Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2021

Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2021 (odložená schôdza z roku 2020)

1. Voľba komisií

Mandátová komisia:

                               Predseda: Eva Brezinová

                               Členovia: Miroslava Číšková, Jozef Kristl

Prítomní: 45                       ZA: 45                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

 

Návrhová komisia:

                               Predseda: Alexandra Záhradníková

                               Členovia: Matej Španko, Lucia Šuleková

Prítomní: 45                       ZA: 45                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA:0                     SCHVÁLENÉ

 

Volebná komisia:

                               Predseda: Marek Medvecký

                               Členovia: Alexandra Zaremba, Daniel Panák

Prítomní: 45                       ZA: 45                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

 

2. Voľba overovateľa zápisu

Návrh: Dávid Čontoš

Prítomní: 45                       ZA: 45                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

 

3. Schválenie programu členskej schôdze

Prítomní: 44                       ZA: 43                   PROTI:0               ZDRŽALI SA: 1                    SCHVÁLENÉ

 

4. Správa o hospodárení za rok 2019 a 2020

Kvôli neprítomnosti ekonómky p. Miriam Pavlíkovej predniesla p. Veronika Bognárová.

                                                                                                                              Členská schôdza berie na vedomie

 

5. Predloženie správy KRK za rok 2019 a 2020

Správa kvôli odstúpeniu predsedníčky KRK nebola predložená.

                                                                                                                              Členská schôdza berie na vedomie

 

6. Predloženie termínového kalendára na rok 2021 a predbežného kalendára na rok 2022.

Termínový kalendár na rok 2021

17. apríl – SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT, zodpovedná: M. Gábrielová -ZMENA 24.apríl

15. máj – zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce: zodpovedná J. Brussová

27.-30. máj – Výcvikový víkend Vincov les, zodpovedná: J. Dudíková, K. Slaná

29. máj – zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Vincov les, zodpovedná: J. Brussová

5.-14. august – Letný výcvikový tábor, Dolný Kubín, zodpovedný: celý výbor

                5. august – začiatok tábora

                6. august – Klubová výstava ČSV

                7. august – XXIV. Európska výstava ČSV

                8. august – členská schôdza

                9. august – zvod mladých a bonitácia (+zvod chovných jedincov)

                10.-13. august – táborové aktivity

                14. august – skúšky z výkonu

18. august – SVP I východ, miesto sa upresní, zodpovedná: M. Gábrielová

7.-10. október – výcvikový víkend Vincov les, zodpovedná: J. Dudíková, K. Slaná

16. október – SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT, zodpovedná: M. Gábrielová

13. november – Zvod mladých a bonitácia, (+ zvod chovných jedincov), zodpovedná: J. Brussová

31. december – Silvestrovská prechádzka, zodpovedný celý výbor

Prítomní: 43                       ZA: 43                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

Termínový kalendár na rok 2022

Apríl – SVP I-III Šamorín

Máj – Zvod mladých a bonitácia (+zvod chovných jedincov) Pavlovce

Máj – Výcvikový víkend

August – Letný výcvikový tábor

                Výstavy

                Zvod mladých a bonitácia

                Členská schôdza

September – SVP I východ

Október – SVP I-III Šamorín

Október – výcvikový víkend

November – zvod mladých a bonitácia

December – Silvestrovská prechádzka

Prítomní: 42                       ZA: 42                   PROTI: 0              ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

 

7. Predloženie správa o chove za rok 2019 a 2020

Správa o chove za rok 2019 je na webovej stránke už pár mesiacov.

Správu o chove za rok 2020 predniesla HPCH p. Janka Brussová.

                                                                                                                              členská schôdza berie na vedomie

 

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou

Úloha (spracovať návrh zapojenia sa všetkých členov pri klubom organizovaných akciách) udelená výboru klubu členskou schôdzou nebola splnená.

 

9. Návrh predsedu p. Ľuboša Zarembu na vytvorenie génovej rezervy plemena.

Členská schôdza ukladá výboru klubu začať jednania so strešnou organizáciou o financovaní a jeho podmienkach.

Prítomní: 44                       ZA: 41                   PROTI: 1               ZDRŽALI SA: 2                    SCHVÁLENÉ

 

10. Návrh výboru na zmenu výšky členských poplatkov.

Momentálne sa členské dlhú dobu nemenilo, je ešte z obdobia pred zavedením EUR a nereflektuje zvýšenie cien na organizovanie akcií a celkového chodu klubu. Návrh je 30 EUR pre bežného člena, manželské členské 45 EUR, 5 EUR pre dôchodcu a študenta denného (strednej školy/ dennej formy VŠ na Slovensku).

Prítomní: 45                       ZA: 44                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 1                    SCHVÁLENÉ

 

11. Návrh pani Jany Dudíkovej na odmenenie ľudí, ktorí sa zapájajú do organizácie klubových akcií.

Členská schôdza poveruje výbor presunúť návrh na najbližšiu členskú schôdzu vzhľadom na nedostatok materiálov na prezentovanie. Hlasuje sa za presunutie bodu.

Prítomní: 42                       ZA: 42                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

 

12. Voľby do KRK po odstúpení p. Zuzany Melkusovej

Predseda: Viktor Veliký

Členovia: Miroslava Číšková, Helena Repaská

Prítomní: 39                       ZA: 39                   PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ

Členská schôdza schválila nové zloženie KRK a poverila novú KRK kontrolou dokumentov za roky 2019 a 2020.

 

13. Možnosť nahradiť SVP I inou skúškou podľa pravidiel IGP.

Prítomní: 40                       ZA: 20                   PROTI: 16            ZDRŽALI SA: 4                    NESCHVÁLENÉ

 

 

14. Návrh na zmenu chovateľského poriadku

Návrh p. Mareka Medveckého na zmenu chovateľského a zápisného poriadku v bode „12) b dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom“ tak, aby sa zmenil vek u psov z 24 na 18 mesiacov.

Prítomní: 41                       ZA: 17                   PROTI: 15            ZDRŽALI SA: 9                    NESCHVÁLENÉ

 

15. Rôzne.

 • Pani Janka Brussová informovala členskú schôdzu o konaní skúšok pre poradcov chovu zo dňa 8.8.2021. Túto skúšku absolvovali 4 adepti. Všetci 4 skúšky úspešne zložili. V najbližšej dobe sa stretne CHK spolu s novými poradcami chovu a vytvorí sa nová CHK z aktívnych poradcov chovu. Na schôdze CHK budú prizvaní odborníci z radov genetiky prípadne iných potrebných odborných oblastí.
 • Členská schôdza si vypočula návrh pani. Alexandry Zarembu na zjednotenie veku uchovňovaných jedincov na 24 mesiacov.
 • Členská schôdza si vypočula návrh pani Veroniky Bognárovej na zaradenie pána Jána Polónyho a MVDr. Františka Rosíka medzi čestných členov.
 • Členská schôdza si vypočula vyhodnotenie súťaže o pracovného jedinca roka od pani Kvetoslavy Slanej.

 

Členská schôdza berie na vedomie:

 • Správu o hospodárení za rok 2019 a 2020
 • Správu o chove za rok 2019 a 2020
 • Informáciu o konaní skúšok pre poradcov chovu

 

Členská schôdza schvaľuje:

 • Zloženie mandátovej komisie
 • Zloženie návrhovej komisie
 • Zloženie volebnej komisie
 • Vymenovanie overovateľa zápisu
 • Zvýšenie členských poplatkov nasledovne: členský príspevok pre jednotlivca-30 EUR, manželské členské – 45 eur, členský príspevok dôchodcov a študentov stredných škôl a denného štúdia VŠ na Slovensku -5 EUR
 • Vymenovanie novej KRK v zložení: Predseda – Viktor Veliký, členovia: Miriam Číšková a Helena Repaská

 

Členská schôdza ukladá výboru

 • Začať jednať o podmienkach financovania vytvorenia génovej rezervy so strešnou organizáciou
 • Vypracovať podmienky na odmeňovanie členov, ktorí sa zapájajú na organizovaní klubovývh akcií

 

kategoria: