobytu. V piatok večeru MOŽNO poriešime tradičným gulášom v cene 3 € porcia. Závisí od dobrovoľných kuchárov, či budú mať chuť variť .

Ak niekto chce dochádzať v tabuľke je časť BEZ UBYTOVANIA, treba sa nahlásiť, nahlásiť psov a pripadne stravu, ak chcete.

Tabuľka výcviku online a tabuľka ubytovania online budú pridané onedlho.
V prípade otázok na výcvik nech sa páči kontaktujte Kvetku na k.tavassyova@gmail.com a Janu Dudíkovú na csv.2podpredseda@gmail.com ohľadne organizácie.

Tešíme sa na Vás.

 

VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH A BONITÁCIE – Dolný Kubín 8.8.2022

Rozhodca: Ing. Janka Brussová (SVK) - bonitácie, MVDr. František Rosík ml. (SVK) - zvod mladých

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXV. Európska výstava KCHČSV SR 6.8.2022 Dolný Kubín

V prípade zle zapísanej známky, prípadne preklepu prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXV. EV, 06.08.2022

Číslo

Meno

Dátum narodenia

Majiteľ

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHČSV SR 5.8.2022 Dolný Kubín

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KV, 05.08.2022

Číslo

Meno

Dátum narodenia

Majiteľ

výsledok

PSY

TRIEDA MLADŠÍ DORAST/ MINOR PUPPY CLASS

Stránky