Stanovy

Stanovy Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky je samostatný, všetkými kompetenciami vybavený klub, ktorý združuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov národného plemena psov uznávaného FCI, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, alebo majú na jej území dlhodobo trvalý pobyt.

Článok II.

Názov a sídlo klubu

Názov : Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky (skratka KCHČSV SR)

Sídlo : Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Pôsobnosť : Slovenská republika

O sídle KCHČSV SR so zreteľom na jeho administratívne a technické možnosti rozhoduje členská schôdza, prípadne konferencia delegátov.

Článok III.

Vznik a  právne postavenie

1. Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky ( KCHČSV SR ) vzniká združením chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemena psov československý vlčiak.

2. Klub je samostatnou odbornou, spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou,majúcou právo podľa vlastného rozhodnutia hospodáriť s finančnými prostriedkami a získavať majetok.

Článok IV.

Úlohy Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

1. Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky prostredníctvom zástupcu Slovenskej kynologickej jednoty zabezpečuje garanciu za plemeno ČSV pred FCI, jeho ďaľšie zdokonaľovanie a rozvoj vo svete. Vytvára organizačné a odborné podmienky pre rozšírenie ČSV a členskej základne do všetkých okresov Slovenskej republiky.

2. Na základe dohody Českomoravskej kynologickej únie, Slovenskej kynologickej jednoty, Klubu chovateľov československého vlčiaka v Českej republike a Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky, stala sa Slovenská republika prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty garantom plemena československý vlčiak.

3. KCHČSV SR spolupracuje s klubmi chovateľov a kynologickými organizáciami Slovenskej republiky. Zabezpečuje kontakty so zahraničnými chovateľmi ČSV a ich klubmi i ďaľšími kynologickými organizáciami.

4. KCHČSV SR ako garant plemena zabezpečuje:

- zjednocovanie názorov a pohľadov na štandard a jeho vysvetľovanie

- súčinnosť vo výstavníctve, v chove, vo výcviku, v športových a výkonnostných súťažiach

- rozširovanie plemena ČSV vo vlastnej krajine i ďaľších krajinách sveta.

5. Organizuje chovateľov na spoločnú činnosť zameranú na rozširovanie chovateľskej základne, zvyšovanie teoretických a praktických návykov.

6. Organizuje a zabezpečuje cieľavedomú plemenitbu, zameranú na udržanie, zlepšenie a spojenie vhodných vlastností psov.

7. Poskytuje poradenskú službu chovateľom aj nečlenom klubu chovateľov. Umožňuje všetkým chovateľom a majiteľom psov ČSV odborné posúdenie na chovných zvodoch, bonitáciach a špeciálnych výstavách.

8. Správnosť svojho chovateľského úsilia overuje organizovaním záujmových a výkonnostných súťaží a pretekov. Týmto umožňuje mladým chovateľom a majiteľom  psov vyniknúť

9. Zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie a vydávanie chovateľskej dokumentácie pre členov a nečlenov klubu v Plemennej knihe psov SKJ SPKP.

10. Zabezpečuje posudzovateľom exteriéru odborné školenie v prípade, že bude o to požiadané.

11. Ako samostatný, ekonomicky nezávislý klub riadi a zabezpečuje svoju činnosť využívaním všetkých možností na samofinancovanie, rešpektujúc platné nariadenia a zákony.

Článok V.

Členstvo 

1. Členom Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky (KCHČSV  SR ) sa môže stať každý chovateľ, majiteľ a priaznivec plemena, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo má na jej území trvalý, prípadne dlhodobý pobyt. Chovatelia zo zahraničia môžu byť prijatí ako hosťujúci členovia.     

2. Členstvo v KCHČSV SR je dobrovoľné, vzniká po súhlase výboru, zaplatením členského príspevku na príslušný rok a zapísaním do registra členov.

3. Člen sa prostredníctvom členstva v KCHČSV SR  stáva kolektívnym členom SPZ, Slovenskej kynologickej jednoty a FCI.

4. Členstvo v klube zaniká :

- vystúpením na základe písomného oznámenia výboru KCHČSV SR

- vyčiarknutím z evidencie pri neplnení členských povinností v prípade, že člen bol dva razy napomenutý

- vylúčením z Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

- úmrtím člena

4a. Poznámka : Pri vylúčení opätovné členstvo nie je možné. Pri vyčiarknutí a vystúpení je opätovné členstvo možné po uplynutí 3 rokov.

                                         Článok VI.

Práva a povinnosti člena klubu

1. Práva člena :

a) podieľať sa na príprave a realizácii všetkých akcií, ktoré klub organizuje

b) rozhodovať o druhu chovu, ktorým bude vykonávať plemenitbu v súlade s chovateľským poriadkom a v závislosti od kvality chovných jedincov

c) požadovať vyhotovenie plemennej dokumentácie

d) požadovať na schôdzach predkladanie správ o hospodárení a činnosti

e) využívať všetky výhody klubom poskytované, pokiaľ plní podmienky, ktoré sú stanovené

f) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom

g) voliť a byť volený do orgánov klubu

h) hosťujúci členovia nemajú hlasovacie právo, ani aktívne a pasívne volebné právo

i) hosťujúci členovia si záležitosti spojené s chovateľskou činnosťou musia realizovať v rámci kynologickej organizácie svojej krajiny

 

2. Povinnosti člena klubu chovateľov ČSV SR :

- Chrániť čistotu plemena a dobrú povesť KCHČSV SR. Svojou činnosťou napomáhať  rozvoju plemena, rozširovať členskú základňu klubu.

- Poznať históriu vzniku plemena, klubu. Plniť nariadenia, predpisy, smernice a uznesenia, ktorými sa činnosť v klube riadi. Pomáhať svojimi znalosťami a skúsenosťami v činnosti mladým, začínajúcim chovateľom. Zapojovať sa aktívne do akcií a života klubu. Získavať nových členov klubu. Rozširovať svoje odborné, výcvikové a chovateľské vedomosti. Propagovať ČSV a svoj klub. Vedieť čím klub žije, aké sú ciele, aká je jeho perspektíva.

- Dodržiavať vnútroklubovú disciplínu.

- Oznamovať výboru klubu zmeny, poznatky a návrhy súvisiace s členstvom v klube chovateľov ČSV SR.

- V stanovenom termíne platiť ročné členské príspevky.

Článok VII.

Orgány klubu chovateľov ČSV SR

1. a) Najvyšší orgán v závislosti od veľkosti členskej základne a územného členenia členská schôdza KCHČSV SR

    b) Výkonný orgán - výbor KCHČSV SR - je volený členskou schôdzou, príp. konferenciou

    c) Štatutárne orgány výkonný predseda, podpredsedovia, tajomník - stanovuje ich členská schôdza, príp. konferencia delegátov KCHČSV SR

    d) Kontrolný orgán kontrolná a revízna komisia KCHČSV SR

2. Výbor klubu v závislosti od vonkajších aj vnútorných podmienok upravuje organizačnú štruktúru KCHČSV SR.

3. Činnosť orgánov klubu, práva a povinnosti funkcionárov uvedie KCHČSV SR v samostatnom štatúte, schválenom členskou schôdzou, príp. konferenciou delegátov  klubu 2/3 väčšinou hlasov.

4. Právo jednať za organizáciu majú štatutárni predstavitelia klubu ( výkonný predseda, podpredsedovia a tajomník ) a poverený zástupca KCHČSV SR.

Článok VIII.

Disciplinárne opatrenia

1. Za porušenie povinností a zásad spolužitia v rámci KCHČSV SR môže byť členom KCHČSV SR uložené disciplinárne opatrenie.

2. Disciplinárnym orgánom klubu je výbor KCHČSV SR.

3. Odvolacím orgánom je členská schôdza, príp. konferencia delegátov KCHČSV SR. Rozhodnutia týchto orgánov sú konečné.

4. Riešenie vzájomných sporov, priestupkov, prečinov a trestných činov medzi chovateľmi sa rieši občiansko-právnou cestou.

Článok  IX.

Zásady hospodárenia

1. Majetok klubu je v jeho vlastníctve. S týmto majetkom hospodári klub podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

2. Majetok klubu tvoria:

     a) hnuteľný majetok

     b) členské príspevky

     c) dotácie, dary

     d) výnosy z niektorých akcií (napr. výstavy psov)

3. Klub hospodári na základe rozpočtu, schváleného pre bežný rok orgánmi klubu.

Článok X.

Zánik klubu

1. Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky zaniká uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou členov klubu.

2. Najvyšší orgán klubu menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky prípadné dlhy a záväzky klubu a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu klubu. Zánik oznámi klub do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.                  

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy sú základným dokumentom upravujúcim združovanie chovateľov, majiteľov a priaznivcov národného plemena psov československý vlčiak v KCHČSV SR.

2. Stanovujú charakter, pôsobnosť, právnu subjektivitu, finančnú samostatnosť.

3. Vstupujú do platnosti schválením členskou schôdzou alebo konferenciou delegátov KCHČSV SR.

4. O zmene stanov rozhoduje členská schôdza.

 

Stanovy sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-3438 v znení zmien z 5. 8. 1998.

Zmena stano bola schválená členskou schôdzou dňa 1. 4. 2000.

Upravené znenie stanov bolo vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 13. 2. 2003.