Zápisnica zo schôdze výboru 16.6.2013

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 16. júna 2013 v Mošovciach.

Správa o chove

Správy o chove vypracováva hlavný poradca chovu, vždy za predchádzajúci rok k výročnej členskej schôdzi.

V menu vľavo si vyberte príslušný rok.

Členský príspevok za rok 2013

V snahe zjednotiť a sprehľadniť príjmy klubu prosíme členov o zaplatenie členských príspevkov za rok 2013 do 31.3.2013 na účet klubu.

Klub chovateľov československého vlčiaka SR

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX

Dôležité upozornenie:
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...).
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané.

Členský príspevok: 17 € / rok, 

študenti denného štúdia a dôchodca: 1 € / rok

KCHČSV SR

Pomôžte Klubu 2 %...

Milí naši priatelia, členovia Klubu chovateľov československého vlčiaka, sympatizanti a rodinní príslušníci.

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2013 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Nezabudnite, že  pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane, môžete uviesť, že 2% z daní za účtovný rok 2012 poskytnete nášmu občianskemu združeniu, aby sme aj naďalej mohli zlepšovať služby pre členov nášho klubu.. 

31.3.2013 – je posledným termínom pre fyzické osoby na podanie daňového priznania,
v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.

30.4.2013 – bude posledným termínom pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane.


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno, názov:  Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31773125

Tlačivá a postup krokov sa líši podľa toho, či ste právnická osoba ( a. s., s. r. o.) alebo fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama).

STIAHNITE SI:   VYHLÁSENIE   POTVRDENIE

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 28.10.2012

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 28. októbra 2012 v Trusalovej

Vyjadrenie predsedu KCHČSV SR k pripravovaným zmenám zákona č. 282/2002 Z.z. adresovaný predstaviteľom Slovenskej kynologickej jednoty

Vážení predstavitelia Slovenskej kynologickej jednoty.

S ľútosťou a pocitom bezmocnosti sledujeme udalosti posledných dní.

     Tak, ako mnohí  kynológovia a kynologické kluby, ani my nesúhlasíme s podaným návrhom zákona, ktorý mení podmienky držania psov. Myslíme si, že tento zákon je priam likvidačný pre naše plemeno, najmä vzhľadom k tomu, že sa jedná o najmladšie slovenské plemeno. Nedisponujeme takým množstvom chovných jedincov, aby sme takýto stav ustáli a zabezpečili ďalší rozvoj plemena. Bude pre nás veľmi zložité osloviť a presvedčiť nových potencionálnych majiteľov plných predsudkov  o tom, že práve naše jedince sú povahovo vyrovnané a nie sú pre ľudí nebezpečné. Média nám tento už dosť nepríjemný stav nepomáhajú napraviť, ba priam ho zhoršujú a širokej verejnosti poskytujú vlastný a skreslený pohľad na vec.

     My, predstavitelia KCHČSV SR,  považujeme tento návrh za diskriminačný a neodborný. Je smutné, že naše strešné organizácie dopustili to, aby sa do zoznamu psov so sprísneným držaním dostali aj naše národné plemená.
Národné plemená, ktoré by mali byť považované za národné bohatstvo a mali by sme ich chrániť.  „Aj deťom v škole budeme zakazovať čítať slovenskú tvorbu?!“

      Akým spôsobom chceme garantovať plemeno vo svete, ak ho nedokážeme chrániť pred nezmyslom, ktorý spúšťa jeho pomalú likvidáciu vo vlastnej krajine. Už samotný názov nášho plemena uvedený v pripravovanom zozname : Československý „ovčiak“  napovedá o „odbornosti“ strojcov tohto zoznamu.

Dúfame, že spoločne vyvinieme maximálne úsilie, aby tento zákon neuzrel svetlo sveta .

      S pozdravom                                                                                    

 

 

    Predseda KCHČSV SR
         Ľuboš Zaremba 

                                                                                                                        

                                                                                                                              

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu

Mimoriadna členská schôdza

KCHČSV SR Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční počas výcvikového víkendu 26-28.10.2012 v Trusalovej.
Schôdza sa bude konať v nedeľu – 28.10.2012 od 13:00.

Program:

 1. Voľba mandátovej komisie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba overovateľov zápisnice
 5. Voľba predsedu  KandidátOskár Dóra
 6. Voľba ekonóma KandidátTomáš Pataky
 7. Iné
 8. Diskusia

KCHČSV SR

Zápisnica z členskej schôdze 10.8.2012

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 10. augusta 2012 v Hrabušiciach-Podlesku.

Oznam predsedu KHČSV SR

Zoznam kandidátov na predsedu klubu bol doplnený o Luboša Zarembu. Luboš Zaremba momentálne zastáva pozíciu 1. podpredsedu klubu.
Aktuálny zoznam kandidátov na predsedu KCHČSV SR:
Oskár Dóra
Luboš Zaremba

Oznam hlavného poradcu chovu

Vážení majitelia registrovaných chovateľských staníc, ak máte záujem o zverejnenie údajov o svojej chovateľskej stanici na stránke klubu, posielajte vybrané údaje ( viď príklady CHS na pravej lište ) na adresu: kajanovicova.m@gmail.com.

Ing. Mária Kajanovičová

Oznam hlavného poradcu chovu

Ing. Mária Kajanovičová, Rázusova 49, 942 01 Šurany, t.č. 0905 309 912, e-mail: kajanovicova.m@gmail.com

Žiadam všetkých chovateľov a majiteľov československých vlčiakov, ktorí majú vo svojom vlastníctve psy a suky, ktoré majú splnené podmienky chovnosti:

 • SVP 1
 • absolvovanie min. 2 klubom odporúčaných výstav
 • RTG bedrového kĺbu s výsledkom A/A – B/B (resp. 0/0 - 1/1)
 • bonitácia s výsledkom suky P1 - P5, psy P1 - P3

a majú tieto výsledky zapísané v preukaze o pôvode psa, aby svoje zvieratá zaradili do registra chovných psov vedeným SPZ.

Môžu tak urobiť zaslaním žiadosti o zápis do chovného registra ( viď vzor ) s priloženým originálom preukazu o pôvode psa.

Po potvrdení chovnej spôsobilosti im bude PP obratom zaslaný späť a zviera bude vedené v národnom registri chovných psov plemena ČSV. Poplatok za potvrdenie chovnej spôsobilosti je 4 €.

Vzor žiadosti nájdete tu.

 

ĎAKUJEM

..................................

Mária Kajanovičová
hlavný poradca chovu

Vyhodnotenie súťaže o titul klubového šampióna za rok 2011

Do našej súťaže sa prihlásilo 5 jedincov s toho 3 psi a 2 suky z týchto piatich jedincov zoradených v rebríčku TOP 20 získali potrebný počet bodov na udelenie titulu klubový šampión dve suky.

Zápisnica zo schôdze výboru 2.9.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 2. septembra 2012 pri Banskej Bystrici.

Správa z výcviku na LVT SLOVENSKÝ RAJ - Hrabušise.

Vážení členovia klubu,

Ďakujem Vám - psovodom ktorý ste sa zúčastňovali výcviku a verím že vo svojej práci budete pokračovať aj nadalej.

O rok sa dúfam stretneme i pri skúškach vo väčšom počte.Pre nových bude pripravená opäť skúška BH. Psovodi ktorý ju absolvovali na tohoročnom LVT

budú môcť pokračovať napríklad stopárskou skúškou FPR1.

Takže pracujte a cvičte, pretože čím toho viac naučíte svojho psa, tým ľahšie sa bude Jemu žiť s Vami a Vám s Ním.

 

Správa z výcviku na LVT SLOVENSKÝ RAJ - Hrabušise.

Výcvik prebiehal v pokojnej atmosfére pod vedením skúsených kynológov a skvelých ľudí M.Mihoka, P.Lengváskeho, M.Hanajíka a P.Čurilu.

Pre záujemcov bol zakončený v nedeľu skúškou BH podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.

Cvičilo sa na ihrisku v areáli ubytovacieho objektu.Stopy sa trénovali na lúkach v blízkosti hrdla Hornádu cca. tristo metrov od objektu.

Tréning prebiehal trojfázovo: 6,00-8,00 stopy, 10,00-12,00 poslušnosť, 19,00-20,00 obrana (p.Mihok, p.Hanajík)

Ľudia so psíkmi v príprave na skúšku trénovali v dvoch fázach: 9,00-10,00 a 16,00-18,00 (p.Lengvársky, p.Čurila)

Záverečnej skúšky BH sa zúčatnilo 10 psov, z toho 6x ČSV, 2x doberman, 1x NO, 1x boxer.

Pri skúške vyhovelo 9 psov, nevyhovel 1.

ČSV:

Hermína Oskár Dór-Ľubomír Soják-50 bodov/dobre

Jassi spod Ďumbiera-Jarmila Martinková-38 bodov/nedostatočne

Ikar Oskár Dór-Jozef Maász-49 bodov/dobre

Caro od starkej-Marián Kotrlý-46 bodov/uspokojivo

Agathon Wolf Rhoderick Sodar-F.Bajana-55 bodov/veľmi dobre

Imassica Parepusis Oskár Dór-F. Bajana-58 bodov/výborne

Ďakujem týmto psovodom za dôstojné predvedenie svojich miláčikov a prajem im veľa úspechov pri ďalších akciách a skúškach.

Verím, že jeden neúspech psovodku neodradí, veď pri tréningoch sme všetci videli, že psík na to má.Aj pes je len "človek" a niekedy jednoducho nemá svoj deň.

Poďakovanie patrí aj vedúcej skúšok p.Michaele Mihok za vzorné spracovanie agendy a pomoc pri organizovaní hladkého priebehu skúšok.

Na záver prepis správy rozhodcu pre Zväz športovej kynológie SR:

 

Správa rozhodcu pre ZŠK SR:

Poveternostné podmienky: veľmi dobré

Pripravenosť psovodov: dobrá

Prihlásených: 10

Nastúpilo: 10

Vyhovelo: 9

Psov/sučiek: 6/3

Organizácia akcie a stručný priebeh akcie v zmysle s poriadkami a na riadeniami ZŠK SR:

Tieto skúšky boli požiadané v mimoriadnom termíne KCHČSV. V závere výcvikového tábora.

Cviky poslušnosti sa konali na futbalovom ihrisku a skúška v pouličnom ruchu sa uskutočnila na zbernom parkovisku za účasti

množstva turistov. Organizácia akcie bola výborne zabezpečená.

Figurant: nebol nutný.

Rozhodca ZŠK pre výkon psov: Piotr Čurila

14.8.2012 František Bajana

Zahraničné krytia

meno psainfomajiteľ podľa SPKPmeno sučky v zahraničí deň narodenia šteniat
ALEX Z ČAKAJOVSKÉHO DVORA Uhrovič Ivanbonnie z údolí ticha17.09.09
      
AMÍR Z VLČEJ ROKLINY Gajdošík Antonlaudaj girios dvasia10.10.10
      
AMOR GABČOV DVOR Dvoran Michalgejša z vlčí chaloupky18.11.08
      
ARGO TAJOMNÝ TULÁK Volárik Michalcrying wolf flash08.12.08
    daria z údolí ticha06.10.08
      
ARON MALÝ BYSTEREC Medvecký Lubošdona malý bysterec18.02.07
      
BAJKAL TAJOMNÝ TULÁK Magyarics Istvanambra tajemný přelud20.01.12
      
BARON SPOD ĎUMBIERAvývoz 8.6.2007 Budaj Milanjolly z molu es03.03.07
      
BLEK Z LIEHOVARSKÉHO DVORA Penák brenna z kamenaček04.03.10
      
BREF OD TIŠTÍNSKÉHO POTOKA Budaj Milanassay z věrné smečky24.12.07
    dia dakmat02.03.08
    bascha zlatá palz17.04.09
    affinity z holštejna10.09.09
    bellisa z věrné smečky08.01.10
    bell z věrné smečky31.01.10
      
CARR MALÝ BYSTEREC Hanton Miroslavbelis stín vlka07.10.11
    morrigan z peronówki11.01.11
    ashanti - lupimax13.12.10
    arimminum andromeda15.08.10
    merry bell z molu es31.12.09
    cora z hvozdecjé kotliny18.10.09
    falin zlatá palz12.01.08
    betty z uher29.11.07
    axa od rajské chvojky11.11.07
    arimminum ave tajga24.10.07
      
ENAR SPOD ĎUMBIERA Milan Budajclair od starkej13.02.12
    becky z kamenaček17.11.11
      
ENOR MALÝ BYSTEREC Štefan Malíklaudaj girios dvasia10.10.10
    gira dakmat05.11.09
    alistair wolf z peronówki29.06.08
      
EVANDER CRYING WOLF Vlčko Milanbeáta grey střipek24.12.11
    fantazie  z vlčí chaloupky16.11.11
      
GADAR FONČORDA Kubiš Andrejangie karpatský bandita26.11.09
    anny karpatský bandita04.01.11
      
HITT SPOD ĎUMBIERA Budaj Milandária z údolí ticha21.06.11
    arimminum ave tajga16.05.11
    kalahari z peronowki07.01.11
    anne lee srdcerváč17.12.09
    arys z oravy06.11.08
    barbu cha waawanyanka21.10.08
      
HRON RADOV DVOR Rosík Radomírzlatá palz gioia30.03.10
    crying wolf uma19.10.09
      
IRAN ZEMPLÍNSKA OBLASŤ Rosík Radovanjolly z molu es11.01.08
    harmonia eden severu10.04.08
    jezebeth z peronówki24.07.10
      
ISSAR KOLLÁROV DVOR Bognárová Soňadona malý bysterec29.01.08
    crying wolf flash12.10.07
    nensy passo del lupo21.04.07
    masha passo del lupo06.03.07
      
PRINZ DRAKON ARIMMINUM Malík Štefanuni od úhoště25.09.10
    galinka zlatá palz12.03.08
    megane eden severu06.12.08

 

Udeľovanie titulu Klubový šampión

Titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. Predstavuje vyvrcholenie chovateľskej aktivity a je zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku je obrazom kvality chovaných jedincov.
Dosiahnutie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku by malo byť cieľom a snom väčšiny chovateľov, čím zákonite musí zvýšiť kvalitu práce, účasť na výstavách organizovaných klubom. Nie náhodou medzi najlepšie hodnotené výsledky patria výsledky z klubových a špeciálnych výstav čím chcem zlepšiť chuť zúčastňovať sa na klubových akciách, čo zároveň musí priniesť postupne ich čoraz väčšiu kvalitu.
 

Zaradenie do súťaže

1.Účasť na súťaži je dobrovoľná a môžu sa jej zúčastniť len psy v majetku členov KCHČSV SR.
2. Majiteľ, psa prihlasuje do súťaže zaslaním písomnej prihlášky a fotokópie preukazu o pôvode s výstavnými výsledkami naraz k termínu uzávierky (31.6.) klubom poverenej osobe. Prihlášky zasielať na luboszaremba@gmail.com alebo Ľuboš Zaremba,Okružná 19,Smižany 053 11, kontakt: +421904 431 709
3. Pes zo súťaže a z TOP rebríčka je vyraďovaný, ak jeho majiteľ prestane byť členom klubu, alebo ak pes uhynie.

4. Do bodového hodnotenia jedincov sa započítavajú iba SLOVENSKÉ výstavy, európska a svetová výstava.

Hodnotenie 

Súťaž KLUBOVÝ ŠAMPIÓN.

1. Jedinec musí získať požadovaný počet bodov podľa tabuľky bodového ohodnotenia výstavných výsledkov a to:
pes -  300 bodov
suka - 250 bodov

TOP rebríček.

1.
Oznámené výstavné výsledky sa spracujú podľa bodovacej tabuľky a zostaví sa aktuálny TOP rebríček .
2. TOP rebríček sa zostaví s 20 najúspešnejších jedincov. Po každej výstavnej sezóne sa TOP rebríček aktualizuje o nové dosiahnuté výsledky.
3. K predchádzajúcemu počtu bodov sa pripočítajú ďalšie body a tým sa poradie každý rok môže zmeniť.
4. Každoročne sa z TOP rebríčka vyhodnotia traja najúspešnejší výstavný jedinci za daný kalendárny rok.

Viac informácií nájdete v dokumentoch.

Výzva na uhradenie členských príspevkov a poplatkov za krytie!

Žiadame členov Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorí nemajú uhradené členské príspevky za rok 2011 a poplatky za krytie, aby tak urobili do termínu 30.6.2012. Poplatky môžete uhradiť na bankový účet Klubu.

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900

Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (členské, výstava, poplatok za krytie...)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Zoznam chovných súk

V prípade Vášho záujmu o doplnenie alebo zmenu v zozname kontaktujte hlavného poradcu chovu KCHČSV SR, Ing. Janku Tarkaničovú csv.hpch@gmail.com

V prípade potreby úpravy, doplnenia údajov kontaktujte csv.2podpredseda@gmail.com

Stránky