Vnútorná smernica pre činnosť klubu

Vnútorná smernica pre činnosť Klubu KCHČSV SR

Členská schôdza

1./ Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza. Zvoláva ju výbor KCHČSV SR podľa potreby najmenej raz do roka, ako výročnú členskú schôdzu. Ak je počet platiacich členov klubu vyšší ako 500, zvoláva výbor KCHČSV SR konferenciu delegátov. Podmienky zvolania konferencie a kľúč k voľbe delegátov predkladá výbor klubu k schváleniu členskej schôdzi.

2./ Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa plánu alebo podľa aktuálnej potreby, a to písomne s uvedením navrhovaného programu, najmenej 30 dní vopred. Výbor  musí zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 členov klubu. Členskú schôdzu riadi predseda klubu.

3./ Členská schôdza rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach klubu:

a/ o zmene stanov

b/ o zmene organizačnej štruktúry a vnútorných poriadkov klubu

c/ o zrušení klubu

d/ volí na päťročné funkčné obdobie predsedu klubu a členov výboru klubu, predsedu a členov KRK, hlavného poradcu chovu

4./ Členská schôdza okrem toho

a/ schvaľuje správu výboru o činnosti a výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok

b/ schvaľuje správu KRK za uplynulý rok

c/ schvaľuje plán činnosti

d/ schvaľuje výšku členských príspevkov a všetkých ostatných poplatkov v klube, a splatnosť členského poplatku

e/ schvaľuje chovný plán

 f/ schvaľuje výnimky z CHP, ZP, BP, SP

5./ Rozhodnutia členskej schôdze sú záväzné, ak pre ne hlasuje dvojtretinová väčšina prítomných členov KCHČSV SR.

6./ Veková hranica člena nie je obmedzená, právo byť volený a voliť môže len plnoletý člen KCHČSV SR.

     Členská schôdza schvaľuje na návrh výboru pre riadne zabezpečenie priebehu volieb do orgánov klubu komisie:

     - volebnú komisiu v zložení predseda + dvaja členovia (náplň dopracovať)

     - mandátnu komisiu v zložení predseda + dvaja členovia (náplň dopracovať)

     - návrhovú komisiu v zložení predseda + dvaja členovia (náplň dopracovať)

Výbor klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

1./ Výbor KCHČSV SR je riadiacim orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami resp. konferenciami.

2   Predsedu klubu, členov výboru, predsedu KRK a členov KRK volí členská schôdza z navrhnutých kandidátov. Zoznam kandidátov navrhnutý výborom klubu bude zverejnený. Dopĺňať zoznam kandidátov je právom každého člena klubu (viď. Stanovy čl. VI.1.g.). Zoznam kandidátov bude obsahovať aj informáciu na akú funkciu je kandidát navrhnutý. Predseda klubu a predseda KRK, hlavný poradca chovu sú volení členskou schôdzou menovite, ostatní členovia výboru a KRK s odporúčaním na konkrétnu funkciu.

3./ Výbor KCHČSV SR je výkonným orgánom klubu a štatutárnymi predstaviteľmi klubu sú predseda, prvý a druhý podpredseda klubu a tajomník.

4./ Výbor klubu môže prijímať rozhodnutia len v prípade, že sú schválené  nadpolovičnou väčšinou volených členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodnutie na strane predsedu (toto  platí aj pre KRK, odborné komisie).

5./ Výbor KCHČSV SR plní najmä tieto úlohy :

 • zabezpečuje školenie chovateľov na výkon činnosti poradcu chovu           
 • organizuje a zabezpečuje rozpracovanie a plnenie cieľov KCHČSV SR
 • kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie stanov a následne súvisiacich predpisov
 • zriaďuje odborné komisie a menuje ich predsedov
 • vypracováva plán činnosti klubu aj perspektívy rozvoja ČSV
 • organizuje školenia, odborné semináre, medzinárodné konferencie a sympózia, súťaže, chovné zvody, bonitácie, výstavy, pracovné skúšky pre ČSV a iné akcie. Prípravou a realizáciou akcie môže výbor poveriť konkrétnych členov KCHČSV SR.
 • disponuje finančnými prostriedkami KCHČSV SR a jeho materiálnou základňou
 • navrhuje výšku členských príspevkov a poplatkov a predkladá ich členskej schôdzi k schváleniu
 • rozhoduje o neodkladných záležitostiach, týkajúcich sa medzinárodných činností klubu a chráni jeho záujmy
 • vedie register členov, eviduje platby členských príspevkov, vydáva členské preukazy, vedie chovateľskú dokumentáciu.
 • zabezpečuje získavanie informácii o ČSV a jeho chovateľoch a súčasne ich informuje o plnení úloh a o činnosti v KCHČSV SR aj o činnosti chovateľov v zahraničí
 • zabezpečuje vedenie archívu

6./ Odstúpenie volených funkcionárov výboru je možné v priebehu funkčného obdobia zaslaním písomnej žiadosti výboru klubu.

7./ Odvolanie volených funkcionárov výboru počas funkčného obdobia je možné na návrh výboru klubu pri neplnení si povinnosti. Odvolanie nadobudne právoplatnosť schválením predloženého návrhu členskou schôdzou.

Kontrolná a revízna komisia KCHČSV SR

 1. Predsedu a dvoch členov KRK volia prítomní členovia na členskej schôdzi resp. konferencii. Predseda alebo ním poverený člen sa môže zúčastňovať rokovania výboru klubu. Komisia má minimálne troch členov
 2. Vypracúva plán činnosti, kontroly a pomoci na obdobie jedného roka a rozpočet jeho finančného krytia. Predkladá ho výboru pred spracovaním návrhu na rozpočet.
 3. Nezávisle od iných funkcionároch vykonáva kontrolu.
 4. Kontroluje – zabezpečovanie a plnenie cieľov klubu, dodržiavanie stanov, činnosť orgánov klubu, plnenie všeobecne záväzných právnych predpisov a prijatých uznesení a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a hmotným majetkom klubu.
 5. Po zistení nedostatkov operatívne poskytuje pomoc:

a/  odovzdaním písomnej informácie predsedovi klubu o zistení a spôsobe poskytnutia pomoci na mieste, hneď po vykonaní kontroly

      b/  predložením písomného návrhu na prijatie opatrení výboru klubu

      c/  všetky informácie, správy a návrhy realizuje písomne cez  tajomníka

 1. O svojej činnosti predkladá každoročne správu na členskej schôdzi resp. konferencii KCHČSV SR.
 2. Odstúpenie volených funkcionárov KRK počas funkčného obdobia je možné na základe písomnej žiadosti doručením výboru KCHČSV SR.
 3. Odvolanie volených funkcionárov KRK počas  funkčného obdobia je možné na základe písomného návrhu, ktorý výbor klubu predloží členskej schôdzi na schválenie.

Odborné komisie

 1. Odborné komisie sú poradným orgánom klubu. Sú menované pre riešenie trvalých smerov činnosti aj k riešeniu dočasných problémov a otázok.
 2. Trvalé odborné komisie – chovateľská komisia.
 3. Úlohou trvalých odborných komisii je spracovávať podkladové materiály a návrhy na pozitívne ovplyvňovanie riadiacej činnosti výboru klubu z oblasti, pre ktoré boli zriadené. Majú rozpracovávať teoretické otázky zabezpečujúce hlbšie poznanie ČSV a jeho možnosti. Všetky materiály predkladajú písomne prostredníctvom tajomníka KCHČSV SR. Zo svojho zasadnutia posielajú zápis výboru klubu najneskoršie do 14 dní tajomníkovi KCHČSV SR.
 4. Dočasná odborná komisia je skupina odborníkov poverených riešením časovo obmedzeného, odborného, vedeckého problému.
 5. Uznesením výboru môže byť predseda odbornej komisie poverený priamym riadením konkrétnej činnosti.

Chovateľská komisia

1./ Je trvalá odborná komisia, vedením ktorej je poverený hlavný poradca chovu, členovia komisie sú poradcovia chovu. Predseda chovateľskej komisie  predkladá členskej schôdzi k schváleniu plán práce na nasledujúce jednoročné obdobie, je zodpovedný za vedenie klubovej Plemennej knihy a za agendu chovateľskej komisie, jedenkrát ročne zverejní správu o činnosti chovateľskej komisie za uplynulé obdobie, je zodpovedný za zverejnenie správy o chove.      HPCH je povinný rešpektovať rozhodnutia chovateľskej komisie, ak boli schválené nadpolovičnou väčšinou členov CHK, a je povinný ich predkladať v odsúhlasenom znení k rokovaniu výboru klubu resp. členskej schôdzi.           

2./ Náplňou chovateľskej komisie je :

     - riadi chov v SR /tvorba chovných plánov ich uvedenie do praxe a ich vyhodnocovaní/

     - rozvíja spoluprácu so zahraničnými klubmi chovateľov ČSV v oblasti rozvoja plemena

     - vyhľadávanie, evidencia všetkých jedincov ČSV na území SR

     - vedie databázu o ČSV

     - jedenkrát ročne vydáva správu o chovateľskej činnosti na Slovensku

3./ Na návrh chovateľskej komisie môže výbor klubu prizvať na zasadnutie CHK hosťa – odborníka k prejednávanej problematike.

4./ Činnosť chovateľskej komisie je financovaná z rozpočtu klubu. Návrh finančného krytia predkladá výboru CHK pred vypracovaním návrhu na rozpočet.

Práva a povinnosti funkcionárov

Čestný predseda KCHČSV SR

Má právo – zúčastňovať sa a vstupovať do konania všetkých orgánov klubu, predkladať návrhy a pripomienky.

                     -  byť informovaný o výsledkoch rokovaní všetkých orgánov klubu.

                     -  požadovať, aby prípravy medzinárodných rokovaní boli vopred konzultované.

Predseda KCHČSV SR

 1. Predseda KCHČSV SR je štatutárnym predstaviteľom klubu.
 2. Zastupuje s tajomníkom a podpredsedami klub v rokovaniach navonok.
 3. Podpisuje všetky listiny a dokumenty, ktoré zaväzujú klub.
 4. Je zodpovedný
  - za rozpracovanie uznesenia z členskej schôdze resp. konferencie

      - za plnenie cieľov klubu

      - za včasné a správne vypracovanie plánov činnosti a všetkých požadovaných dokumentov

      - za koordináciu súčinnosti s kynologickými orgánmi a organizáciami

 1. V súlade s rozhodnutím výboru schvaľuje výdavky z prostriedkov klubu a dáva príkazy k hotovostným a bezhotovostným prevodom.
 2. Má právo pozastavenia výkonu uznesenia v dobe jeho prijatia výborom klubu a toto vrátiť k ďalšiemu prerokovaniu.
 3. Má celkovú zodpovednosť za majetok klubu.
 4. Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou ekonóma.

Prvý podpredseda KCHČSV SR

 1. Prvý podpredseda KCHČSV SR je štatutárnym predstaviteľom klubu. S predsedom alebo inými štatutárnymi predstaviteľmi zastupuje klub v rokovaní navonok.
 2. V čase neprítomnosti, alebo iného zaneprázdnenia predsedu klubu zastupuje ho v plnom rozsahu.
 3. Je poverený riadením činnosti KCHČSV SR vnútri štátu.
 4. Riadi plnenie cieľov klubu, plánov činnosti a všetkých prijatých uznesení.
 5. Je zodpovedný za predloženie správy o činnosti za uplynulý rok.
 6. Organizuje spoločne s hlavným poradcom chovu kontrolu poskytovania pomoci chovateľom /zápisný por. Čl. 3/.
 7. Vyhodnocuje informácie a návrhy na zlepšenie celoklubovej činnosti a využíva ich v riadení.
 8. Spolu s hlavným výcvikárom sa podieľa na organizovaní Skúšok vytrvalosti psov /SVP/.
 9. Má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

Druhý podpredseda KCHČSV SR

 1. Druhý podpredseda KCHČSV SR je štatutárnym predstaviteľom klubu. S predsedom alebo s inými štatutárnymi predstaviteľmi zastupuje klub v rokovaní navonok.
 2. V čase neprítomnosti alebo iného zaneprázdnenia prvého podpredsedu ho zastupuje v plnom rozsahu.
 3. Je poverený spoluprácou a organizovaním kontaktov s chovateľmi v zahraničí.
 4. Organizuje prípravu a uzatváranie zmlúv s klubmi chovateľov ČSV v iných štátoch.
 5. Podieľa sa na organizácii špeciálnych výstav ČSV.
 6. Plne využíva informačnú databázu v rozširovaní ČSV vo svete, ich chovateľov a činnosti.
 7. Má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

Tajomník KCHČSV SR

 1. Tajomník KCHČSV SR je štatutárnym predstaviteľom klubu. S predsedom alebo podpredsedami zastupuje klub v rokovaní navonok.
 2. V čase neprítomnosti alebo iného zaneprázdnenia druhého podpredsedu ho zastupuje v plnom rozsahu.
 3. Je poverený vedením informačnej databázy o členoch klubu a jeho chovateľoch.
 4. Podľa pokynov predsedu zvoláva schôdze výboru klubu, zabezpečuje prípravu podkladov pre rokovanie. Z rokovania spracováva zápisnicu a odosiela ju do 10 dní členom klubu, alebo ju zverejní na klubovej web stránke podľa rozhodnutia výboru.
 5. Podpisuje spolu s predsedom všetky listy a dokumenty, ktoré zaväzujú klub.
 6. Eviduje došlú aj odoslanú poštu a zodpovedá za jej rýchle a správne vybavenie, vedie evidenciu existujúcich pečiatok, uchováva stanovy a vnútorné predpisy a všetky písomnosti klubu.
 7. Zodpovedá za  archiváciu dokumentov a iného materiálu v súlade so schválenými smernicami o vedení archívu. (dopracovať)
 8. Má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.
 9. Funkcia tajomníka je nezlučiteľná s funkciou predsedu.

Hlavný poradca chovu

 1. Hlavný poradca chovu je člen výboru KCHČSV SR, je predsedom chovateľskej komisie. Riadi činnosť územných poradcov chovu, ktorých na jeho návrh výbor schvaľuje. Ich prostredníctvom zabezpečuje rozširovanie aktívnych chovateľských staníc a tým pozitívne ovplyvňuje rozširovanie členskej základne.
 2. Realizuje odporúčania chovateľskej komisie v riadenom chove. Podpisuje prihlášky k zápisu šteniat a stanovuje druh chovu.
 3. Organizuje a vykonáva odbornú prípravu poradcov chovu, vedie ich k pochopeniu cieľov klubu, stanov, organizačnej štruktúry, chovateľského, zápisného a bonitačného poriadku, prijatých uznesení, a tým k aktívnej práci medzi chovateľmi.
 4. Navrhuje termíny a miesta bonitácii, zloženie bonitačných komisií, požaduje finančné zabezpečenie plánovaných činností.
 5. Spolu s prvým podpredsedom organizuje a vykonáva kontrolu a poskytuje pomoc novým chovateľom /Zápisný poriadok čl. 3/.
 6. Vyhodnocuje informácie z výsledkov kontrol a pomoci zistených poradcami chovu pri kontrolách vrhu, z dodržiavania chovateľského, zápisného a bonitačného poriadku.
 7. Vedie klubovú plemennú knihu ČSV, evidenciu účasti jedincov na bonitácii, chovných zvodoch a na členskej schôdzi zverejní spracované výsledky bonitácii,  zvodov a počet vrhov.
 8. Má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

Hlavný výcvikár

 1. Hlavný výcvikár je členom výboru. Organizuje a vykonáva odbornú prípravu a výcvik územných výcvikárov. Vedie ich k pochopeniu cieľov klubu, stanov, organizačnej štruktúry, chovateľského, zápisného a bonitačného poriadku a prijatých uznesení.
 2. Udržiava úzku spoluprácu s hlavným poradcom chovu.
 3. Prostredníctvom územných výcvikárov vedie členskú základňu k výchove a výcviku ČSV, k pochopeniu, že chov bez výcviku a výcvik bez chovu sú samoúčelné a poškodzujú plemeno ČSV.
 4. Spolu s prvým podpredsedom organizuje SVP.
 5. Organizuje kontakty s výcvikovými zariadeniami, zariadeniami SÚCHNO a odporúča našim členom zapojenie sa do výcviku.
 6. Tam, kde je väčšia koncentrácia členov klubu, pomáha územným výcvikárom pri vytváraní výcvikovej skupiny. Pre svoju činnosť vyžaduje finančné prostriedky na zakúpenie potrebných výcvikových pomôcok.
 7. Svoje úsilie zameriava na organizovanie športovo – výkonnostných súťaži, spoločenských akcií /ukážky výcviku, behy a pod./, a tým sa podieľa na zoznamovaní širokej verejnosti s ČSV.
 8. Má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok .

Ekonóm KCHČSV SR

 1. Zabezpečuje finančné hospodárenie klubu v zmysle platných predpisov.
 2. Vedie evidenciu úhrad členských príspevkov, príma hotovostné platby, vykonáva hotovostné a bezhotovostné úhrady v mene klubu po schválení predsedom klubu.
 3. Zodpovedá za vedenie účtovných kníh a plnenie daňových povinností podľa platných právnych predpisov. Výboru klubu predkladá informácie o hospodárení klubu.
 4. Za zverené peňažné prostriedky v hotovosti nesie hmotnú zodpovednosť.
 5. Funkcia ekonóma je nezlučiteľná s funkciou predsedu klubu.

Hronec, 8.8.2008