Zápisnica z CHK 21.4.2017 Šamorín

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie KCHČSV SR

Šamorín, 21.04.2017

Prítomní:                                    

Ing. Janka Tarkaničová

RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD.

Oskár Dóra

 

Neprítomní:

Ing. Mária Kajanovičová - ospravedlnená

Mgr. Štefan Malík - ospravedlnený

MVDr. František Rosík - ospravedlnený

Roman Lacko - ospravedlnený

Ing. Jozef Švaňa - ospravedlnený

 

Program:

1.      Výskyt problému v testovaní pri analýze vzoriek na vyšetrenie mutácií na dwarfizmus vo Vetgene.

2.      Strata údajov pri úhyne psov v mladom veku.

3.      Štandard a zuby.

4.      Členstvo v KCHČSV.

5.      Poplatky za kontroly vrhov.

 

k bodu 1:

Pri analýze vzoriek na vyšetrenie mutácii na dwarfizmus bol zaznamenaný výskyt problému v testovaní. Pri konzultáciách s vedením firmy bolo nariadené opätovne pretestovanie daných vzoriek. Na základe ďalšieho štúdia oblastí DNA , kde sa mutácie na dwarfizmus nachádzajú, a ktorá je veľmi problematická na detekciu, bola špecialistami-genetikmi metodika modifikovaná. V snahe vyhnúť sa v budúcnosti podobným ťažkostiam, s cieľom poskytnúť chovateľom ucelenú systematickú bázu výsledkov sa vedenie firmy rozhodlo pre nasledovné:

            - metodika na vyšetrenie dwarfizmu bola v priamej konzultácii so špecialistami v humánnej genetike modifikovaná.

            - vzorky testované pôvodnou metodikou budú postupne pretestované novou modifikovanou metódou zdarma.

            - po ukončení testácie a jej výsledkoch bude informovaný predseda klubu chovateľov československých vlčiakov ako i chovatelia.

 

Je potrebné počkať na úplné vyhodnotenie testov a následne spraviť štatistiku. Ak sa niekto chystá kryť, tak urgentne poprosiť laboratórium o prednostné pretestovanie zvieraťa. CHK odporúča výboru aj členskej schôdzi návrh na povinné testovanie všetkých zvierat v chove. Do členskej schôdze sa HPCH a CHK držia mimoriadneho opatrenia platného v riadenom aj voľnom chove. To znamená, že v prípade, ak jeden z rodičovského páru nie je pre konkrétne ochorenie testovaný, druhý z rodičovského páru musí mať genetické testy s výsledkom N/N "free" alebo čistý, bez prítomnosti poruchy génu.

za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0

 

k bodu 2:

Za posledné roky HPCH a CHK postrehli, že dochádza k častému úmrtiu psov v mladom/zrelom veku (do 8 roku). Majitelia týchto psov nehlásia dôvod úmrtia nikam. Všetky informácie sú tajné a z druhej ruky. Je ťažké robiť dohady a spájať príčinu úmrtia s dedičnosťou. Je potrebné, aby majitelia a chovatelia zhŕňali informácie a posielali ich HPCH. Informácie nebudú zverejnené.  Je dôležité zaviesť evidenciu nebohých psov a dôvod úmrtia. Slúžiť budú na interné účely CHK. Je možné zaviesť "klebetník". Kde ľudia budú hlásiť zistené informácie.

za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0

 

k bodu 3:  HPCH a CHK navrhuje výboru a členskej schôdzi upraviť/zjednotiť štandard. Štandard hovorí: " Čeľuste/Zuby: Čeľuste sú silné a symetrické. Dobre vyvinuté zuby, najmä špičiaky. Nožnicový alebo kliešťový zhryz so 42 zubami zodpovedajúcimi zubnému vzorcu. Zuby sú pravidelne usporiadané." Ďalej: " - Ak chýbajú 2 P1 (premolary 1) alebo obidve M3 (molary 3), nehodnotí sa to ako chyba. Ak chýbajú spolu 2 P1 a 1 M3 alebo 2 M3 a 1 P1, hodnotí sa to ako chyba."

HPCH a CHK navrhuje, aby bolo jasne definované, že československý vlčiak je pes plnochrupý a neakceptuje sa žiadna strata zubov ani na výstavách a hodnotí sa to ako chyba. Ak pes pred bonitáciou stratí zub a bol plnochrupý, je na majiteľovi aby okamžite informoval poradcu chovu a v rámci svojho záujmu vykonal RTG snímok chýbajúceho zubu, kde môže byť ešte zjavné, že zub sa tam nachádzal. Tento úkon je platný len v prítomnosti funkcionára klubu alebo poradcu chovu s podpisom.

za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0

 

k bodu 4:  Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

1.    RIADNE ČLENSTVO

Riadnymi členmi sú tí členovia KCHČSV SR, ktorí sa nimi stali do 12. 08. 2017. Riadnym členom sa od 12. 08. 2017 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

o   Každoročná aktívna účasť aspoň na 1 podujatí  usporiadanom KCHČSV SR.

o   Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku KCHČSV SR.

o   Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

o   Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou.

o   Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

2.    ASOCIOVANÉ ČLENSTVO

            Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.

            O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor KCHČSV SR. V prípade  neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu KCHČSV.  Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré   klub poskytuje.

            Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.

            Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu národného plemena          československý vlčiak a KCHČSV SR.

            Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou.

            Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

            Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za      riadneho člena rozhoduje členská schôdza KCHČSV SR.

 

3.    ČESTNÉ ČLENSTVO

Členská schôdza  klubu môžu tých riadnych členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za  čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0

 

k bodu 5:

Kontroly vrhov sú často vykonávané na dobrovoľnej báze poradcov chovu. Nie vždy sú adekvátne ohodnotené a stáva sa, že vôbec. Nie vždy sa podarí spojiť kontrolu viacerých vrhov do jednej cesty pri plánovanej kontrole. Cestovné 16,60 eur často nestačí na pokrytie skutočných nákladov.  HPCH a CHK navrhuje jednotnú cenu za kontrolu vrhov, t.j. 50 eur pre člena KCHČSV a 100 eur pre nečlena. Poplatok za šteňa by bol zrušený. Vydanie krycieho listu zostáva takisto bez poplatkov.  Poplatok za krycieho psa je povinný uhradiť majiteľ krycieho psa na účet KCHČSV.

za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0

 

Vypracovala Ing. Janka Tarkaničová

Hlavný poradca chovu KCHČSV SR