Ekonomické

Výška poplatkov v Klube chovateľov československého vlčiaka SR.

(platné od 31.08.2013) POZOR ZMENA od roku 2022

Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...)!!!
Doporučujeme využiť platbu formou prevodu na účet. Pri úhrade poplatku poštovou poukážkou budú platby uznané až po poslaní fotokopie ústrižku na klubové emailovú adresu . Platba poštovou poukážkou nie je identifikovateľná na výpise z účtu klubu. Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Členský príspevok.......................................................................................  30 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

Členský príspevok – dôchodcovia, študenti......................................... 5 €, schválené ČS dňa 8.8.2021(neplatí pre externých študentov)

Rodinné členské (pre jeden manželský pár)........................................45 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

 

Zvod mladých - člen....................................................................................... 5 €

Zvod mladých - nečlen..................................................................................15 €

Bonitácia – člen.............................................................................................10 €/ 5 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Bonitácia – nečlen.........................................................................................30 €/ 15 € (50% zľava pre zvodované zvieratá)

Splatné do začiatku zvodu či bonitácie. Platí majiteľ predvádzaného jedinca.

 

Dodatočné vystavenie prihlášky na zápis šteniat /CHP čl.34 /:

 • člen klubu.................................................................................16,60-166 €
 • nečlen klubu.............................................................................49,80-498 €

O výške rozhodne hlavný poradca chovu. Splatné majiteľom suky.

 

Poplatok pre člena klubu za kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu:                                                                                                                                                                 

 • riadený chov ........................................................................................50 €
 • voľný chov ...........................................................................................50 €

Platí majiteľ chovateľskej stanice pri kontrole vrhu poradcovi chovu. Výška poplatku upravená 12.8.2017 v Mošovciach.

 

Poplatok pre nečlena klubu za kontrolu vrhu klubovým poradcom chovu:  
                                                                                                                                                                                         

 • riadený chov ......................................................................................150 €
 • voľný chov..........................................................................................150 €

Platí majiteľ chovateľskej stanice pri kontrole vrhu poradcovi chovu.Výška poplatku upravená 12.8.2017 v Mošovciach.

 

Poplatok pre člena klubu za krytie:

 • riadený chov ............................................................................. ..... 8,30 €
 • voľný chov.......................................................................................16,60 €

Platí majiteľ krycieho psa cestou majiteľa suky pri kontrole vrhu poradcovi chovu,

ktorý čiastku poukáže na účet klubu.

 • zahraničné krytie........................................................................... 16,60 €

Platí majiteľ krycieho psa na účet klubu.

 

 

Poplatok pre nečlena klubu za krytie:

 • riadený chov..................................................................................24,90 €
 • voľný chov.....................................................................................49,80 €

Platí majiteľ krycieho psa cestou majiteľa suky pri kontrole vrhu poradcovi chovu,

ktorý čiastku poukáže na účet klubu.

 • zahraničné krytie.........................................................................  49,80 €

Platí majiteľ krycieho psa na účet klubu.

 

Poplatok za vydanie súhlasu k vývozu chovného jedinca  a vydaniu exportného

 PP za jedinca:

 • člen klubu..........................................................................................40 €
 • nečlen klubu....................................................................................120 €

Platí majiteľ vyvážaného jedinca. Súhlas dáva hlavný poradca chovu.

 

Poplatok za vykonanie skúšky / SVP /:

 • člen klubu..........................................................................................17 €
 • nečlen klubu......................................................................................51 €

Schválené členskou schôdzou 31. augusta 2013 Podskalie.

 

 

Zmena poplatkov za služby poskytované plemennou knihou SPZ od 1.1.2022

Cenník služieb plemennej knihy :
poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ  :

 • vydanie preukazu o pôvode psa  národné plemená......................................................5€
 • zápis importovaného jedinca      ...................................................................................20€
 • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode pre slovenského žiadateľa)  ..........20€
 • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode pre zahraničného žiadateľa) .........50€
 • oprava PP za chybu chovateľa   ....................................................................................12€
 • vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa   .................................................................15€
 • opis preukazu o pôvode psa    ......................................................................................15€
 • potvrdenie chovnej spôsobilosti  ................................................................................... 5€
 • chránenie názvu chovateľskej stanice   ........................................................................40€
 • príloha k preukazu o pôvode psa  ...................................................................................3€
 • vystavenie pracovného certifikátu ................................................................................. 5€
 • poštovné podľa platného cenníka pošty