Chovateľský poriadok

Chovateľský a zápisný poriadok KCHČSV SR

Chovateľský poriadok

Účel a pôsobnosť

1. Chovateľský poriadok zvyšuje zodpovednosť a právomoc chovateľa a Klubu chovateľov ČSV za riadenie a organizovanie chovu, za dodržiavanie štandardu chovaného plemena, ktorého sú garantom.

2. Chovateľský poriadok so špecifickými podmienkami chovu ČSV je záväzný pre všetkých majiteľov chovných jedincov.

Plemeno

3. Plemeno psov v zmysle tohoto poriadku tvoria psy a suky, ktoré zodpovedajú platnému plemennému štandardu FCI s platným preukazom pôvodu podľa čl. 12 a.) Chovateľského poriadku

Chovateľ

4. Chovateľom je majiteľ chovnej sučky, ktorého chovateľská stanica je registrovaná pod chráneným názvom.

5. Chovateľ zabezpečuje produkciu jedincov s PP a krytie sučky v jednom háraní jedným psom.

6. KCHČSV  SR ako garant plemena a jeho štandardu je oprávnený kontrolovať a sledovať chovnú spôsobilosť jedincov, v akých podmienkach a zdravotnom stave sa chovné jedince a ich odchov nachádzajú, organizuje zvod a bonitáciu jedincov.

7. KCHČSV  SR môže chovateľovi dočasne obmedziť alebo natrvalo zakázať chov s konkrétnym jedincom, alebo celej chovateľskej stanice, ak zistí závažné nedodržanie chovateľského poriadku.

8. V prípade osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné, aby len jeden zo spoluvlastníkov bol poverený zastupovaním pri jednaniach s orgánmi klubu.

9. Zmenu majiteľa chovného jedinca oznámi nový majiteľ tajomníkovi klubu písomne do 14 dní doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí. Zmena sa zaznamenáva aj do PP psa.

10. Majiteľ môže chovnú sučku zapožičať – prenajať pre účely chovu.

11. Na ktorú chovateľskú stanicu bude zapísané budúce potomstvo závisí od vzájomnej dohody.

Chovné jedince

12. Pes – sučka sa stávajú chovnými po splnení podmienok:

a) plemenná príslušnosť osvedčená PP u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI )

b) dodržanie vekovej hranice stanovenej klubom

- psy minimálne 24 mesiacov

- sučky minimálne 18 mesiacov

c) absolvovanie bonitácie v SR s výsledným hodnotením chovný:

- psy - P1, P3
Psi aj sučky bonitované v Slovenskej republike s výsledkom P14, nie je možné použiť v chove v SR, aj keď získali chovnosť v zahraničí

- sučky - P1,P3,P5   

Uznávané budú bonitácie zo zahraničia iba v prípade, že budú vykonávané v súlade so slovenskými pravidlami zápisného, chovateľského a bonitačného poriadku KCHČSV SR!

13. Pre zaradenie psa – sučky do chovu sa vyžaduje:

a) a/ splnenie podmienok uvedených v bode 12

    b/ Klubová výstava KCHČSV SR , Európska výstava ČSV alebo špeciálna výstava organizovná KCHČSV SR od triedy mladých s udelením známky dostatočný - výborný, nie diskvaliikácia. Platné od 15.8.2015

    c/ absolvovanie skúšky SVP1 alebo skúšky IGP

Podrobné informácie vykonania skúšok

    d/ RTG na dyspláziu bedrových kĺbov:

       - psy A/A až B/B - chovný,

       - sučky A/A až B/B - chovná

Podrobné informácie pre RTG

    e/ pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu

Usmernenie pre odber a spracovanie vzoriek krvi

  f/ vykonanie testov na degeneratívne ochoreni Degeneratívnu myelopatiu a Dwarfizmus.

Usmernenie pre odber a spracovanie vzoriek krvi

b) u importovaných jedincov o zaradení do chovu rozhodne chovateľská komisia

c) udelenie výnimky na chovnosť je možné iba v prípade hornej hranice veku sučky. Výnimku udeľuje hlavný poradca chovu.                                                                               

14. Zápis o chovnosti vykonáva a do PP zaznamenáva klub chovateľov. To isté platí o predĺžení alebo zrušení chovnosti. Zápis do registra chovných jedincov a príslušného PP vykoná SPKP.

15. Pre hodnotenie psov vydáva klub bonitačný poriadok a smernice pre hodnotenie plemena samostatná príloha.

16. Všetky skutočnosti súvisiace so zmenou, obnovením, predĺžením alebo odobratím chovnej spôsobilosti sa zaznamenávajú v registri chovných jedincov na základe rozhodnutia klubu chovateľov.

 

Chov a jeho riadenie

17. Chovom ČSV rozumieme cieľavedomú činnosť chovateľov smerujúcu k udržaniu, zlepšeniu a spojeniu vhodných vlastností zvierat.

18. K plemenitbe je možno použiť iba chovných jedincov a mimoriadne jedincov podľa CHP čl. 13c   

19. Za riadenie chovu plemena je zodpovedný klub chovateľov a jeho orgány. Ich činnosť sa riadi „Vnútornou smernicou pre činnosť Klubu chovateľov československého vlčiaka SR“

20. K riadeniu chovu výbor klubu ustanovuje komisiu pre chov a poradcov chovu s vymedzenou funkčnou a územnou pôsobnosťou.

21. Uskutočnenie spojenia medzi jedincami príbuznými bližšie ako na dve voľné generácie v priamej alebo bočnej vetve vo voľnom chove nie je možné ani na žiadosť chovateľa.

22. Druhy chovu :

- riadený

- voľný

A. Riadený chov - Združuje chovateľov ochotných podriadiť sa centrálnemu plánu chovu ČSV, ktorý zabezpečuje široký rozvoj chovného materiálu v jednotlivých rodinách a chovných líniách.

B. Voľný chov - Využívajú sa v ňom jedinci, ktorí spĺňajú chovateľské podmienky ( CHP 12, 13, 14 ). Chovateľ si navrhuje, stanovuje, pri dodržaní bodu 21 CHP, krycích psov sám, alebo o radu požiada poradcu chovu. Svoje rozhodnutie oznámi poradcovi chovu doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí najmenej 35 dní pred predpokladaným háraním.

Párenie

23. Základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení je „Pripúšťacie povolenie“ a o narodení šteniat je „Prihláška k zápisu šteniat“ podpísaná poradcom chovu, chovateľom a majiteľom krycieho psa. Odporúčanie na párenie je platné 365 dní odo dňa vystavenia.

24. U voľného chovu chovateľ oznámi psa na párenie hlavnému poradcovi chovu najneskôr 35 dní pred predpokladaným párením. V oznámení uvedie základné údaje o sučke a psovi. Na žiadosť chovateľa, ak bude naplnený chovateľský poriadok, hlavný poradca chovu vystaví „Pripúšťacie povolenie“ a zašle ho chovateľovi spolu s „Prihláškou na zápis šteniat“. Rozhodnutie oznámi krajskému poradcovi chovu.

25. a) U riadeného chovu výber chovných párov vykonávajú poradcovia chovu a komisia pre chov na základe dlhodobých chovných plánov v spolupráci s chovateľmi.

      b) Uskutočnenie párenia sučky zaradenej do riadeného chovu iným psom ako stanovuje  chovný plán je považuje za nežiaduce.

    c) Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov (v odôvodnených prípadoch môže klub povoliť jedno pripustenie aj v deviatom roku života suky).

26. Počet vrhov u chovnej sučky a počet párení chovným psom v kalendárnom roku upravuje výbor klubu. Majiteľ psa za uskutočnené párenie zaplatí výborom klubu stanovený poplatok na účet KCHČSV SR.

27. Doporučuje sa chovateľom urobiť písomný dohovor o odmene za párenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

28. Po uskutočnenom párení majiteľ sučky a majiteľ psa podpíšu „Pripúšťacie povolenie“ na piatich výtlačkoch.

29. Použitie chovných jedincov zo zahraničia

      a ) Párenie sučky chovateľa zo zahraničia hlási majiteľ psa poradcovi chovu bezprostredne po ukončení párenia. Za uskutočnené párenie zaplatí výborom klubu stanovený poplatok na účet KCHČSV SR, a to do 60 dní od uskutočneného párenia.

      b ) Párenie chovnej sučky chovným psom zo zahraničia povoľuje hlavný poradca chovu na základe písomnej žiadosti majiteľa sučky ( k žiadosti musí byť priložená kópia preukazu pôvodu psa a daný pes musí byť v krajine, kde je zapísaný chovný).

30. Oplodnenie sučky je možno vykonať aj umelým spôsobom.

31. Pri umelom oplodnení zostávajú v platnosti všetky ustanovenia párenia prirodzenou cestou. Záznam o umelom oplodnení na prihláške k zápisu šteniat napíše vykonávajúci odborník.

32. Majiteľ chovnej sučky zaplatí majiteľovi krycieho psa poplatok za párenie do 8 týždňov po vrhu, ak sa s majiteľom psa nedohodol inak. Majiteľ sučky zaplatí poplatok v plnom rozsahu aj v tom prípade, ak nebol vrh šteniat zapísaný do plemennej knihy, s výnimkou nezapísania vinou majiteľa psa. Predaj chovnej sučky v dobe kotnosti neoslobodzuje bývalého majiteľa od zaplatenia poplatku za párenie v plnom rozsahu.

33. Ak chovný pes zmení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť nadobúdateľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení, dohodnutý spôsob úhrady za párenie a všetky ostatné nesplnené záväzky. Pri zmene bydliska je potrebné zmenu adresy bezodkladne ( doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí ) oznámiť tajomníkovi KCHČSV SR.

34. Za nežiadúce párenie je považované uskutočnené párenie v rozpore s CHP. Hlásenie o jeho vykonaní chovateľ oznámi doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí poradcovi chovu ihneď po jeho zistení aj s vysvetlením. O spôsobe uzatvorenia prípadu, resp. vyhotovení prihlášky k zápisu šteniat, rozhodne hlavný poradca chovu.

36. Pri neoplodnení sučky chovateľ odošle 3 výtlačky prihlášky k zápisu šteniat 75 dní po párení krajskému poradcovi chovu. V rubrike „dátum narodenia šteniat“ uvedie NEOPLODNENÁ.

Narodenie šteniat

36. Chovateľ sa stará o chovnú sučku od oplodnenia a o štence až do predaja tak, aby bol zaistený ich správny vývoj. Ak zo závažných dôvodov v tomto čase nemôže mať sučku vo vlastnej opatere, zabezpečí jej premiestnenie a splnenie všetkých predpokladov starostlivej opatery a kontroly vrhu.

37. Z dôvodov zisťovania dedične prenášaných vád doporučujeme chovateľom ponechať všetky narodené šteňatá.

38. Ak sučka – matka nemá z akýchkoľvek dôvodov dostatok mlieka, zaistí chovateľ správnu výživu kojnou alebo umelým odchovom.

39. Každé narodenie šteniat hlási chovateľ čo najskôr, najneskôr do 7 dní, doporučeným listom alebo iným dokladovateľným spôsobom doručenia s následným potvrdením o prijatí poradcovi chovu. V hlásení uvedie : Meno a adresu chovateľa, meno matky a otca, ich čísla zápisu v SPK, dátum, počet, pohlavie a ďaľšie údaje o narodených šteňatách. Narodenie atypických a znetvorených šteniat ihneď telefonicky alebo telegramom hlási poradcovi chovu, ktorý zabezpečí dokumentáciu.

40. Po narodení šteniat doplní chovateľ prihlášku k zápisu šteniat o dátum a číselné údaje o narodených, mená, pohlavie, druh a zafarbenie srsti šteniat. Jeden výtlačok odošle odošle majiteľovi psa, pre uloženie v registri párenia, jeden výtlačok založí do do registra chovnej sučky, jeden výtlačok preberie poradca  chovu pri kontrole vrhu, dva výtlačky odošle plemennej knihe k vyhotoveniu PP doporučeným listom.

41. Kontrola vrhu a čipovanie je vykonané na náklady chovateľa. Výšku poplatku stanovuje klub chovateľov.

42. Minimálny vek šteniat braných od matky k predaju stanovuje klub chovateľov. Predaj sa uskutočňuje na základe všeobecne platných poriadkov.

Dovoz

43. O zaradení dovezeného jedinca do chovu rozhodne klub chovateľov ( CHP 12, 13, 14 ). Zápis do registra chovných jedincov bude vykonaný v súlade s čl. 17 zápisného poriadku.

Vývoz

44. Pri vývoze psa/suky je majiteľ povinný oznámiť to hlavnému poradcovi chovu.

45. Pri predaji psa/suky do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz pôvodu psa/suky. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

46. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a štatútu KR SPZ. Pri vývoze je potrebné usilovať o nepoškodenie záujmov Klubu chovateľov ČSV SR a slovenskej kynológie.

 

Zápisný poriadok

Plemenná kniha

1. Klub je povinný viesť dielčiu plemennú knihu. Za jej správne vedenie je zodpovedný hlavný poradca chovu.

2. Prostredníctvom výboru klubu môže člen klubu – chovateľ – požiadať o priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice a jej registráciu v FCI prostredníctvom SPZ.

Pre každého chovateľa je možné chráni len jeden názov chovateľskej stanice, bez ohľadu na počet plemien a počet chovných súk.

3. Člen klubu, ktorý požiadal o chránený názov chovateľskej stanice, je povinný umožniť kontrolným orgánom klubu kontrolu chovateľského zariadenia. Kontrola sa vykoná na náklady klubu do 30 dní od podania žiadosti. Kontrolný orgán, určený predsedníctvom klubu písomne informuje výbor klubu o výsledku kontroly do 3 dní od jej vykonania. Ak je hodnotenie priaznivé, postúpi výbor žiadosť SPKP. Chovateľ je povinný po održaní chráneného názvu chovateľskej stanice zaslať kópiu rozhodnutia výboru klubu.

4. Nárok na ochranu názvu chovateľskej stanice vzniká registráciou v FCI. Chránený názov chovateľskej stanice je trvalý a nie je možné ho zmeniť.

5. O registrácii chráneného názvu chovateľskej stanice vydá SKJ chovateľovi písomné potvrdenie.

6. Každý chovateľ, ktorému SPZ sprostredkoval chránenie názvu chovateľskej stanice v FCI, preberá povinnosť zachovať všetky ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku.

7. Nositeľom chráneného názvu chovateľskej stanice môže byť jednotlivec (právne spôsobilá osoba), manželský pár, príslušníci jednej rodiny, organizácia. Chovateľskú stanicu zastupuje vždy len jedna osoba.

8. Názov chovateľskej stanice je neoddeliteľnou súčasťou pomenovania psa a musí sa preto trvale používať spoločne s jeho menom.

9. Ochranu názvu chovateľskej stanice v FCI zabezpečuje SKJ.

10. Žiadosť o chránený názov chovateľskej stanice sa predkladá na predpísanom tlačive a obsahuje 6 názvov v rozsahu najviac 20 znakov vrátane predložiek.

11. Prevod chráneného názvu chovateľskej stanice za života chovateľa alebo za existencie organizácie a pod., je možný, pokiaľ sa chovateľ vzdá chovateľskej činnosti. Prevod sa uskutoční na spoločnú žiadosť prevodcu a nadobúdateľa, obsahujúcu prehlásenie nadobúdateľa o tom, že prevezme povinnosti a záväzky prevodcu. O prevode chráneného názvu chovateľskej stanice rozhoduje SPK.

12. V prípade zmeny mena alebo bydliska vlastníka chovateľskej stanice musí byť zmena ohlásená plemennej knihe SPZ a klubu najneskôr do 1 mesiaca.

13. Ak má chovateľská stanica prejsť z vlastníctva jednej osoby do spoluvlastníctva príslušníkov rodiny, doterajší vlastník a noví spoluvlastníci požiadajú SPZ o zápis ich spoluvlastníctva. Žiadosť musí obsahovať prehlásenie nových spoluvlastníkov o označení osoby, ktorí je oprávnená menom spoluvlastníkov jednať.

14. registrácia chovateľskej stanice v FCI zaniká:

a) písomným prehlásením vlastníka o zrušení chovateľskej stanice

b) odňatím chráneného názvu chovateľskej stanice na základe disciplinárneho opatrenia

c) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu

d) úmrtím majiteľa, pokiaľ chovateľská stanica neprešla na základe dedičského konania na didiča, ktorý chce v chove pokračovať.

Register chovných jedincov

15. Zaradenie do registra chovných jedincov vykoná plemenná kniha SPZ u chovných súk a hcovných psov po bonitácii na základe písomnej žiadosti majiteľa, ku ktorej je pripojený originál PP psa alebo suky.

16. Do registra chovných jedincov smie byť zapísaný len jedinec, ktorý splní všetky podmienky stanovené klubom pre zaradenie do chovu, o čom pripojí k žiadosti potvrdenie vystavené klubom.

17. Spôsobilosť k chovu sa pre zápis do registra chovných jedincov preukazuje zápisom o spôsobilosti pre chov vykonaným v PP Klubom chovateľov ČSV SR.

Prihláška k zápisu šteniat

18. Podkladom na zápis domácich odchovov do plemennej knihy je „Prihláška na zápis šteniat“. O zápis šteniat môže požiadať len chovateľ, ktorému bol registrovaný chránený názov chovateľskej stanice.

19. Prihlášku na zápis šteniat treba zaslať plemennej knihe SPZ na predpísaných formulároch v dvoch vyhotoveniach v čo najkratšom čase.

20. K prihláške na zápis šteniat priloží chovateľ kópiu PP sučky alebo psa, zo spojenia ktorých štence pochádzajú. V prípade, že ide o jedince, ktoré ešte nie sú zaradené v registri chovných jedincov, treba priložiť originál PP psa alebo suky.

21. V prípade, že bol pripustený pes zo zahraničia, je chovateľ povinný priložiť k prihláške na zápis šteniat overený opis alebo fotokópiu PP zahraničného psa so záznamom o spôsobilosti pre chov potvrdeným klubom chovateľov ČSV SR podľa čl.13 chovateľského poriadku.

22. Ak sú v prihláške na zápis šteniat chyby, vyzve plemenná kniha majiteľa chovateľskej stanice na ich odstránenie. Zvýšené náklady hradí chovateľ Po odstránení nedostatkov plemenná kniha spracuje prihlášku na zápis šteniat.

23. Vrh sa musí prihlásiť na zápis celý a na jeden raz. Dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.

24. Chovateľ je povinný oznámi tajomníkovi KCH ČSV SR adresy majiteľov šteniat najneskôr do 6 mesiacov od ich narodenia. Povolenie k ďalším pripusteniam bude viazané na splnenie tejto požiadavky.

25. Mená šteniat z jedného vrhu musia začínať rovnakým začiatočným písmenom. Meno sa môže skladať z viacerých slov.

26. Každý prvý vrh každého plemena v každej chovateľskej stanici nesie označenie písmenom A, pričom ďalšie vrhy sa riadia abecedným poradím. Písmená s mäkčeňom, Q a X je možné vynechať. V prípade, že chovateľ chová viac plemien, platí uvedené pravidlo pre každé plemeno osobitne. Po vyčerpaní celej abecedy začína pomenovanie znovu písmenom A. Mená sa nemajú opakovať.

27. Do plemennej knihy nebudú zapísané odchovy chovateľov, ktorým prihlášku na zápis šteniat nepotvrdil poradca chovu KCH ČSV SR.

28. Každé vedomé uvedenie nepravdivých údajov v zápisnom konaní, alebo úmyselné zamlčanie náležitostí smerujúcich k poškodeniu plemena, iného chovateľa alebo KCH CSV SR má za následok zrušenie zápisu do plemennej knihy.

 

 

Preukaz pôvodu psa

29. PP psa vydaný plemennou knihou SPZ je listinou potvrdzujúcou jeho pôvod, preukázaný štyrmi generáciami predkov osvedčujúcich jeho plemennú čistotu.

30. PP psa vystavuje plemenná kniha SPZ na základe prihlášky k zápisu šteniat (pripúšťacie povolenie).

31. Je vystavený na predpísanom tlačive s pečiatkou FCI, opečiatkovanom a podpísanom splnomocneným pracovníkom plemennej knihy SPZ.

32. PP psa obsahuje nasledovné údaje:

a) číslo zápisu vrátane označenia skratky plemennej knihy

b) názov plemena

c) meno a názov chovateľskej stanice

d) pohlavie

e) dátum narodenia

f) meno a adresa chovateľa

g) predkov do 4. Generácie

h) dátum vystavenia

33. PP psa musí byť podpísaný chovateľom, ktorý svojim podpisom potvrdzuje príslušnosť PP ku psovi.

34. PP sa vyhotovuje v jedinom vyhotovení – originále, nie je nahraditeľný fotokópiou ani úradne overeným opisom. Nie je prenosný na iného jedinca toho istého alebo iného druhu.

35. Totožnosť psa je zaistená tetovacím číslom zhodným s číslom zápisu v SPKP.

36. Pri prevode vlastníctva ku psovi je nadobúdateľ povinný prevzatý PP od chovateľa vlastnoručne podpísať.

37. Akékoľvek zápisy, doplnky a zmeny evidenčného rázu smie v PP vykonávať len plemenná kniha SPZ z úradnej moci, alebo na písomnú žiadosť majiteľa, s výnimkou zápisu zmien v osobe majiteľa (zmena bydliska, mena a pod.), ktoré si v príslušnej rubrike PP psa prevádza majiteľ sám. Tieto zmeny nový majiteľ psa oznámi písomne tajomníkovi KCH ČSV SR do 14 dní od prevzatia psa.

38. Majiteľ psa je povinný kedykoľvek na požiadanie predložiť PP psa plemennej knihe SPZ alebo klubu.

39. Zápisy o výsledkoch bonitácií, výstav, skúšok a pod. (vrátane titulov) sú oprávnení do PP zapisovať príslušný rozhodcovia, posudzovatelia a bonitačná komisia. Zápisy musia byť uvedené v plnom znení dňom, mesiacom a rokom v ktorom boli zadané aj s podpisom rozhodcu (rozhodcov, bonitačnej komisie) a pečiatkou.

40. Falšovanie PP psa, ako aj svojvoľné prevádzanie zmien, škrtanie, vymazávanie a doplňovanie údajov a záznamov (s výnimkou povolených zmien) sa disciplinárne resp. trestne stíha. PP psa sa v takom prípade stáva neplatným a bude plemennou knihou SPZ zadržaný. Rovnakým spôsobom bude stíhané zneužitie PP uhynutého alebo strateného psa.

41. Poškodený PP je možné nahradiť novým PP. Pôvodný PP sa vráti plemennej knihe SPZ, ktorá ho protokolárne znehodnotí.

42.Strata PP sa musí neodkladne hlásiť plemennej knihe SPZ a klubu. Plemenná kniha SPZ zariadi prostredníctvom odbornej tlače zverejnenie straty. Ak nie sú do 1 mesiaca po zverejnení podané námietky, vystaví plemenná kniha SPZ duplikát PP psa. Duplikát sa vystavuje na základe písomnej žiadosti majiteľa psa. V PP – duplikáte sa okrem evidenčných a rodokmeňových dát uvedú len údaje, ktoré môže plemenná kniha SPZ nepochybne overiť. V prípade, že sa pôvodný PP psa, označený ako stratený dodatočne nájde, rozhodne plemenná kniha SPZ, ktorý z PP sa znehodnotí.

43. PP uhynutého psa sa musí zaslať so sprievodným listom do 4 týždňov po úhyne na znehodnotenie plemennej knihe SPZ. Na požiadanie sa PP vráti majiteľovi uhynutého jedinca s poznámkou o úhyne. Podobne sa postupuje v prípade zabehnutia psa, najneskôr 1 rok po udalosti. V prípade, že sa pes po znehodnotení PP nájde, vystaví plemenná kniha SPZ na základe písomnej žiadosti majiteľa, predloženej prostredníctvom klubu, duplikát PP psa. Klub je však oprávnený doporučenie tejto žiadosti odmietnuť v prípade pochybnosti o identite psa.

44. Nadobúdateľ šteňaťa má nárok na bezplatné dodanie jeho PP. V prípade, že šteňa nie je celkom zaplatené, zostáva PP vo vlastníctve chovateľa až do doby úplnej úhrady.

45. Všetky žiadosti o úkony v plemennej dokumentácii a zmeny je nutné zasielať písomne.

 

Havranovo, 5.8.2010 (vrátane úprav z Čl.sch. nasledujúcich rokov)