Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 13.4.2013

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie, Žilina-Rosina, 13.4.2013

Prítomní:

Mária Kajanovičová
Jozef Švaňa
Oskár Dóra
Štefan Malík

Program:

 1. Návrh chovného plánu
 2. Navrhované zmeny v chovateľskom poriadku
 3. Žiadosti  o udelenie výnimiek pre psy s hodnotením P14
 4. Issar Kollárov dvor
   
 1. Návrh chovného plánu

Navrhnuté bolo rozdelenie populácie čsv na Slovensku do 4 chovných skupín, z ktorých každá je vedená na niektorého z významných chovných psov.

 1. Skupina vedená na psa Cézar od Pavlišina zahŕňa samčích aj samičích potomkov všetkých jeho významných synov ( napr. Omar z Krotkovského dvora, Astor z Javorínskej, Bux z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora, Káj z Rosíkova). V prípade psa Káj z Rosíkova sa chovateľská komisia uzniesla na tom, že išlo o veľmi kvalitného plemenníka a zlepšovateľa populácie, takže pokiaľ to bude možné, ráta sa v budúcnosti s oddelením a vytvorením samostatnej (piatej) chovnej skupiny vedenej na Kája.
 1. Skupina vedená na Nuka z Pohraničnej stráže najmä cez jeho syna Astor Moťovský dvor. V tomto prípade pre nedostatok chovného materiálu bude nutná spolupráca z ČR.
 1. Skupina vedená na psa Flit z Rosíkova
 1. Skupina vedená na psa Binc Pohostinstvo, v prípade nedostatku chovného materiálu bude nutná podobne ako v prípade skupiny č.2 spolupráca s ČR
 • Skupina nezaradených zvierat. O spojení psov a súk patriacich do tejto skupiny bude rozhodovať chovateľská komisia.

Chovateľská komisia tento návrh schválila a navrhuje výboru KCHČSV usporiadanie stretnutia chovateľov, kde by bol tento plán predložený a pokiaľ možno aj schválený chovateľskou verejnosťou. Presné spracovanie a predloženie návrhu stretnutia pre výbor klubu má na starosti M. Kajanovičová.

 1. Navrhované  zmeny v chovateľskom poriadku

Chovateľská komisia predkladá výboru KCHČSV pre potreby predloženia a schválenia na členskej schôdzi návrh zmeny bodu č. 21. CHP v pôvodnom znení:

Spojenie medzi príbuznými 1. a 2. stupňa v priamej alebo bočnej vetve je v riadenom chove možné na žiadosť alebo po súhlase chovateľa“.

CHK navrhuje nové znenie bodu č.21 CHP ako:

Uskutočnenie spojenia medzi jedincami príbuznými bližšie ako na 2 voľné generácie (v priamej alebo bočnej vetve), t.j. takzvané spojenie „3:3“ vo voľnom chove nie je možné ani na žiadosť chovateľa.“

CHK chce týmto návrhom predísť úzkej príbuzenskej plemenitbe vedenej neodborne (návrhom a žiadosťou majiteľa chovnej suky) s odôvodnením, že populácia je už beztak zaťažená vyšším stupňom príbuznosti nesúcim sa z predošlých generácii a v súčasnosti je možné viesť chov aj bez úzkej príbuzenskej plemenitby.

 1. Žiadosti  o udelenie výnimiek pre psy s hodnotením P14

CHK boli predložené dve žiadosti majiteľov súk o ich spojenie so psami, ktoré na bonitácii dosiahli hodnotnie P14, čiže nespĺňajú podmienky zaradenia do chovu podľa bodu 12. c) CHP.

V prvom prípade išlo o žiadosť p. Michala Hronca ( chov. stanica „z Vlčej hory“) pre spojenie suky Blu zo Suchovských hájov a psa Geron spod Ďumbiera. CHK nepovažuje tohto psa za možný prínos do chovu čsv na Slovensku vzhľadom na jeho exteriérové parametre, povahu aj rodokmeň a rešpektuje tak udelenie hodnotenia P14.

Žiadosť nebude ďalej predkladaná výboru klubu.

V druhom prípade išlo o žiadosť p. Pavla Porubana ( chov. stanica „z Dubničanky“) pre spojenie suky Hermiona Oskár Dór a psa Garon spod Ďumbiera. Rovnako ako v prvom prípade CHK nedospela k presvedčeniu, že by išlo o natoľko výnimočné spojenie aby bolo uskutočňované a rešpektuje hodnotenie psa P14, ktoré mu neumožňuje zapojenie do chovu podľa CHP. Navyše ide o psa exportovaného do zahraničia (dátum vývozu 4.9.2012) takže žiadosť nebude ďalej predkladaná výboru.

 1. Issar Kollárov dvor

Chovateľská komisia navrhuje výboru zverejnenie výzvy týkajúcej sa prípadu Issar Kollárov dvor v nasledovnom znení:

„ Výbor KCHČSV SR oznamuje, že bol vypracovaný DNA profil psa Issar Kollárov dvor (SPKP 2648) podľa medzinárodnej metodiky vytvárania DNA profilov psov. Žiadame všetkých majiteľov jeho potomkov zo spojenia Issar Kollárov dvor x Crying wolf Flash, ktorí spochybňujú (alebo chcú naopak preukázať) otcovstvo psa Issar Kollárov dvor voči vrhu Y Crying wolf, aby sa prihlásili k porovnaniu DNA profilov. K žiadosti musia byť priložené potrebné doklady (PP psa, DNA profil) pričom porovnanie bude vykonané na náklady majiteľa psa/suky.

Kontakt: KCHČSV SR (resp. podľa uváženia výboru) “.

Tento oznam by mal byť zverejnený na klubovej stránke KCHČSV SR, poslaný klubu chovateľov čsv v ČR, preložený do angličtiny a poslaný ako oficiálne vyjadrenie/návrh aj do ostatných klubov v zahraničí, resp. požiadať o jeho zverejnenie aj na stránke wolfdog.org. Navrhujeme taktiež výboru aby k vyjadreniu pripojil časové obmedzenie príjmu žiadostí napr. do 6 mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy.

CHK týmto krokom sleduje najmä uzatvorenie celej kauzy o spochybnení otcovstva Issara voči vrhu Y Crying wolf, ktoré tak znemožňuje zapojenie potomkov tohto spojenia do chovu a všeobecne sú tieto zvieratá v očiach chovateľskej verejnosti považované prinajmenšom za „podozrivé“ z hľadiska pôvodu, napriek tomu, že otcovstvo nebolo nikdy vyvrátené a jedná sa len o domnienku.

Predloženie návrhu výboru klubu má na starosti M.Kajanovičová.

Záver

Vypracovala Ing. Mária Kajanovičová
Hl.poradca chovu KCHČSV SR