DNA profil

Vzorku (krv, ster, iné) odoberie veterinár alebo osoba poverená odberom vzoriek počas akcie usporiadanej Klubom (v dnešnej dobe zatiaľ len na bonitácii). Klub odporúča odber krvi, kvôli možnej kontaminácii slín a tým dochádza k znehodnoteniu vzorky.

Pred odobraním je overená totožnosť psa podľa mikročipu alebo tetovacieho čísla (jedince narodené pred 1.1.2012). Skúmavka so vzorkou je následne označená nezameniteľným spôsobom (nálepka s čiarovým kódom mikročipu, nálepka s tetovacím číslom a menom psa). Ku vzorke je pripojené správne vyplnené tlačivo, ak je to možné, tiež označené čiarovým kódom mikročipu. Na sprievodnom tlačive je pečiatka a podpis veterinára/oprávneného funkcionára klubu, ktorou potvrdzuje, že údaje o vyšetrovanom zvierati boli overené, sú pravdivé a odobratý materiál patrí  uvedenému jedincovi, a že skúmavka s odobratým materiálom bola označená jednoznačnou identifikáciou  vyšetrovaného jedinca.

Vzorka s tlačivom sú vložené spolu do samostatnej uzavretej a zapečatenej obálky (pečiatkou veterinára alebo Klubu) a odoslané do diagnostického laboratória. Viacero obálok je možné spojiť do jednej poštovej zásielky, je však nutné zabezpečiť, aby sa vzorky a priložené tlačivá nepomiešali. O výsledku bude informovaný priamo majiteľ. Klub dostane vyrozumenie, že DNA profil bol úspešne vykonaný a dostane „kód“, teda profil, nie prístup ku vzorke.

Ak je pes už uchovnený je možné a Klub odporúča vykonanie DNA profilu.

Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA je možné doobjednať aj test na DM a dwarf, ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil+DM+dwarf= 38+50=88 eur).
 
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
 
Klub bude akceptovať len DNA profily zo vzoriek odobraných na bonitácii za prítomnosti poradcu chovu - pre jedince uchovnené po 01.01.2014.
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak